0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,398,050,131.83 15.7440 0.0553 0.35 15.7440 15.7441 15.7441 15.7440

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 570,866,541.82 11.7164 0.0006 0.01 11.7164 11.7165 11.7165 11.7164

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 92,595,290.34 12.2283 0.0005 0.00 12.2283 12.2284 12.2284 12.2283

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 587,593,208.59 8.5690 -0.0455 -0.53 8.5690 8.6976 8.6976 8.5690

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 10,941,165.03 8.5949 -0.0452 -0.52 8.5949 8.5950 8.5950 8.5949

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/5/22 107,684,723.98 13.9788 -0.1506 -1.07 13.9788 14.1886 14.1886 13.9788

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,051,126,785.51 11.5817 0.0279 0.24 0.0000 11.6397 11.6397 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 752,784,011.44 17.1452 0.185 1.09 17.1452 17.1453 17.1453 17.1452

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 554,312,298.39 12.0894 0.1276 1.07 12.0628 12.1161 12.1161 12.0628

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 755,280,068.45 21.0572 0.2252 1.08 21.0572 0.0000 21.0573 21.0572