0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 819,982,248.39 12.2779 0.0019 0.02 12.2779 12.2780 12.2780 12.2779

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 102,226,574.63 12.3476 0.0019 0.02 12.3476 12.3477 12.3477 12.3476

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 46,857,036.95 12.2939 0.0019 0.02 12.2939 12.2940 12.2940 12.2939

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 127,053,403.91 12.3650 0.0024 0.02 12.3650 12.3651 12.3651 12.3650

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 5,116,454,736.79 10.2440 0.0016 0.02 10.2440 10.2441 10.2441 10.2440

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 6,014,732,829.93 14.2781 0.003 0.02 14.2781 14.2782 14.2782 14.2781

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 44,343,031.54 12.3887 -0.0001 0.00 12.3887 12.3888 12.3888 12.3887

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 488,185,439.85 11.5154 0.0003 0.00 11.5154 11.5155 11.5155 11.5154

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 5,675,768.91 11.6898 0.0003 0.00 11.6898 11.6899 11.6899 11.6898

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 4,123,046.43 10.2954 0.0003 0.00 10.2954 10.2955 10.2955 10.2954