0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EUHY)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/2/20 24,292,785.52 11.6982 0.0122 0.10 11.6982 11.8153 11.8153 11.6982

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/2/20 43,950,192.53 13.2292 0.0594 0.45 13.2292 13.4277 13.4277 13.2292

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 13/2/20 17,483,377.68 7.5694 -0.0186 -0.25 7.5694 7.6830 7.6830 7.5694

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 13/2/20 31,584,647.27 7.8833 -0.0192 -0.24 7.8833 8.0016 8.0016 7.8833

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 13/2/20 110,057,175.98 13.1279 -0.1157 -0.87 13.1279 13.3249 13.3249 13.1279

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 13/2/20 40,584,913.36 12.8018 -0.0509 -0.40 12.8018 12.9939 12.9939 12.8018

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 13/2/20 72,735,016.39 13.0617 -0.0113 -0.09 13.0617 13.2577 13.2577 13.0617

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 14/2/20 1,506,600,862.78 7.9082 0.0071 0.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 14/2/20 462,991,527.93 7.9706 0.0071 0.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 13/2/20 45,801,119.11 12.9391 -0.0202 -0.16 12.9391 13.1333 13.1333 12.9391