0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 257,893,950.54 11.9597 0.1703 1.44 11.9597 0.0000 11.9598 11.9597

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 18,714,401.53 17.4699 0.4876 2.87 17.4699 17.4700 17.4700 17.4699

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 911,901,398.41 12.1218 -0.0076 -0.06 12.1218 12.1219 12.1219 12.1218

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 126,130,013.97 12.1906 -0.0077 -0.06 12.1906 12.1907 12.1907 12.1906

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 31,559,908.43 12.1376 -0.0076 -0.06 12.1376 12.1377 12.1377 12.1376

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 209,740,682.87 12.1651 -0.0072 -0.06 12.1651 12.1652 12.1652 12.1651

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 4,493,492,312.14 10.1062 -0.0066 -0.07 10.1062 10.1063 10.1063 10.1062

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 1,158,467,758.83 11.5667 0.1194 1.04 11.5667 11.6246 11.6246 11.5667

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 5,997,053,020.66 14.0422 -0.008 -0.06 14.0422 14.0423 14.0423 14.0422

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/6/20 100,534,638.34 13.7636 -0.0087 -0.06 13.7636 13.7637 13.7637 13.7636