กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/10/19 728,562,914.41 10.7935 0.0755 0.70 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี (SBPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/10/19 530,913,176.34 6.4119 -0.0037 -0.06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/11/19 406,370,125.00 6.7391 -0.0123 -0.18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/10/19 1,044,672,164.98 7.1340 0.0208 0.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 262,408,453.44 12.7963 -0.0482 -0.38 12.7963 12.7964 12.7964 12.7963

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 18,089,060.94 18.9194 -0.0315 -0.17 18.9194 18.9195 18.9195 18.9194

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 2,593,706,750.79 12.0544 0.0013 0.01 12.0544 12.0545 12.0545 12.0544

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 130,314,264.85 12.1228 0.0012 0.01 12.1228 12.1229 12.1229 12.1228

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 43,719,500.78 12.0700 0.0012 0.01 12.0700 12.0701 12.0701 12.0700

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/12/19 17,136,411.18 12.0622 0.0018 0.01 12.0622 12.0623 12.0623 12.0622