กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,229,632,394.92 12.8282 -0.0297 -0.23 12.8282 12.8924 12.8924 12.8282

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 25,862,903.25 10.8764 -0.0365 -0.33 10.8525 10.9004 10.9004 10.8525

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 75,010,809.69 17.3387 -0.0601 -0.35 17.3387 17.3388 17.3388 17.3387

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 146,358,467.93 17.3377 -0.0601 -0.35 17.3377 17.5112 17.5112 17.3377

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 127,715,613.25 9.7519 -0.0338 -0.35 9.7519 9.8495 9.8495 9.7519

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 115,658,222.62 17.6672 -0.0612 -0.35 17.6672 17.8440 17.8440 17.6672

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (PRINCIPAL SET50)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 42,297,638.77 23.8133 0.0359 0.15 23.8133 23.8134 23.8134 23.8133

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,698,916,411.28 23.8904 -0.0189 -0.08 23.8378 23.9431 23.9431 23.8378

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 26,814,941.17 23.8995 -0.0184 -0.08 23.8469 23.9522 23.9522 23.8469

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 544,244,634.53 8.6345 -0.0828 -0.95 8.6345 8.7209 8.7209 8.6345