กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

 • กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง
 • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ชื่อย่อPRINCIPAL CR-AIระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
เงินทุนจดทะเบียน2,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การลงทุนในต่างประเทศไม่มี
ประเภทกองทุนกองทุนรวมผสม (มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน,  buy-and-hold) 
วันจดทะเบียน24 มีนาคม 2566
อายุกองทุน
 • ประมาณ 1 ปี (ไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน) 

ในช่วงครึ่งแรกของอายุโครงการ (ประมาณ 6 เดือนแรก) กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Auto callable Fixed Coupon Note อายุตราสารประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณายุติโครงการ หรือเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป 
 • ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีที่ Structured Note ข้างต้นครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่
ผู้จัดการกองทุน 
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
 • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
 • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน (1)

วันทำการซื้อวันที่ 7-22 มีนาคม 2566 เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ500,000 บาท
วันทำการขายคืน

 

 • กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:

(1) พิจารณาจํานวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ย ในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note (พิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน)
(2) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกําหนดทั้งหมด และหรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
(3) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกําหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจําหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมด ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจําหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งหมดก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน (2)

 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
(4) เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ระยะเวลา จํานวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

 • กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ: ไม่มี

*โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

มูลค่าขั้นต่ำของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ช่วงประมาณ 6 เดือนแรก: ประกาศ NAV T+1 ทุก 15 วัน, คืนเงิน T+2 และช่วงประมาณ 6 เดือนหลัง (กรณีได้รับหุ้นอ้างอิง) ประกาศ NAV T+1 ทุกวันทําการ

คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ เวลา 13.00 น.)

โดยจะนําเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจํานวน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.8025% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.07% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.107% ต่อปี)
หมายเหตุ: - ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันที่หลักทรัพย์ประเภท structure note ครบอายุทั้งหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และหลังจากนั้นกรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนดังกล่าวบริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

ประกาศกองทุน PRINCIPAL CR-AI

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) 0.19 % 1.85 % -10.15 % -14.91 % 8.5090 18.80
Benchmark:
Benchmark :
Standard Deviation Performance 17.70 % 17.57 % 16.04 % 14.33 %
Standard Deviation Benchmark