0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 1,153,074,168.68 11.9720 -0.1513 -1.25 11.9720 12.0320 12.0320 11.9720

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 32,522,594.48 11.3675 -0.1511 -1.31 11.3425 11.3926 11.3926 11.3425

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 112,953,770.80 17.7780 -0.2455 -1.36 17.7780 17.7781 17.7781 17.7780

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 77,969,858.07 17.7770 -0.2455 -1.36 17.7770 17.9549 17.9549 17.7770

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 94,332,239.59 9.7968 -0.1353 -1.36 9.7968 9.8949 9.8949 9.7968

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 18,267,515.50 18.1148 -0.2501 -1.36 18.1148 18.2960 18.2960 18.1148

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 57,766,829.79 21.9242 -0.3395 -1.52 21.9242 21.9243 21.9243 21.9242

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 853,113.97 22.0263 -0.3402 -1.52 22.0263 22.0264 22.0264 22.0263

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 2,624,919,662.07 23.0584 -0.3583 -1.53 23.0077 23.1092 23.1092 23.0077

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 73,706,728.31 23.2339 -0.36 -1.53 23.1828 23.2851 23.2851 23.1828