0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 1,316,400,402.23 14.9356 0.0945 0.64 14.9356 14.9357 14.9357 14.9356

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 758,396,846.46 11.7384 0.0002 0.00 11.7384 11.7385 11.7385 11.7384

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 96,220,236.10 12.2535 0 0.00 12.2535 12.2536 12.2536 12.2535

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 593,552,350.25 8.7356 0.106 1.23 8.7356 8.8667 8.8667 8.7356

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 138,942.74 8.7366 0.1061 1.23 8.7366 8.7367 8.7367 8.7366

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 9,878,924.38 8.8497 0.1078 1.23 8.8497 8.8498 8.8498 8.8497

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/11/22 108,078,554.50 13.8943 -0.0044 -0.03 13.8943 14.1028 14.1028 13.8943

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/11/22 3,370,103.58 14.0079 -0.0022 -0.02 14.0079 14.0080 14.0080 14.0079

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 915,369,776.66 11.3177 0.0404 0.36 0.0000 11.3744 11.3744 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 883,383,895.89 17.6587 -0.0615 -0.35 17.6587 17.6588 17.6588 17.6587