0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 733,651,647.11 20.5564 0.1147 0.56 20.5564 0.0000 20.5565 20.5564

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 9,867,480.13 6.5194 -0.0718 -1.09 6.5194 6.6173 6.6173 6.5194

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 27,092,484.31 14.7650 -0.0369 -0.25 14.7650 14.7651 14.7651 14.7650

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 117,748,312.12 18.3817 0.1025 0.56 18.3817 18.3818 18.3818 18.3817

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 68,135,132.89 18.3806 0.1025 0.56 18.3806 18.5645 18.5645 18.3806

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 75,866,977.10 9.4541 0.0527 0.56 9.4541 9.5487 9.5487 9.4541

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 13,643,916.57 18.7299 0.1045 0.56 18.7299 18.9173 18.9173 18.7299

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 24,489,092.19 6.7918 -0.0742 -1.08 6.7918 6.8938 6.8938 6.7918

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 95,884,480.88 12.0741 -0.0287 -0.24 12.0741 12.2553 12.2553 12.0741

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 1,532,037.11 12.0741 -0.0287 -0.24 12.0741 12.0742 12.0742 12.0741