กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GEQ ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 กรกฎาคม 2559 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้าง ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จำนวน 30 บริษัท โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแบบ Passive เป็นหลัก ดังนั้น การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนจะคล้อยตามการปรับเปลี่ยนนํ้าหนักการลงทุนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแบบ Passive และการซื้อขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนและค่าธรรมเนียมการทำรายการแก่กองทุนดังกล่าว กองทุนนี้บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG ทั้งนี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) จะลงทุนใน

      a) หลักทรัพย์ ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB
      b) ตราสารหนี้ตลาดเงิน ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB
      c) เงินฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB
      d) ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB
      e) หลักทรัพย์อื่นๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB
       f) หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB
   
 • ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ผู้จัดการกองทุน 
 • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
 • คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
 • คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
 • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
 • คุณธนา เชนะกุล 
 • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.32%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

Disclaimer

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) * 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี) * 3ปี (% ต่อปี) * 5ปี (% ต่อปี) * 10ปี (% ต่อปี)* Since Inception (% ต่อปี) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ) 9.48 % 12.51 % 29.71 % 34.57 % 3.91 % 7.04 % 13.8827 23.62
Benchmark : 11.56 % 14.67 % 33.26 % 43.84 % 4.13 % 7.69 %
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%