0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,761,302,456.89 8.5230 -0.1051 -1.22 8.5230 8.6509 8.6509 8.5230

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 26,215,091.01 13.2400 -0.2343 -1.74 13.2400 13.4387 13.4387 13.2400

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 1,521,875,605.10 19.2573 -0.3405 -1.74 19.2573 19.5463 19.5463 19.2573

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 234,055,011.81 19.2573 -0.3405 -1.74 19.2573 19.2574 19.2574 19.2573

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 191,480,028.22 12.7753 -0.226 -1.74 12.7753 12.7754 12.7754 12.7753

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 1,428,405,404.19 8.7513 0.0176 0.20 8.7513 8.8389 8.8389 8.7513

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 13,100,902.46 8.7529 0.0176 0.20 8.7529 8.7530 8.7530 8.7529

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 2,515,848,923.67 8.7513 0.0176 0.20 8.7513 8.8389 8.8389 8.7513

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 203,272,850.40 8.7471 0.0176 0.20 8.7471 8.7472 8.7472 8.7471

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/5/22 76,542,524.66 31.4774 0.3447 1.11 31.4774 0.0000 0.0000 31.4774