คุณ บุญศักดิ์ เจียมปรีชา , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณบุญศักดิ์  เจียมปรีชา เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

คุณบุญศักดิ์  เจียมปรีชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Santa Clara, San Jose, CA. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานเคยเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กรมสรรพากร ทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร SME แห่งประเทศไทย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จำกัด และเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลยุติธรรม