0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 323,216,108.22 8.6904 -0.0173 -0.20 8.6904 8.8209 8.8209 8.6904

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/6/22 483,444,188.63 10.3343 0.0011 0.01 10.3343 10.4450 10.4450 10.3343

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/6/22 110,794,267.86 11.7971 0.1968 1.70 11.7971 11.9742 11.9742 11.7971

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 24,252,873.59 9.8792 -0.0025 -0.03 9.8792 9.9781 9.9781 9.8792

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 23/6/22 370,251,635.52 8.8676 0.0034 0.04 8.8676 8.9564 8.9564 8.8676

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 186,058,759.62 8.5353 -0.0001 0.00 8.5353 8.6634 8.6634 8.5353

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 134,937,650.64 8.4821 0.0566 0.67 8.4821 8.6094 8.6094 8.4821

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 103,651,780.96 13.4145 -0.164 -1.21 13.4145 13.6158 13.6158 13.4145

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 1,484,755,319.64 11.7829 -0.133 -1.12 11.7829 11.9597 11.9597 11.7829

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/6/22 757,545,447.93 11.7639 -0.1328 -1.12 11.7639 11.7640 11.7640 11.7639