0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 277,771,912.41 13.1573 -0.1195 -0.90 13.1573 0.0000 13.1574 13.1573

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 22,802,944.92 17.8730 -0.2767 -1.52 17.8730 17.8731 17.8731 17.8730

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 988,170,348.53 12.2410 -0.0008 -0.01 12.2410 12.2411 12.2411 12.2410

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 97,590,892.70 12.3105 -0.0008 -0.01 12.3105 12.3106 12.3106 12.3105

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 50,231,530.70 12.2570 -0.0008 -0.01 12.2570 12.2571 12.2571 12.2570

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 117,834,162.42 12.3420 -0.0003 0.00 12.3420 12.3421 12.3421 12.3420

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 5,228,872,041.55 10.2187 -0.0004 0.00 10.2187 10.2188 10.2188 10.2187

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 1,153,074,168.68 11.9720 -0.1513 -1.25 11.9720 12.0320 12.0320 11.9720

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 5,976,880,595.76 14.2571 -0.0002 0.00 14.2571 14.2572 14.2572 14.2571

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 99,033,868.05 13.9025 0.0016 0.01 13.9025 13.9026 13.9026 13.9025