0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 1,377,484,782.67 15.5177 0.1745 1.14 15.5177 15.5178 15.5178 15.5177

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 576,609,125.69 11.7194 0.0003 0.00 11.7194 11.7195 11.7195 11.7194

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 93,426,545.31 12.2323 0.0004 0.00 12.2323 12.2324 12.2324 12.2323

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 583,810,903.56 8.3311 0.0918 1.11 8.3311 8.4562 8.4562 8.3311

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 10,576,730.59 8.3720 0.0928 1.12 8.3720 8.3721 8.3721 8.3720

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 101,896,962.59 13.0022 -0.0762 -0.58 13.0022 13.1973 13.1973 13.0022

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 2,046,126.50 13.0030 -0.0754 -0.58 13.0030 13.0031 13.0031 13.0030

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 1,007,617,469.05 11.5035 0.0721 0.63 0.0000 11.5611 11.5611 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 737,205,267.63 16.7162 0.1042 0.63 16.7162 16.7163 16.7163 16.7162

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 541,984,437.03 11.8126 0.0658 0.56 11.7866 11.8387 11.8387 11.7866