0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 733,053,904.50 12.1804 0.0025 0.02 12.1804 12.1805 12.1805 12.1804

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 105,510,884.62 12.2496 0.0026 0.02 12.2496 12.2497 12.2497 12.2496

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 30,468,950.26 12.1963 0.0025 0.02 12.1963 12.1964 12.1964 12.1963

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 173,026,798.00 12.2495 0.0027 0.02 12.2495 12.2496 12.2496 12.2495

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 4,784,812,427.86 10.1644 0.0015 0.01 10.1644 10.1645 10.1645 10.1644

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 5,926,938,687.49 14.1433 0.0026 0.02 14.1433 14.1434 14.1434 14.1433

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 39,345,883.24 12.3916 0 0.00 12.3916 12.3917 12.3917 12.3916

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 494,663,674.33 11.5035 0.0001 0.00 11.5035 11.5036 11.5036 11.5035

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 4,464,079.98 11.6777 0.0001 0.00 11.6777 11.6778 11.6778 11.6777

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/10/20 7,137,812.70 10.3007 0.0001 0.00 10.3007 10.3008 10.3008 10.3007