0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 264,013,977.38 13.3786 -0.0464 -0.35 13.3786 0.0000 13.3787 13.3786

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 25,360,445.37 18.9969 -0.0711 -0.37 18.9969 18.9970 18.9970 18.9969

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 1,476,517,157.62 12.3635 -0.0047 -0.04 12.3635 12.3636 12.3636 12.3635

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 136,165,192.57 12.4335 -0.0048 -0.04 12.4335 12.4336 12.4336 12.4335

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 107,654,276.79 12.3796 -0.0047 -0.04 12.3796 12.3797 12.3797 12.3796

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 112,230,351.59 12.5195 -0.0046 -0.04 12.5195 12.5196 12.5196 12.5195

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 5,253,559,913.37 10.3142 -0.0045 -0.04 10.3142 10.3143 10.3143 10.3142

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 1,212,018,238.83 13.0054 -0.1451 -1.10 13.0054 13.0705 13.0705 13.0054

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 5,293,695,172.39 14.4467 -0.0064 -0.04 14.4467 14.4468 14.4468 14.4467

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 27/1/22 103,865,285.32 14.0310 -0.0058 -0.04 14.0310 14.0311 14.0311 14.0310