0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 251,444,435.61 11.6545 0.079 0.68 11.6545 0.0000 11.6546 11.6545

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 17,742,647.08 16.5660 0.1212 0.74 16.5660 16.5661 16.5661 16.5660

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 964,712,293.59 12.1337 -0.0026 -0.02 12.1337 12.1338 12.1338 12.1337

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 125,899,347.29 12.2025 -0.0027 -0.02 12.2025 12.2026 12.2026 12.2025

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 31,563,406.42 12.1494 -0.0027 -0.02 12.1494 12.1495 12.1495 12.1494

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 209,925,016.65 12.1758 -0.0024 -0.02 12.1758 12.1759 12.1759 12.1758

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 4,485,989,222.21 10.1163 -0.0023 -0.02 10.1163 10.1164 10.1164 10.1163

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 1,095,879,001.20 10.9535 0.0034 0.03 10.9535 11.0084 11.0084 10.9535

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 5,975,731,919.73 14.0539 -0.0019 -0.01 14.0539 14.0540 14.0540 14.0539

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 29/5/20 101,530,722.28 13.7769 -0.0011 -0.01 13.7769 13.7770 13.7770 13.7769