กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (PRINCIPAL GTR)

ชื่อย่อ PRINCIPAL GTR
ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 ธันวาคม 2560
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ .
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l.

กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development หรือ European Investment Bank เป็นต้น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี

*ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.0554%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0317%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3166%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.0623%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 1.4660%)

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

Date NAV Fund change Fund Change Percent
9.1211
-0.0236
-0.26 %
9.1447
-0.0026
-0.03 %
9.1473
-0.0078
-0.09 %
9.1551
-0.0133
-0.15 %