นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เคารพสิทธิของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น มีเพื่อให้ท่านมั่นใจยามที่ท่านให้ข้อมูลกับเรา โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านได้
 
 
รูปแบบข้อมูล
ข้อมูลที่ทางบริษัทฯ เก็บนั้นจัดทำเพื่อให้บริษัทฯ บริการสินค้าทางการเงินแก่ลูกค้า ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ, ที่อยู่, วันเกิด, ข้อมูลอื่นๆ เช่น อาชีพ, รายได้ประจำปีของท่าน ซึ่งได้จากใบสมัครเปิดบัญชีและข้อมูลของท่านเพื่อใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ

บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านอีกเมื่อท่านใช้ศูนย์บริการและดูแลลูกค้าของเราผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ เพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นที่เหมาะกับท่าน
 
 
การใช้รหัสผ่าน
ความรับผิดชอบในการเก็บดูแลรหัสผ่านนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ โปรดแน่ใจว่ารหัสผ่านของท่านไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าในเวลาและสถานการณ์ใด กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ทันทีที่พบว่ามีการใช้รหัสผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหรือมีการละเมิดความปลอดภัยของรหัสผ่าน
 
 
การใช้และการเปิดเผย
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัว 
บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆของท่าน ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

กับสมาชิกบริษัทในกลุ่มของ CIMB และ Principal Financial Group : บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกลุ่มของ CIMB และ Principal Financial Group เช่น 

 • แนะนำสินค้าและบริการทางการเงิน เช่น หน่วยลงทุนกองทุนรวมที่อยู่ในความสนใจของท่าน
 • ประเมินและดำเนินการโปรแกรมประยุกต์ที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการทางการเงิน เช่น หน่วยลงทุนกองทุนรวมของท่าน
 • บริหารจัดการสินค้าและบริการทางการเงิน เช่น หน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ทางบริษัทนำเสนอต่อท่าน
 • เพื่อช่วยให้บริษัทฯจัดการข้อความพร้อมใช้งานและการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารของบริษัทในกลุ่ม
 • เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้องมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแก่บริษัทฯ: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการกับบริษัทฯ 

 • ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน เช่น ให้บริการยืนยันตัวตนของท่าน
 • ผู้บริการภายนอกบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการการจัดส่งเอกสาร, ผู้ให้บริการด้านระบบ IT ผู้ดำเนินการกรอกข้อมูล, โรงพิมพ์, ผู้ตรวจสอบรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ, การจัดส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทภายนอกอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการของบริษัทฯแก่ท่าน
 • บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนท่าน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯเพื่อช่วยการบริการจัดการเงินลงทุนของท่าน
 • เมื่อต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมสรรพากร, ผู้ควบคุมกฎระเบียบ เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • สถาบันการเงินอื่นๆ ที่บริษัทฯได้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น ธนาคาร Synchrony ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของท่านในกรณีที่ต้องการโอนเงินจากบัญชีของท่านหรือเข้าบัญชีของเท่าน สถาบันการเงินเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเพื่อทำการตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น 
 • การจัดทำข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้กับบุคคลภายนอก รวมถึงธุรกิจอื่นๆ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ เวลา และเหตุผลที่ผู้ใช้ไปที่เว็บไซต์และใช้บริการของบริษัทฯ  ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่านหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่าน ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
   

กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทจัดการหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ซึ่งรวมถึง:

 • กรณีจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม และหน้าที่การกำกับดูแลกิจการ
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทฯต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว หรือในกรณีที่บริษัทฯเชื่อโดยดุลยพินิจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือเพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย 
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิ์ตามกฎหมายของบริษัทจัดการ
 • ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้การบริการ
 • เพื่อช่วยประเมินและจัดการความเสี่ยง ตลอดจนป้องกันการฉ้อโกงต่อบริษัทจัดการและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการใช้บริการของบริษัทจัดการ 
 • ให้หน่วยงาน/ธนาคาร/สถาบันการเงิน เพื่อรายงานเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
 • ด้วยความยินยอมของท่าน: บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ด้วยความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการดังกล่าวและได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทฯ ต้องยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว 
 
ทางเลือกที่จะไม่ทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะไม่ทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน, ท่านอาจเลือกที่จะใช้โทรศัพท์หรือเขียนจดหมายหรือติดต่อบริษัทฯ เพื่อที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนของบริษัท ท่านอาจกรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีและยื่นเอกสารตัวจริงที่สำนักงานของบริษัทฯ และตัวแทนสนับสนุนการจำหน่วยของบริษัทฯ ได้ 
 
 
Cookies
Cookies คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่บรรจุข้อมูลที่ท่านเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน บริษัทฯ ใช้ Cookies ในแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ท่านทำรายการกับบริษัทฯผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชันมีความถูกต้อง ทันที่ที่ท่านออกจากระบบความปลอดภัยของอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของบริษัทฯ cookies ดังกล่าวจะถูกทำลาย ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่
 
 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ท่านสามารถเขียน e-mail เพื่อติดต่อกับบริษัทฯ หรือโทรศัพท์มาที่ (662) 686 9595 ระหว่าง 08.30 น. – 17.00 น. ทุกวันทำการ เมื่อท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลของท่าน เราอาจจะติดต่อถึงท่านเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลตลาดการเงิน, ข้อมูลตลาดกองทุน, กองทุนและบริการใหม่ ถ้าท่านไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ เช่นกัน