0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 2,685,774,211.89 17.4755 -0.1436 -0.82 17.4755 17.6504 17.6504 17.4755

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 2,095,535,792.67 17.3733 -0.1428 -0.82 17.3733 17.3734 17.3734 17.3733

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 13,471,547,921.10 11.2485 -0.0924 -0.81 11.2485 11.3611 11.3611 11.2485

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 1,260,602,701.25 17.5233 -0.144 -0.82 17.5233 17.6986 17.6986 17.5233

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 167,990,612.64 13.3775 -0.1095 -0.81 13.3775 13.3776 13.3776 13.3775

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 847,472,380.49 9.3667 -0.0757 -0.80 0.0000 9.4605 9.4605 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 1,684,729,292.50 8.3283 -0.0501 -0.60 8.3283 8.4117 8.4117 8.3283

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 4,000,616,099.78 8.3283 -0.0501 -0.60 8.3283 8.4117 8.4117 8.3283

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 31,988,663.51 10.1879 0.0115 0.11 10.1726 10.2033 10.2033 10.1726

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 139,811,226.76 10.2318 0.0118 0.12 10.2165 10.2472 10.2472 10.2165