กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

 • กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง
 • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ชื่อย่อ PRINCIPAL CR-AI ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
เงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (Green shoe 15%) การลงทุนในต่างประเทศ ไม่มี
ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม (มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน,  buy-and-hold)   
วันจดทะเบียน 24 มีนาคม 2566 (ประมาณการ)
อายุกองทุน
 • ประมาณ 1 ปี (ไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน) 
ในช่วงครึ่งแรกของอายุโครงการ (ประมาณ 6 เดือนแรก) กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Auto callable Fixed Coupon Note อายุตราสารประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณายุติโครงการ หรือเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป 
 • ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีที่ Structured Note ข้างต้นครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่
ผู้จัดการกองทุน 
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
 • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
 • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
VDO PRINCIPAL CR-AI

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน (1)

วันทำการซื้อ วันที่ 7-22 มีนาคม 2566 เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 500,000 บาท
วันทำการขายคืน

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ:
กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:
(1) พิจารณาจำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note (พิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน)
(2) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และหรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
(3) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุตราสาร

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน (2)

 

และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock)จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไปโดยอาจพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมด ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

(4) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
ทั้งนี้ ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.8025% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.07% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.107% ต่อปี)

หมายเหตุ: - ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันที่หลักทรัพย์ประเภท structure note ครบอายุทั้งหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และหลังจากนั้นกรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนดังกล่าวบริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงาน