0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 1,026,260,735.23 12.3767 0.0017 0.01 12.3767 12.3768 12.3768 12.3767

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 102,662,852.76 12.4469 0.0017 0.01 12.4469 12.4470 12.4470 12.4469

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 78,126,468.13 12.3929 0.0017 0.01 12.3929 12.3930 12.3930 12.3929

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 120,331,778.16 12.4999 0.0019 0.02 12.4999 12.5000 12.5000 12.4999

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 5,442,505,520.36 10.3198 0.0015 0.01 10.3198 10.3199 10.3199 10.3198

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 6,097,975,829.64 14.4188 0.0024 0.02 14.4188 14.4189 14.4189 14.4188

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 33,663,828.05 12.3753 -0.0002 0.00 12.3753 12.3754 12.3754 12.3753

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 480,060,410.74 11.5356 0.0002 0.00 11.5356 11.5357 11.5357 11.5356

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 3,288,779.57 11.7104 0.0002 0.00 11.7104 11.7105 11.7105 11.7104

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 3/8/21 5,136,015.36 10.2875 0.0002 0.00 10.2875 10.2876 10.2876 10.2875