4 เหตุผล
ที่ควรใช้ Principal TH
เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปได้เลย
(Online Account Opening)
แนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับคุณ
ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุน
และประวัติการทำรายการ
ติดตามข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน
และ NAV
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
พิเศษ! เฉพาะสำหรับลูกค้า Principal TH เท่านั้น
ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการ*
กับกองทุน PRINCIPAL iDAILY และ PRINCIPAL SET50
ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(Class E) เมื่อลงทุนผ่าน Principal TH (*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
Principal - iDAILY-E
Principal - SET50-E

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth
ก่อนตัดสินใจลงทุน

Principal TH - Promotion Starbucks Principal TH - Promotion Starbucks
ใช้งานง่าย
ครอบคลุมทุกความต้องการ
ในแอปเดียว
ยืนยันการเปิดบัญชี
ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชน)
สมุดบัญชีเงินฝาก (บัญชีที่จะใช้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
ดาวน์โหลด
Principal TH ได้แล้ววันนี้
โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
  (“บริษัทจัดการ”)
 2. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่
  2 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
 3. เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รหัส Starbucks
  e-Coupon ผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่าน
  ให้ไว้กับบริษัทจัดการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
 4. สิทธิ์นี้ให้กับทุกกองทุนที่ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ยกเว้นยอดซื้อกอง SSF (Super Saving Fund) และกอง RMF (Retirement Mutual Fund)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
  เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
  ระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณ
  ที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดอื่น
  ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้อง
  แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การตัดสินของบริษัท
  จัดการถือเป็นที่สุด
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ
หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน /
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต