0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 2,811,894,023.32 16.3741 -0.3309 -1.98 16.3741 16.5379 16.5379 16.3741

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 1,802,696,718.42 16.2783 -0.329 -1.98 16.2783 16.2784 16.2784 16.2783

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 11,004,100,741.40 10.7358 -0.2171 -1.98 10.7358 10.8433 10.8433 10.7358

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 1,271,149,070.37 16.4189 -0.3318 -1.98 16.4189 16.5832 16.5832 16.4189

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 166,948,437.67 12.4516 -0.2513 -1.98 12.4516 12.4517 12.4517 12.4516

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 776,394,728.73 8.8309 -0.169 -1.88 0.0000 8.9193 8.9193 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 1,787,748,364.45 7.6380 -0.0942 -1.22 7.6380 7.7145 7.7145 7.6380

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 3,934,074,588.72 7.6380 -0.0942 -1.22 7.6380 7.7145 7.7145 7.6380

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 0.00 7.6380 0 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 31,050,406.31 9.0956 -0.0617 -0.67 9.0956 0.0000 0.0000 9.0956