พิเศษ! เพียงดาวน์โหลดและเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566  หรือจนกว่าจะครบ 2,000 คนแรก

New Customer Campaign 1 Feb - 30 Apr 2023

พิเศษ! เพียงดาวน์โหลดและเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566  หรือจนกว่าจะครบ 2,000 คนแรก
.
มาพร้อมกับฟีเจอร์การลงทุนหลากหลาย
.
1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอป ด้วยวิธีการยืนยันตัวตน 2 วิธี 
📍บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
📍ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
.
2. Fund Listing ค้นหากองทุนรวมได้ง่ายๆ ตามผลการดำเนินงาน หรือ ค้นหาตามประเภทของกองทุนรวม
.
3. Content Feed อัปเดตมุมมองและข่าวสารการลงทุน
.
4. Principal Asset Allocation Plan จัดพอร์ตการลงทุนง่าย ด้วยแผนการลงทุนที่หลากหลาย ตามสไตล์คุณ

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2566
  • ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชี ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
  • ในกรณีที่การสมัครเปิดบัญชีลงทุนไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ จะมีการติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารกลับให้ทางเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยจะนับวันที่เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
  • ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
  • จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 หรือ จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 2,000 คนแรกที่สมัครเท่านั้น
  • บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน