กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 723,464,726.57 10.7180 0.0469 0.44 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี (SBPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 531,219,387.12 6.4156 0.0013 0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 503,318,825.66 8.3469 -0.1003 -1.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/9/19 1,041,616,162.05 7.1132 -0.0016 -0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/11/19 273,070,244.41 13.6116 0.0129 0.09 13.6116 13.6117 13.6117 13.6116

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/11/19 18,103,873.74 19.7940 0.0524 0.27 19.7940 19.7941 19.7941 19.7940

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/11/19 2,594,858,804.44 12.0330 0.0012 0.01 12.0330 12.0331 12.0331 12.0330

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/11/19 132,348,830.54 12.1013 0.0012 0.01 12.1013 12.1014 12.1014 12.1013

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/11/19 43,714,057.63 12.0486 0.0012 0.01 12.0486 12.0487 12.0487 12.0486

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/11/19 4,429,138,552.20 10.0319 0.0009 0.01 10.0319 10.0320 10.0320 10.0319