0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/5/22 117,423,190.45 12.3643 -0.2324 -1.84 12.3643 12.5499 12.5499 12.3643

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/5/22 24,777,067.13 10.0927 -0.0008 -0.01 10.0927 10.1937 10.1937 10.0927

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 378,471,387.86 9.0306 0.0053 0.06 9.0306 9.1210 9.1210 9.0306

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/5/22 192,186,409.81 8.8779 -0.1996 -2.20 8.8779 9.0112 9.0112 8.8779

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/5/22 204,368,582.59 9.0995 -0.1927 -2.07 9.0995 9.2361 9.2361 9.0995

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/5/22 109,812,843.32 14.7594 -0.4024 -2.65 14.7594 14.9809 14.9809 14.7594

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 1,584,000,961.34 12.3556 -0.2442 -1.94 12.3556 12.5410 12.5410 12.3556

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 802,250,712.40 12.3357 -0.2438 -1.94 12.3357 12.3358 12.3358 12.3357

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/5/22 13,877,189.45 12.2685 -0.2425 -1.94 12.2685 12.2686 12.2686 12.2685

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/4/22 3,383,906.21 14.2676 -0.5416 -3.66 14.2676 14.2677 14.2677 14.2676