กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)

ข้อมูลกองทุน

กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
 

ชื่อย่อ PRINCIPAL GCF
ระดับความเสี่ยง 8 (เสี่ยงสูงมาก)
ประเภทโครงการ กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 กุมภาพันธ์ 2550
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ MLCX03TR Index (THB) 100.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี้ มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) อาทิ กองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ที่มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03 (MLCX03 Index) โดยกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เป็นกองทุนย่อยภายใต้การจัดการของ กองทุน Merrill Lynch Investment Solutions, Luxembourg ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนแบบ Umbrella Structure ที่มีเงินทุนผันแปร ทั้งนี้ Merrill Lynch Investment Solutions ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดย Luxembourg regulator - Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ล่าสุดของ The European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2010 กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Merrill Lynch International (MLI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Bank of America Corporation
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ ตราสาร
3. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
4. ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนใน ต่างประเทศ
นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง

*ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 2,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 3.21% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน 0.268%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.036%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.107%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.202%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.613%)

*ข้อมูล 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ :
ข้อมูล ณ วันที่ :
กองทุน ตั้งแต่ต้นปี (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (%) 3ปี (%) 5ปี (%) 10ปี (%) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF) 9.74 % 6.48 % 2.59 % 9.65 % -0.14 % -2.63 % -3.83 % -2.76 % 6.2431 35.07
เกณฑ์มาตราฐาน 6.48 % 6.13 % 2.70 % 6.43 % -2.14 % -2.64 % -2.48 % -0.68 %
เกณฑ์มาตราฐาน :
MLCX03TR Index (THB) 100.00%