รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ครั้งที่ 1/2562 (Thai version only)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ครั้งที่ 1/2562 (Thai version only)