0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 5,297,807,907.59 21.7940 0.001 0.00 21.7940 22.0120 22.0120 21.7940

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 2,335,973,373.57 21.6673 0.001 0.00 21.6673 21.6674 21.6674 21.6673

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 17,194,663,785.25 14.3341 0.0006 0.00 14.3341 14.4775 14.4775 14.3341

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 1,870,832,430.60 21.8532 0.001 0.00 21.8532 22.0718 22.0718 21.8532

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 111,349,019.43 16.5805 0.0024 0.01 16.5805 16.5806 16.5806 16.5805

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 1,019,210,707.78 11.5424 0.0008 0.01 0.0000 11.6579 11.6579 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 2,390,078,044.56 10.3659 -0.0153 -0.15 10.3659 10.4697 10.4697 10.3659

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 5,066,843,489.60 10.3659 -0.0152 -0.15 10.3659 10.4697 10.4697 10.3659

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 32,602,344.84 8.9968 0.0259 0.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 140,169,036.57 8.4625 0.0232 0.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000