0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 1,247,890.88 12.2249 -0.0088 -0.07 12.2249 12.2250 12.2250 12.2249

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 245,354,107.00 11.3036 -0.0081 -0.07 11.3036 11.4167 11.4167 11.3036

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 67,371,352.98 12.1813 -0.0088 -0.07 12.1813 12.3032 12.3032 12.1813

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 3,943,453.94 12.2839 -0.0393 -0.32 12.2839 12.2840 12.2840 12.2839

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 1,770,487,296.31 16.4655 0.1078 0.66 16.4655 16.6303 16.6303 16.4655

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 1,858,581,651.88 16.3691 0.1072 0.66 16.3691 16.3692 16.3692 16.3691

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 6,788,051,293.55 10.3605 0.0679 0.66 10.3605 10.4642 10.4642 10.3605

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 896,517,233.58 16.5104 0.1081 0.66 16.5104 16.6756 16.6756 16.5104

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 78,593,392.63 12.9219 0.0851 0.66 12.9219 12.9220 12.9220 12.9219

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 705,507,871.54 8.6433 0.0537 0.63 0.0000 8.7298 8.7298 0.0000