รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนพฤษภาคม 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนพฤษภาคม 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย