0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 988,170,348.53 12.2410 -0.0008 -0.01 12.2410 12.2411 12.2411 12.2410

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 97,590,892.70 12.3105 -0.0008 -0.01 12.3105 12.3106 12.3106 12.3105

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 50,231,530.70 12.2570 -0.0008 -0.01 12.2570 12.2571 12.2571 12.2570

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 117,834,162.42 12.3420 -0.0003 0.00 12.3420 12.3421 12.3421 12.3420

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 5,228,872,041.55 10.2187 -0.0004 0.00 10.2187 10.2188 10.2188 10.2187

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 5,976,880,595.76 14.2571 -0.0002 0.00 14.2571 14.2572 14.2572 14.2571

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 45,090,526.96 12.3839 -0.0005 0.00 12.3839 12.3840 12.3840 12.3839

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 486,642,029.89 11.5235 0.0005 0.00 11.5235 11.5236 11.5236 11.5235

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 5,402,838.50 11.6981 0.0005 0.00 11.6981 11.6982 11.6982 11.6981

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 4,135,042.22 10.2866 0.0004 0.00 10.2866 10.2867 10.2867 10.2866