กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EUHY)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/12/19 26,111,973.09 11.4648 0.0234 0.20 11.4648 11.5795 11.5795 11.4648

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/12/19 42,207,168.08 12.2680 0.1453 1.20 12.2680 12.4521 12.4521 12.2680

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 21,665,816.22 6.9622 0.0035 0.05 6.9622 7.0667 7.0667 6.9622

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 29,662,287.22 7.2469 0.0039 0.05 7.2469 7.3557 7.3557 7.2469

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 145,206,622.68 13.0206 -0.0426 -0.33 13.0206 13.2160 13.2160 13.0206

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 42,393,313.19 11.8983 0.0125 0.11 11.8983 12.0769 12.0769 11.8983

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 91,122,332.15 12.4552 -0.0733 -0.59 12.4552 12.6421 12.6421 12.4552

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,596,260,058.44 8.1933 -0.0331 -0.40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 496,705,467.75 8.2580 -0.0334 -0.40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 60,402,451.95 12.3908 0.0075 0.06 12.3908 12.5768 12.5768 12.3908