กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

ชื่อย่อ PRINCIPAL GEQ
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 กรกฎาคม 2559
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ DAX Index (THB) 100.00%
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้าง ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จำนวน 30 บริษัท โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแบบ Passive เป็นหลัก ดังนั้น การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนจะคล้อยตามการปรับเปลี่ยนนํ้าหนักการลงทุนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแบบ Passive และการซื้อขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนและค่าธรรมเนียมการทำรายการแก่กองทุนดังกล่าว กองทุนนี้บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG ทั้งนี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) จะลงทุนใน 
a) หลักทรัพย์ ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB
b) ตราสารหนี้ตลาดเงิน ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB
c) เงินฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB
d) ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB
e) หลักทรัพย์อื่นๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB
f) หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเยอรมัน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.32%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.08%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.04%)

*ข้อมูล 5 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย.61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

Date NAV Fund change Fund Change Percent
11.9102
0.3052
2.63 %
11.6050
0.0818
0.71 %
11.5232
0.1174
1.03 %