0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 2,941,549,191.70 12.1743 0.0072 0.06 12.1743 12.1744 12.1744 12.1743

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 143,991,812.55 12.2434 0.0072 0.06 12.2434 12.2435 12.2435 12.2434

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 45,396,547.24 12.1901 0.0072 0.06 12.1901 12.1902 12.1902 12.1901

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 64,628,245.06 12.1953 0.0078 0.06 12.1953 12.1954 12.1954 12.1953

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 4,460,441,706.36 10.1593 0.0063 0.06 10.1593 10.1594 10.1594 10.1593

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 5,168,675,302.79 14.0776 0.0091 0.06 14.0776 14.0777 14.0777 14.0776

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 44,661,042.19 12.3805 0.0005 0.00 12.3805 12.3806 12.3806 12.3805

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 626,586,873.64 11.4732 0.0011 0.01 11.4732 11.4733 11.4733 11.4732

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 8,561,168.27 11.6467 0.0011 0.01 11.6467 11.6468 11.6468 11.6467

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 17/2/20 9,037,211.08 10.3344 0.0009 0.01 10.3344 10.3345 10.3345 10.3344