คำเตือน

1.    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2.    การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆ ได้
3.    ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "นโยบายการลงทุน" "ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน" "อัตราส่วนการลงทุน" "ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม" และ "คำเตือน/ข้อแนะนำ" และควรเก็บใว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
4.    บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.    ในบางกองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
6.    ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ หรืออาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
7.    ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
8.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th
 9.    กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
10.    การลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่มีรายชื่อปรากฏในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทยรวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
11.    ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำหรือความเห็น และไม่ถือเป็นการแทนคำแนะนำ หรือมีความมุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอ หรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใช้ข้อมูลหรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเว็ปไซด์นี้ไม่อาจเรียกร้องได้
12.    การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการของกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
13.    การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในเว็บไซต์นี้ ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
14.    ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สนใจลงทุนโดยได้ตระหนักถึงความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้
15.    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.    บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานของบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
17.    บริษัทจัดการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และ/หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
18.    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทจัดการก่อน บริษัทจัดการ และผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้เผยแพร่ออกไป ไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือ บุคคลอื่น
19.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและความผิดที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
20.    เว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผู้เข้าชม หรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษา และตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล หรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น
21.    ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ออกจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทอาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และ รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
22.    ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
23. อัตราค่าธรรมเนียมการหักเงินลงทุนรายเดือนจากบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

  • ไม่คิดค่าบริการ สำหรับผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนหักรายเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
  • คิดค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ สำหรับผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนหักรายเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท (ปัจจุบันยกเว้นค่าบริการ)

ค่าบริการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

24.    ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม  (SSF) / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ  (SSFX) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

คำเตือนเฉพาะกองทุน

•    ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน
•    สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ถือหน่วยลงทุน (ของกองทุนรวม) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดให้) มิฉะนั้นผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ลงทุนอาจถูกหัก หรือไม่สามารถขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ลงทุนจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุนรวมถึงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคต อนึ่ง ผู้ลงทุนควรขอรับ และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้ขายหน่วยลงทุน
•    กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
•    กองทุนรวมมีประกัน ผู้ลงทุนที่ถือหน่วยที่ลงทุนจนครบระยะเวลาการประกันที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนนี้จะได้รับชำระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกันอย่างไรก็ดี การประกันดังกล่าวไม่ได้รวมถึงการประกันความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ประกัน
•    กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น เป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุนรวมดังกล่าว มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด