0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 959,576,482.58 12.2078 -0.0142 -0.12 12.2078 12.2079 12.2079 12.2078

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 95,743,526.51 12.2770 -0.0143 -0.12 12.2770 12.2771 12.2771 12.2770

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 43,809,235.85 12.2237 -0.0143 -0.12 12.2237 12.2238 12.2238 12.2237

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 117,447,216.19 12.3015 -0.0142 -0.12 12.3015 12.3016 12.3016 12.3015

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 5,157,940,931.64 10.1868 -0.011 -0.11 10.1868 10.1869 10.1869 10.1868

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 6,030,420,822.92 14.2054 -0.0149 -0.10 14.2054 14.2055 14.2055 14.2054

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 45,691,441.54 12.3839 -0.0003 0.00 12.3839 12.3840 12.3840 12.3839

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 492,505,548.20 11.5168 0.0002 0.00 11.5168 11.5169 11.5169 11.5168

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 5,618,462.76 11.6912 0.0002 0.00 11.6912 11.6913 11.6913 11.6912

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/3/21 4,134,463.98 10.2966 0.0002 0.00 10.2966 10.2967 10.2967 10.2966