0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 1,035,096,546.73 12.2885 -0.0044 -0.04 12.2885 12.2886 12.2886 12.2885

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 160,322,030.89 12.3581 -0.0044 -0.04 12.3581 12.3582 12.3582 12.3581

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 34,198,053.41 12.3045 -0.0044 -0.04 12.3045 12.3046 12.3046 12.3045

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 73,946,053.22 12.4908 -0.0042 -0.03 12.4908 12.4909 12.4909 12.4908

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 6,148,861,843.11 10.2809 -0.0029 -0.03 10.2809 10.2810 10.2810 10.2809

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 5,230,916,129.19 14.4229 -0.0042 -0.03 14.4229 14.4230 14.4230 14.4229

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 29,569,863.84 12.3577 0.0006 0.00 12.3577 12.3578 12.3578 12.3577

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 508,040,356.45 11.5772 0.0002 0.00 11.5772 11.5773 11.5773 11.5772

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 8,680,528.72 12.1645 0.0002 0.00 12.1645 12.1646 12.1646 12.1645

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 3,384,119.60 10.2745 0.0002 0.00 10.2745 10.2746 10.2746 10.2745