ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดรับคำสั่งขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 (PRINCIPAL GOLD8P2)

ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดรับคำสั่งขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 (PRINCIPAL GOLD8P2)