กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 2,611,256,101.99 12.0353 0.0003 0.00 12.0353 12.0354 12.0354 12.0353

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 132,426,094.46 12.1036 0.0003 0.00 12.1036 12.1037 12.1037 12.1036

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 43,824,032.55 12.0509 0.0002 0.00 12.0509 12.0510 12.0510 12.0509

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 17,104,209.05 12.0395 0.0004 0.00 12.0395 12.0396 12.0396 12.0395

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 4,439,666,954.32 10.0341 0.0003 0.00 10.0341 10.0342 10.0342 10.0341

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 4,704,162,936.75 13.8943 0.0006 0.00 13.8943 13.8944 13.8944 13.8943

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 39,301,488.82 12.3621 0.0002 0.00 12.3621 12.3622 12.3622 12.3621

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 594,627,486.53 11.4408 0.0004 0.00 11.4408 11.4409 11.4409 11.4408

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 3,302,919.06 11.6137 0.0005 0.00 11.6137 11.6138 11.6138 11.6137

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/11/19 6,522,588.97 10.3352 0.0004 0.00 10.3352 10.3353 10.3353 10.3352