0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 251,624,468.90 13.6529 0.0449 0.33 13.6529 0.0000 13.6530 13.6529

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 22,068,687.27 18.6564 0.0517 0.28 18.6564 18.6565 18.6565 18.6564

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 1,035,096,546.73 12.2885 -0.0044 -0.04 12.2885 12.2886 12.2886 12.2885

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 160,322,030.89 12.3581 -0.0044 -0.04 12.3581 12.3582 12.3582 12.3581

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 34,198,053.41 12.3045 -0.0044 -0.04 12.3045 12.3046 12.3046 12.3045

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 73,946,053.22 12.4908 -0.0042 -0.03 12.4908 12.4909 12.4909 12.4908

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 6,148,861,843.11 10.2809 -0.0029 -0.03 10.2809 10.2810 10.2810 10.2809

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 1,174,735,492.89 12.7565 0.0322 0.25 12.7565 12.8204 12.8204 12.7565

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 5,230,916,129.19 14.4229 -0.0042 -0.03 14.4229 14.4230 14.4230 14.4229

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/10/22 104,620,441.10 13.9230 -0.0049 -0.04 13.9230 13.9231 13.9231 13.9230