กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 723,464,726.57 10.7180 0.0469 0.44 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี (SBPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 531,219,387.12 6.4156 0.0013 0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 503,318,825.66 8.3469 -0.1003 -1.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 1,041,616,162.05 7.1132 -0.0016 -0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 264,740,717.28 13.1749 -0.0123 -0.09 13.1749 13.1750 13.1750 13.1749

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 17,973,699.25 19.5848 -0.0272 -0.14 19.5848 19.5849 19.5849 19.5848

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 2,611,256,101.99 12.0353 0.0003 0.00 12.0353 12.0354 12.0354 12.0353

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 132,426,094.46 12.1036 0.0003 0.00 12.1036 12.1037 12.1037 12.1036

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 43,824,032.55 12.0509 0.0002 0.00 12.0509 12.0510 12.0510 12.0509

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 17,104,209.05 12.0395 0.0004 0.00 12.0395 12.0396 12.0396 12.0395