0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 3,094,748,236.66 18.7289 0.1056 0.57 18.7289 18.9163 18.9163 18.7289

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 2,242,066,799.35 18.6194 0.105 0.57 18.6194 18.6195 18.6195 18.6194

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 13,080,710,996.56 12.1573 0.0685 0.57 12.1573 12.2790 12.2790 12.1573

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 1,411,153,693.89 18.7801 0.1058 0.57 18.7801 18.9680 18.9680 18.7801

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 187,845,753.27 14.2873 0.0824 0.58 14.2873 14.2874 14.2874 14.2873

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 904,524,174.77 10.0526 0.056 0.56 0.0000 10.1532 10.1532 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 2,065,605,185.15 8.6514 -0.027 -0.31 8.6514 8.7380 8.7380 8.6514

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 4,513,248,370.41 8.6514 -0.0269 -0.31 8.6514 8.7380 8.7380 8.6514

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 24,049,973.69 10.0760 0.0134 0.13 10.0760 0.0000 0.0000 10.0760

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/7/20 132,000,717.19 9.4737 0.0115 0.12 9.4595 9.4880 9.4880 9.4595