กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล/อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาท/หน่วย)
1 0.50

ข้อมูลกองทุน

กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GCF ระดับความเสี่ยง 8 (เสี่ยงสูงมาก)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 กุมภาพันธ์ 2550 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง (ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) อาทิ กองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ที่มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03 (MLCX03 Index) โดยกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เป็นกองทุนย่อยภายใต้การจัดการของ กองทุน Merrill Lynch Investment Solutions, Luxembourg ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนแบบ Umbrella Structure ที่มีเงินทุนผันแปร ทั้งนี้ Merrill Lynch Investment Solutions ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดย Luxembourg regulator - Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ล่าสุดของ The European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2010 กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Merrill Lynch International (MLI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Bank of America Corporation
ผู้จัดการกองทุน  คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท*
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

*การปรับขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 .. 63 เป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 3.21% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน 0.267%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.036%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.107%)

*ข้อมูล 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF) -3.33 % 11.20 % 18.45 % -3.32 % -3.03 % 1.05 % -4.82 % -2.80 % 6.0351 41.89
Benchmark : -3.23 % 10.60 % 14.73 % -3.23 % -2.55 % 1.13 % -4.08 % -0.37 %
Benchmark :
MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%