กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 5,464,963,915.00 20.4489 -0.2572 -1.24 20.4489 20.6535 20.6535 20.4489

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 2,203,959,164.87 20.3300 -0.2557 -1.24 20.3300 20.3301 20.3301 20.3300

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 17,560,687,496.38 13.6471 -0.1716 -1.24 13.6471 13.7837 13.7837 13.6471

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,841,003,759.56 20.5045 -0.2579 -1.24 20.5045 20.7096 20.7096 20.5045

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 36,430,626.68 15.5301 -0.1945 -1.24 15.5301 15.5302 15.5302 15.5301

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 935,215,661.64 11.1203 -0.1445 -1.28 0.0000 11.2316 11.2316 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,099,898,441.53 9.8930 -0.0709 -0.71 0.0000 9.9920 9.9920 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 3,351,634,428.00 9.8930 -0.0709 -0.71 0.0000 9.9920 9.9920 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 33,197,846.74 8.3732 0.0308 0.37 8.3732 0.0000 0.0000 8.3732

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 (PRINCIPAL GOLD8P2)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 15,492,342.26 8.5911 0.0314 0.37 8.5911 0.0000 0.0000 8.5911