กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EUHY)

ชื่อย่อ PRINCIPAL EUHY
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 ตุลาคม 2557
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ BofAML EUR High Yield 3% Constrained (THB) 100.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
UBS (Lux) Bond Fund- Euro High Yield (EUR) เพียงกองทุนเดียว ซึ่ง
กองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนลงทุนอย่างน้อยสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารหนี้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใด ในสกุล
เงินยูโร ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระหว่าง CCC และ BB + (S&P)
หรือเทียบเท่า สำหรับตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่า CCC
กองทุนจะลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และอาจ
ลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ ใบรับรองการจ่ายเงินปันผล ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ตราสารทุนใดๆที่ได้มาพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก 510,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6050%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0320%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.0740%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.0320%)

*ข้อมูล 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

Date NAV Fund change Fund Change Percent
11.3286
0.0204
0.18 %
11.3082
0.0163
0.14 %
11.2919
0.0038
0.03 %