4 เหตุผล
ที่ควรใช้ Principal TH
เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปได้เลย
(Online Account Opening)
แนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับคุณ
ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุน
และประวัติการทำรายการ
ติดตามข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน
และ NAV
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
พิเศษ! เฉพาะสำหรับลูกค้า Principal TH เท่านั้น
ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการ* กับกองทุน PRINCIPAL iGOLD และ PRINCIPAL SET50 ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) เมื่อลงทุนผ่าน Principal TH (*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
Principal - iGOLD-E
Principal - SET50-E

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth
ก่อนตัดสินใจลงทุน

ใช้งานง่าย
ครอบคลุมทุกความต้องการ
ในแอปเดียว
ยืนยันการเปิดบัญชี
ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชน)
สมุดบัญชีเงินฝาก (บัญชีที่จะใช้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
ดาวน์โหลด
Principal TH ได้แล้ววันนี้

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • 1) รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)
 • 2) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
 • 3) สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2020
 • 4) ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • 5) ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชี ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์
 • โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
 • 6) ในกรณีที่การสมัครเปิดบัญชีลงทุนไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ จะมีการติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารกลับเจ้าหน้าที่ โดยจะนับวันที่เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
 • 7) ‘ผู้รับสิทธิ์’ จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 500 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
 • 8) จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • 9) ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 หรือ จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,000 คนแรกที่สมัครเท่านั้น
 • 10) บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข
 • รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด
 • 11) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต