0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 255,860,057.42 13.5420 0.1011 0.75 13.5420 0.0000 13.5421 13.5420

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 22,116,250.79 19.1532 0.2108 1.11 19.1532 19.1533 19.1533 19.1532

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,118,675,677.90 12.2664 0.0099 0.08 12.2664 12.2665 12.2665 12.2664

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 149,418,084.63 12.3358 0.0099 0.08 12.3358 12.3359 12.3359 12.3358

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 37,642,915.19 12.2823 0.0098 0.08 12.2823 12.2824 12.2824 12.2823

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 101,615,455.81 12.4422 0.0102 0.08 12.4422 12.4423 12.4423 12.4422

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 5,685,372,184.88 10.2455 0.0089 0.09 10.2455 10.2456 10.2456 10.2455

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,188,886,292.67 12.7786 0.1034 0.82 12.7786 12.8426 12.8426 12.7786

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 5,311,937,821.48 14.3617 0.0138 0.10 14.3617 14.3618 14.3618 14.3617

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 111,828,224.32 13.9116 0.0133 0.10 13.9116 13.9117 13.9117 13.9116