Same company. New name and Look.

Just call us Principal

อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ

  View
 • ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ ประจำปี 2562

  View
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ประจำปี 2562

  View
 • รายงานการลงทุนในตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนเฉลี่ย ในรอบระยะเวลา 3, 6, 9, 12 ของรอบปี บัญชีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ

  View
 • ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

  View
 • แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

  View
 • แบบฟอร์มต่างๆ

  View
 • แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI)

  View
 • คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม LTF RMF

  View
 • ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

  View

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

  View
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

  View
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี

  View
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

  View

กองทุนรวมต่างประเทศ

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ -กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ -ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ - ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

  View
 • กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

  View

กองทุนตราสารหนี้

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

  View

กองทุน RMF-LTF

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล

  View

ตราสารทางเลือก

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม -ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล

  View

กองทุนตราสารทุน

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์

  View

กองทุนผสม

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ

  View

กองทุนตลาดเงิน

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์

  View
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

  View