0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 200,769,482.57 8.4528 0.1233 1.48 8.4528 8.4529 8.4529 8.4528

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 74,130,673.38 30.4977 0.1595 0.53 30.4977 0.0000 0.0000 30.4977

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 2,385,418,748.52 23.8035 0.1481 0.63 23.7511 23.8560 23.8560 23.7511

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 51,370,977.17 24.6822 0.154 0.63 24.6279 24.7366 24.7366 24.6279

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 31,053,550.45 9.3744 -0.0402 -0.43 9.3603 9.3886 9.3886 9.3603

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 137,569,247.00 9.5498 -0.0407 -0.42 9.5355 9.5642 9.5642 9.5355

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 12,780.64 9.5923 -0.0408 -0.42 9.5779 9.6068 9.6068 9.5779

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 2,367,336.29 9.1148 -0.0391 -0.43 9.1011 9.1286 9.1286 9.1011

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 24/6/22 17,051,226.11 9.7114 -0.0412 -0.42 9.6968 9.7261 9.7261 9.6968

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 970,246,174.96 6.1481 0.2645 4.50 6.1481 6.2404 6.2404 6.1481