คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวิไลพร  ลิ่วเกษมศานต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Vanderbilt ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการทำงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการพาณิชย์อุตสาหกรรม วุฒิสภา 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  อีกทั้งทั้งยังเคยได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คุณวิไลพร  ลิ่วเกษมศานต์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553