0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 1,174,735,492.89 12.7565 0.0322 0.25 12.7565 12.8204 12.8204 12.7565

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 556,206,275.23 12.2712 0.0578 0.47 12.2503 12.2922 12.2922 12.2503

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 113,982,523.44 19.0091 0.0907 0.48 19.0091 19.0092 19.0092 19.0091

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 65,032,198.58 19.0079 0.0907 0.48 19.0079 19.1981 19.1981 19.0079

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 74,692,595.84 9.7369 0.0464 0.48 9.7369 9.8344 9.8344 9.7369

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 13,203,911.08 19.3691 0.0924 0.48 19.3691 19.5629 19.5629 19.3691

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 84,875,716.65 23.1293 0.0448 0.19 23.1293 23.1294 23.1294 23.1293

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 154,725.87 23.3896 0.0455 0.19 23.3896 23.3897 23.3897 23.3896

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 2,366,997,649.34 24.2887 0.0957 0.40 24.2474 24.3301 24.3301 24.2474

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 44,749,523.36 25.5843 0.1012 0.40 25.5408 25.6279 25.6279 25.5408