0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 248,196,247.28 14.0170 -0.0406 -0.29 14.0170 0.0000 14.0171 14.0170

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 26,160,929.33 19.4879 -0.1089 -0.56 19.4879 19.4880 19.4880 19.4879

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 682,273,591.34 12.3721 -0.0016 -0.01 12.3721 12.3722 12.3722 12.3721

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 159,171,394.33 12.4422 -0.0016 -0.01 12.4422 12.4423 12.4423 12.4422

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 33,666,986.26 12.3882 -0.0016 -0.01 12.3882 12.3883 12.3883 12.3882

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 73,717,401.81 12.5991 -0.0011 -0.01 12.5991 12.5992 12.5992 12.5991

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 6,710,360,858.21 10.3651 -0.0009 -0.01 10.3651 10.3652 10.3652 10.3651

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 1,151,816,854.52 12.5121 -0.0639 -0.51 12.5121 12.5748 12.5748 12.5121

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 5,112,082,241.21 14.5502 -0.001 -0.01 14.5502 14.5503 14.5503 14.5502

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/2/23 114,460,318.89 14.0317 -0.0022 -0.02 14.0317 14.0318 14.0318 14.0317