ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 1,226,278,085.33 12.6165 0.1707 1.37 12.6165 12.6797 12.6797 12.6165

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 27,598,465.15 11.5628 0.1153 1.01 11.5374 11.5883 11.5883 11.5374

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 69,410,276.37 18.4284 0.1866 1.02 18.4284 18.4285 18.4285 18.4284

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 171,692,138.38 18.4253 0.1866 1.02 18.4253 18.6097 18.6097 18.4253

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 138,233,949.11 10.5642 0.1069 1.02 10.5642 10.6699 10.6699 10.5642

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 108,652,490.80 18.7762 0.1895 1.02 18.7762 18.9641 18.9641 18.7762

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (PRINCIPAL SET50)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 36,023,448.73 24.4808 0.2174 0.90 24.4808 24.4809 24.4809 24.4808

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ (PRINCIPAL EEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 1,821,388,621.73 24.9344 0.2261 0.92 24.8795 24.9894 24.9894 24.8795

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 654,412,344.62 9.2799 0.0426 0.46 9.2799 9.3728 9.3728 9.2799