กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 2,598,300,009.86 12.0550 0.0006 0.00 12.0550 12.0551 12.0551 12.0550

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 130,776,796.66 12.1234 0.0006 0.00 12.1234 12.1235 12.1235 12.1234

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 43,773,210.51 12.0706 0.0006 0.00 12.0706 12.0707 12.0707 12.0706

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 17,137,786.76 12.0632 0.001 0.01 12.0632 12.0633 12.0633 12.0632

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 4,462,864,477.97 10.0513 0.0007 0.01 10.0513 10.0514 10.0514 10.0513

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 4,778,135,886.96 13.9219 0.0013 0.01 13.9219 13.9220 13.9220 13.9219

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 41,236,586.31 12.3679 0.0007 0.01 12.3679 12.3680 12.3680 12.3679

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 561,332,610.55 11.4502 0.0007 0.01 11.4502 11.4503 11.4503 11.4502

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,265,034.92 11.6233 0.0008 0.01 11.6233 11.6234 11.6234 11.6233

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 9,860,482.22 10.3437 0.0007 0.01 10.3437 10.3438 10.3438 10.3437