กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL CHTG6M1)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ชื่อย่อ PRINCIPAL CHTG6M1 ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงสูง)
เงินทุนจดทะเบียน  1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
ประเภทกองทุน กองทุนผสม (โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์), Trigger Fund
วันจดทะเบียน 2 กันยายน 2565 (ประมาณการ)
อายุกองทุน ไม่กำหนด 
อย่างไรก็ตามกองทุนจะเลิกโครงการเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ 
(ก) เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท และ 
(ข) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอในรูปสกุลเงินบาท เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ
การลงทุนในต่างประเทศ มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund  หน่วย CIS หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra เงินฝากตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีน และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
  • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
  • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
  • คุณธนา เชนะกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน (1)

วันทำการซื้อ เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน 6 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่       วันจดทะเบียนกองทุน โดยสามารถสั่งขายคืนได้ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. (เริ่มตั้งแต่วันที่ xx มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (ประมาณการ))
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.30 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลเงินบาทเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ตราไว้  (10 บาท) (หรือเท่ากับ 0.30 บาท/หน่วย)

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน (2)

 

โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10.30 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 2 เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ 
(1) เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท และ
(2) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ

อย่างไรก็ตาม อัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+3) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)


หมายเหตุ: ในระยะเวลา 6 เดือน แรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร