ข้อตกลงการใช้บริการกรณีลูกค้าขอเปิดบัญชีลงทุน, การสั่งซื้อ, ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ผ่านบริการ Principal TH Mobile, Principal PVD Mobile, Principal E@syInvest และ เว็ปไซต์ www.principal.th

ตามที่ข้าพเจ้า มีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทจัดการ” เพื่อใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ ผ่านบริการ Principal TH Mobile หรือใช้บริการ Principal PVD Mobile, Principal E@syInvest และ เว็ปไซต์ www.principal.th ของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าขอให้สัญญาและคำรับรองต่อบริษัทจัดการ ดังนี้

1. คำเตือน

 • ข้อมูลที่เผยแพร่บน Principal TH Mobile, Principal PVD Mobile, Principal E@syInvest และ เว็ปไซต์ www.principal.th เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนพื้นฐานของความพยายามที่จะนำเสนอด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แต่บริษัทจัดการมิได้รับรองถึงความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลได้ทั้งหมด โดยการเผยแพร่ข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง 
 • บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสารที่ผู้ลงทุน/ผู้เยี่ยมชมเข้ามาใช้บริการบนเว็ปไซต์ www.principal.th และเว็ปไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัทจัดการ รวมถึงบริษัทจัดการมิได้รับประกันถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฎบนเว็ปไซต์อื่นๆ ที่ผู้ลงทุน/ผู้เยี่ยมชมเข้าชมผ่านจากเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการด้วย 
 • การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการคำนวณต่างๆ บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน แม้บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อให้ข้อมูลและผลการคำนวณต่างๆ ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาเสนอได้ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาใช้เองหรืออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นโดยมิได้เจตนา บริษัทจัดการจึงมิได้รับรองถึงความถูกต้องที่แท้จริงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 • บริษัทจัดการไม่รับรองว่าเว็ปไซต์ของบริษัทหรือระบบการทำงานที่ปรากฏอยู่จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองเกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็ปไซต์นี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นผู้ที่จะใช้ข้อมูลควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ
 • เว้นแต่กรณีลูกค้าขอเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรก ผู้ลงทุนที่ใช้บริการต้องมีบัญชีกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทจัดการ 
 • การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี้ หากมีความขัดข้องทางเทคนิค หรือระบบสื่อสารของผู้ลงทุนเกิดความขัดข้องทางเทคนิค บริษัทจัดการอาจไม่ได้รับการทำรายการดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 • การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนใดๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนนั้นๆ ได้ 
 • กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ อาจทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมมีประกัน ผู้ลงทุนที่ถือหน่วยที่ลงทุนจนครบระยะเวลาการประกันที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนนี้จะได้รับชำระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกัน อย่างไรก็ดี การประกันดังกล่าวไม่ได้รวมถึงการประกันความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ประกัน
 • กองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 • บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ สามารถขอรับข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ และตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 • กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ 
 • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ 
 • ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) การลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือบนเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.principal.th 
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือบนเว็ปไซต์ www.principal.th โดยเข้าไปที่เมนู หนังสือชี้ชวน 
 • ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ปรากฎอยู่บนเว็ปไซต์ นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และ มิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
 • บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยพนักงานต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
 • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆบน เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใด เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทจัดการ 
 • อัตราค่าธรรมเนียมการหักเงินลงทุนรายเดือนจากบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) 
  • ไม่คิดค่าบริการ สำหรับผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนหักรายเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
  • คิดค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ สำหรับผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนหักรายเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท (ปัจจุบันยกเว้นค่าบริการ)ค่าบริการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 • ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

2. คำรับรอง

    2.1 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
        (1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
        (2) มีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
        (3) มีอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP และ/หรือ รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีลงทุน และ/หรือรับเอกสารหลักฐาน และ/หรือเอกสารอื่นใด จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการแจ้งสถานะ ผลการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีลงทุน ข้อมูล และ/หรือ เอกสารอื่นใดไปยัง E-mail Address และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้าที่บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทจัดการ
        (4) ไม่เคยมีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และไม่เคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น ไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามแนวทางที่ บริษัทจัดการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด (AMLO List, Terrorist, Sanction list) 
        (5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด 
    2.2 ข้าพเจ้ารับรองว่า (1) ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินฯ เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าเอง, (2) ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินฯ แล้ว, (3) ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับจากบริษัทจัดการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองทุกครั้ง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว, (4) ข้าพเจ้ามีหน้าที่ให้ความร่วมมือต่อบริษัทจัดการในการทบทวนข้อมูลของข้าพเจ้าให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการจัดประเภทความเสี่ยงของลูกค้า (KYC) และเพื่อประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด หากข้าพเจ้าละเลย ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว, (5) ข้าพเจ้ายอมรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการ ไม่มีภาระความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว, (6) ข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และ (7) ข้าพเจ้าไม่มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย
    2.3 เอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อแสดงตัวตน และขอเปิดบัญชีลงทุนผ่านบริการต่างๆ มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน กรณีที่บริษัทจัดการอนุมัติให้ข้าพเจ้าใช้บริการการลงทุนได้ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกำหนด รวมทั้งการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบุข้อมูลใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร มิฉะนั้น บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะระงับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมใด ๆ ของข้าพเจ้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

3. ข้อตกลงการใช้บริการ

    ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับดังนี้
    3.1 วิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการ รวมทั้งรับรองว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่บริษัทจัดการได้รับจากข้าพเจ้าด้วยวิธีการดังกล่าว หรือที่ใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าวนั้น หากได้กระทำไปโดยมีการยืนยันด้วย User Name/ Password หรือ OTP – One Time Password หรือรหัสอื่นใด ที่ข้าพเจ้าได้รับผ่านอีเมล (E-mail) และ/หรือ ผ่านโทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการในขณะดำเนินการนี้หรือที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัทจัดการนั้น เป็นข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เชื่อถือได้ และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น
    3.2 ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจดีว่าจะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) หรือ รหัสอื่นใดของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ และข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยข้าพเจ้าหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
    3.3 การสั่งซื้อ, ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน 
        (1) ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนใด ๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนกองทุน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเป็นอย่างดีแล้ว
        (2) ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตาม หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนของข้าพเจ้า หากบริษัทจัดการเห็นว่า (ก) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หากข้าพเจ้าผิดสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับบริษัทจัดการ หรือ (ค) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุน หรือ (ง) มีเหตุอันสมควรประการอื่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ตกลงไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ กับบริษัทจัดการ
        (3) การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
        (4) ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ, ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังนี้
            - อาจไม่มีการทำรายการ ซื้อ, ขายหรือสับเปลี่ยนในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น
            - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยใช้วันและเวลาบนระบบงานของบริษัทจัดการเป็นหลักในการบันทึกรายการ
            - รายการที่ทำภายหลัง เวลาทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้วันและเวลาทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของแต่ละกองทุน
            - หากบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ และข้าพเจ้าตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว
            - รายการซื้อหน่วยลงทุนใดๆ เมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ 
            - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสั่งซื้อ, ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน ผ่านบริการ Principal TH Application ของบริษัทจัดการ ได้เฉพาะบางกองทุน
    3.4 บริษัทจัดการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใช้บริการการระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการได้ทันที เมื่อปรากฎว่า คำรับรองของข้าพเจ้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าปฏิบัติฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง

4. ข้อมูลส่วนบุคคล

    4.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการ เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของข้าพเจ้าได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของข้าพเจ้าที่ให้ไว้แก่บริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตามคำขอของข้าพเจ้า การจัดทำรายงานสินทรัพย์ การคำนวณและให้สิทธิอันเกิดจากการลงทุน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทจัดการ การติดต่อสื่อสารกับข้าพเจ้า การติดตามและแจ้งผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบข้อซักถาม และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของบริษัทจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทจัดการ และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทจัดการ การทำวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดการ การเสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทจัดการ ของบุคคลที่บริษัทจัดการเป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้ความยินยอมนี้ยังคงมีอยู่ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการต่อไปแล้วก็ตาม
    4.2 ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทจัดการได้รับ และ/หรือ จะได้รับ ในภายหน้าจากข้าพเจ้า ไม่ว่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านช่องทางอื่นใดก็ตาม เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทจัดการ และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการอื่น ๆ ของข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ เปิดเผยภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้าให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทจัดการ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทจัดการเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือ การให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการระบุและตรวจสอบตัวตนของข้าพเจ้า และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ในกรณีที่ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการ มีสิทธิระงับการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการอื่นใด และ/หรือ ปิดบัญชีลงทุนของข้าพเจ้าเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น
    4.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจัดการไม่มีความประสงค์จะเก็บเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัทจัดการ 
    4.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจัดการฉบับที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ตามที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ