หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่วนสำคัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Fund Fact Sheet) รอบเดือนมิถุนายน 2565

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่  
 
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 52/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) โดยให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนโดยมีรูปแบบของข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และให้เผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม 

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) โดยให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกองทุนและมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนทุกรอบ 6 เดือนในปีปฏิทินเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ให้นำเสนอให้สมาชิกรับทราบภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว   
 
บลจ. พรินซิเพิล จำกัด จึงขอนำส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565มาตามไฟล์แนบ เพื่อเปิดเผยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับทราบ ดังนี้ 

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัตนศิริ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล 
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

email : pvdandpfmkt@principal.th 
 
 
ลิงค์ข้อมูล
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว https://www.principal.th/sites/default/files/pdf-uploads/PVDFS_Master_TD_Jun2022.pdf
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัตนศิริ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว https://www.principal.th/sites/default/files/pdf-uploads/PVDFS_Master_FY_Jun2022.pdf
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว https://www.principal.th/sites/default/files/pdf-uploads/PVDFS_Master_LCF_Jun2022.pdf
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว https://www.principal.th/sites/default/files/pdf-uploads/PVDFS_Single_KR_Jun2022.pdf