0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 41,240,515.42 11.6311 0.0835 0.72 11.6311 11.6312 11.6312 11.6311

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 84,691,358.89 11.6261 0.0834 0.72 11.6261 0.0000 11.6262 11.6261

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 478,930,652.51 11.7572 0.0001 0.00 11.7572 11.7573 11.7573 11.7572

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 29,934,006.80 12.3628 0 0.00 12.3628 12.3629 12.3629 12.3628

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 499,965,495.99 11.5628 0.0002 0.00 11.5628 11.5629 11.5629 11.5628

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 125,244,900.03 11.7388 0.0002 0.00 11.7388 11.7389 11.7389 11.7388

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 2,818,768.55 10.2817 0.0002 0.00 10.2817 10.2818 10.2818 10.2817

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 409,487.20 11.6079 0.0003 0.00 11.6079 11.6080 11.6080 11.6079

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 50,349,563.14 11.2635 0.0003 0.00 11.2635 11.2636 11.2636 11.2635

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 1,302,982.60 11.5785 0.0003 0.00 11.5785 11.5786 11.5786 11.5785