0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 881,269,549.24 8.7690 -0.0753 -0.85 8.7690 8.8129 8.8129 8.7690

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 17,514,472.33 7.7489 -0.1137 -1.45 7.7319 7.7660 7.7660 7.7319

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 78,680,741.23 12.2750 -0.1835 -1.47 12.2750 12.2751 12.2751 12.2750

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 98,396,114.64 12.2743 -0.1834 -1.47 12.2743 12.3971 12.3971 12.2743

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 90,952,581.27 6.7643 -0.1011 -1.47 6.7643 6.8320 6.8320 6.7643

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 19,526,192.53 12.5076 -0.1869 -1.47 12.5076 12.6328 12.6328 12.5076

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 40,855,404.10 17.2451 -0.3788 -2.15 17.2451 17.2452 17.2452 17.2451

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 11,156.46 17.2471 -0.3785 -2.15 17.2471 17.2472 17.2472 17.2471

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 1,376,580,735.61 16.5900 -0.2617 -1.55 16.5535 16.6266 16.6266 16.5535

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 69,266,621.72 16.6227 -0.2619 -1.55 16.5861 16.6594 16.6594 16.5861