0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 1,368,521.26 12.4049 -0.0907 -0.73 12.4049 12.4050 12.4050 12.4049

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 269,027,411.41 11.5719 -0.0847 -0.73 11.5719 11.6877 11.6877 11.5719

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 69,791,609.13 12.3607 -0.0904 -0.73 12.3607 12.4844 12.4844 12.3607

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 3,949,180.96 12.3826 0.0553 0.45 12.3826 12.3827 12.3827 12.3826

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 2,106,572,447.70 17.3198 0.062 0.36 17.3198 17.4931 17.4931 17.3198

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,763,979,426.47 17.2185 0.0617 0.36 17.2185 17.2186 17.2186 17.2185

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 7,547,745,851.73 10.9396 0.0391 0.36 10.9396 11.0491 11.0491 10.9396

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 994,474,042.00 17.3672 0.0623 0.36 17.3672 17.5410 17.5410 17.3672

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 85,213,584.34 13.5088 0.0489 0.36 13.5088 13.5089 13.5089 13.5088

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 744,055,726.88 9.1510 0.032 0.35 0.0000 9.2426 9.2426 0.0000