ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.26%0.14% 0.19% 0.26% 0.23% 0.54% 1.00% 1.22% 11.7803 441.52
เกณฑ์มาตราฐาน0.58%0.26% 0.37% 0.58% 0.60% 0.95% 1.24% 1.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.20%0.13% 0.16% 0.20% 0.23% 0.60% 1.16% 1.42% 11.8685 68.61
เกณฑ์มาตราฐาน0.58%0.26% 0.37% 0.58% 0.60% 0.92% 1.03% 1.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.00%0.10% 0.06% 0.00% -0.01% 0.34% 0.85% 1.35% 12.3694 29.41
เกณฑ์มาตราฐาน0.58%0.26% 0.37% 0.58% 1.00% 2.93% 3.72% 4.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.40%0.19% 0.30% 0.40% 0.41% 0.73% 1.28% 1.39% 11.5982 509.35
เกณฑ์มาตราฐาน0.61%0.24% 0.37% 0.61% 1.10% 3.19% 2.60% 2.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.41%0.20% 0.31% 0.41% 0.41% 0.74% 1.30% 1.41% 11.6147 0.12
เกณฑ์มาตราฐาน0.61%0.24% 0.37% 0.61% 1.10% 3.19% 2.60% 2.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.40%0.19% 0.30% 0.40% 0.41% 0.89% 1.40% 1.51% 10.2832 3.72
เกณฑ์มาตราฐาน0.61%0.24% 0.37% 0.61% 1.10% 3.19% 2.60% 2.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.04%0.80% 0.72% -0.04% 0.82% 1.33% 2.14% 2.14% 12.3736 685.30
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.95% 1.11% 0.20% 1.05% 3.08% 3.19% 3.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.04%0.80% 0.72% -0.04% 0.82% 1.34% 2.16% 2.15% 12.3897 35.66
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.95% 1.11% 0.20% 1.05% 3.08% 3.19% 3.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)3.93%0.19% 3.82% 3.93% 1.57% 1.58% 1.65% 12.1874 6.76
เกณฑ์มาตราฐาน0.61%0.24% 0.37% 0.61% 1.10% 3.19% 2.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.04%0.80% 0.72% -0.04% 0.81% 1.44% 2.58% 12.4437 155.38
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.95% 1.11% 0.20% 1.05% 3.08% 3.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.50%0.23% 0.41% 0.50% 0.61% 0.95% 1.20% 10.9802 5,095.43
เกณฑ์มาตราฐาน0.62%0.25% 0.38% 0.62% 1.12% 3.22% 2.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.55%0.90% 0.99% 0.55% 1.39% 1.90% 2.61% 2.70% 14.5384 5,321.01
เกณฑ์มาตราฐาน0.43%1.01% 1.22% 0.43% 1.09% 1.70% 2.68% 2.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.66%0.25% 0.44% 0.66% 0.63% 11.6592 0.21
เกณฑ์มาตราฐาน0.61%0.24% 0.37% 0.61% 0.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.40%0.19% 0.30% 0.40% 0.43% 0.79% 0.80% 11.2679 50.37
เกณฑ์มาตราฐาน0.61%0.24% 0.37% 0.61% 1.10% 3.19% 3.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.32%0.85% 0.94% 0.32% 0.95% 1.05% 10.3589 6,319.53
เกณฑ์มาตราฐาน0.44%1.01% 1.22% 0.44% 1.04% 1.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)9.11%0.33% 0.59% 9.11% 3.66% 3.59% 12.0176 16.62
เกณฑ์มาตราฐาน0.62%0.25% 0.38% 0.62% 1.12% 1.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.51%0.94% 1.00% 0.51% 1.38% 1.46% 12.5935 69.51
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.95% 1.11% 0.20% 1.05% 1.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-6.13%1.99% -0.29% -6.13% -1.59% -1.92% 12.2753 1.40
เกณฑ์มาตราฐาน-4.31%3.24% 1.15% -4.31% 1.10% 1.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-6.13%1.99% -0.29% -6.13% -1.59% -2.88% 2.18% 12.2316 67.54
เกณฑ์มาตราฐาน-4.31%3.24% 1.15% -4.31% 1.10% 1.15% 3.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-6.13%1.99% -0.29% -6.13% -1.53% 11.3202 239.60
เกณฑ์มาตราฐาน-4.31%3.24% 1.15% -4.31% 1.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-4.48%0.60% -1.16% -4.48% -2.56% 1.09% 2.03% 11.4217 904.62
เกณฑ์มาตราฐาน-3.49%0.96% -0.83% -3.49% -0.99% 2.59% 3.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)4.69%5.15% 6.40% 4.69% 0.21% -0.22% 2.67% 7.13% 24.4395 74.48
เกณฑ์มาตราฐาน4.20%5.43% 6.91% 4.20% 0.66% 0.36% 3.70% 8.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)5.95%5.12% 9.01% 5.95% 4.46% -0.73% 4.45% 6.78% 20.0364 68.71
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.63% 3.62% 5.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)5.95%5.12% 9.01% 5.95% 4.46% -0.67% 4.68% 6.97% 20.4171 12.78
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.63% 3.62% 5.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)5.95%5.12% 9.01% 5.95% 4.46% -0.72% 4.34% 6.66% 10.2138 77.26
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.63% 3.62% 5.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)5.95%5.12% 9.01% 5.95% 4.46% -0.71% 4.70% 20.0376 128.40
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.63% 4.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)7.33%5.42% 9.50% 7.33% 3.83% 2.60% 27.0648 46.74
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 3.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)6.75%5.27% 9.20% 6.75% 3.27% -0.87% 4.81% 8.26% 25.6616 2,537.55
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.05% 4.76% 8.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)7.66%5.54% 9.88% 7.66% 6.23% 0.57% 5.50% 8.25% 12.9831 616.64
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.63% 3.62% 4.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)4.41%3.93% 6.17% 4.41% 2.62% 3.15% 4.88% 6.30% 13.2110 1,216.69
เกณฑ์มาตราฐาน4.66%3.88% 6.28% 4.66% 3.67% 3.42% 5.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)5.16%5.27% 6.64% 5.16% 14.60% 24.7402 0.40
เกณฑ์มาตราฐาน4.20%5.43% 6.91% 4.20% 15.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)4.12%4.82% 7.87% 4.12% 2.66% -1.53% 1.82% 9.5554 279.68
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.05% 3.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)4.63%4.95% 8.13% 4.63% 10.55% 9.6842 18.89
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 14.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)3.08% -0.13% -2.04% 9.7962 66.11
เกณฑ์มาตราฐาน5.19% 7.65% 2.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-29.25%18.09% -4.49% -29.25% -5.74% -9.30% -4.67% 6.5896 23.82
เกณฑ์มาตราฐาน-27.45%16.06% -2.19% -27.45% 0.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-29.82%17.72% -4.99% -29.82% -5.93% -9.45% -5.28% 6.2917 9.56
เกณฑ์มาตราฐาน-27.45%16.06% -2.19% -27.45% 0.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-13.44%-6.51% -4.54% -13.44% 0.68% -0.58% 3.14% 1.90% 12.5598 27.22
เกณฑ์มาตราฐาน-3.50%-4.47% -1.46% -3.50% 6.80% 2.62% 4.66% 2.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-17.25%7.75% -0.14% -17.25% 0.58% 0.70% 2.52% 11.9772 112.51
เกณฑ์มาตราฐาน-18.83%7.62% 1.54% -18.83% 7.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-12.78%15.24% 8.92% -12.78% -0.41% -0.38% 3.51% 12.5101 28.50
เกณฑ์มาตราฐาน-12.95%14.64% 8.89% -12.95% 3.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-43.49%1.43% 0.44% -43.49% -4.89% 0.35% 2.68% 11.5980 1,423.76
เกณฑ์มาตราฐาน-18.97%7.61% 0.86% -18.97% 6.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-19.90%4.40% -7.06% -19.90% -1.79% -1.46% 5.04% 5.64% 17.6088 957.70
เกณฑ์มาตราฐาน-17.53%9.91% -3.52% -17.53% 1.42% 2.84% 3.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)-19.45%0.22% 3.66% -19.45% -0.70% -1.36% 2.77% 12.7476 89.33
เกณฑ์มาตราฐาน-3.57%3.56% 2.93% -3.57% 6.81% 2.94% 5.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-21.61%9.36% 4.66% -21.61% 2.87% 1.87% 3.98% 14.0039 99.08
เกณฑ์มาตราฐาน-19.14%8.29% 3.18% -19.14% 5.56% 4.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-19.81%4.35% -7.01% -19.81% -2.04% -1.73% 2.32% 12.1298 24.84
เกณฑ์มาตราฐาน-17.53%9.91% -3.52% -17.53% 1.42% 1.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)-18.72%8.54% 5.47% -18.72% 3.44% 4.37% 4.38% 13.8153 106.65
เกณฑ์มาตราฐาน-9.50%9.38% 5.13% -9.50% 5.77% 2.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)14.16%3.77% -4.12% 14.16% 14.48% 7.19% -0.05% 0.34% 9.3656 237.26
เกณฑ์มาตราฐาน18.31%5.13% -2.09% 18.31% 18.46% 9.72% 1.29% 3.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-21.14%6.37% -0.29% -21.14% 0.83% 2.41% 4.49% 14.6289 14.12
เกณฑ์มาตราฐาน-19.47%8.93% 1.64% -19.47% 4.52% 5.46% 6.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)6.49% 0.89% -2.07% 10.3765 38.89
เกณฑ์มาตราฐาน7.81% 1.48% 5.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-2.52%9.86% -1.82% -2.52% 2.44% 3.42% 6.27% 15.2054 301.76
เกณฑ์มาตราฐาน-4.60%4.35% -2.87% -4.60% 6.08% 6.40% 7.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)7.00% 1.89% 2.56% 10.5519 0.15
เกณฑ์มาตราฐาน7.81% 1.48% 5.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-28.73%3.44% -8.14% -28.73% -7.06% -2.47% -0.93% 7.8633 159.15
เกณฑ์มาตราฐาน-25.24%4.66% -6.70% -25.24% -2.30% -0.29% -0.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 34% + RNXG Index (THB) 6%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-31.51%-14.75% -19.62% -31.51% 8.09% -1.48% 0.33% 10.1747 6,200.85
เกณฑ์มาตราฐาน-35.23%-21.80% -24.39% -35.23% 8.78% 1.58% 4.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSEIVTUN Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-9.70%2.93% 0.75% -9.70% -1.22% -2.02% -2.27% 8.9017 342.59
เกณฑ์มาตราฐาน-13.48%-0.12% -4.32% -13.48% -1.05% -1.18% -1.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-11.73%6.49% 0.89% -11.73% 0.14% 0.77% 10.3762 46.14
เกณฑ์มาตราฐาน-10.40%7.81% 1.48% -10.40% 3.53% 3.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-31.51%-14.75% -19.62% -31.51% 8.09% -1.76% 10.2548 169.26
เกณฑ์มาตราฐาน-35.23%-21.80% -24.39% -35.23% 8.78% -0.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSEIVTUN Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-11.76%1.68% -0.43% -11.76% -3.07% -0.50% 9.7678 23.42
เกณฑ์มาตราฐาน-15.72%1.43% -2.91% -15.72% -0.92% 0.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-32.63%2.88% -17.80% -32.63% -9.71% -4.52% 8.1985 906.97
เกณฑ์มาตราฐาน-27.32%1.70% -17.17% -27.32% 3.88% 4.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-43.49%1.43% 0.44% -43.49% -4.89% 1.84% 11.5793 867.28
เกณฑ์มาตราฐาน-18.97%7.61% 0.86% -18.97% 6.39% 7.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-33.56%7.21% 1.84% -33.56% -1.70% 0.23% 10.0894 102.02
เกณฑ์มาตราฐาน-18.83%7.62% 1.54% -18.83% 6.66% 8.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-20.53%6.57% 0.09% -20.53% 1.61% 4.13% 14.9380 1,545.64
เกณฑ์มาตราฐาน-19.47%8.93% 1.64% -19.47% 4.52% 6.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-19.57%6.53% -0.31% -19.57% 2.49% 4.08% 11.4063 239.46
เกณฑ์มาตราฐาน-18.83%7.62% 1.54% -18.83% 6.66% 8.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-39.46%5.23% 1.56% -39.46% -23.83% 5.1263 171.23
เกณฑ์มาตราฐาน-20.23%8.02% 0.46% -20.23% 7.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-54.10%-12.25% -13.63% -54.10% -26.70% 5.0233 1,018.39
เกณฑ์มาตราฐาน-52.65%-7.93% -11.72% -52.65% -23.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-36.75%7.06% 0.71% -36.75% -31.33% 4.8983 1,925.23
เกณฑ์มาตราฐาน-14.81%9.29% 2.50% -14.81% 1.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-32.63%2.88% -17.80% -32.63% -27.96% 8.1989 114.16
เกณฑ์มาตราฐาน-27.32%1.70% -17.17% -27.32% -14.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)1.97%-6.06% 4.30% 1.97% -5.40% 9.0758 296.71
เกณฑ์มาตราฐาน3.93%-5.03% 4.85% 3.93% -0.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-30.15%12.43% -17.99% -30.15% -32.78% 5.3143 889.45
เกณฑ์มาตราฐาน-26.52%15.53% -14.97% -26.52% -30.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)-21.52%4.81% 0.15% -21.52% -13.44% 8.3067 565.95
เกณฑ์มาตราฐาน-19.91%5.14% 0.88% -19.91% -11.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)-26.01%-10.81% -14.72% -26.01% -24.54% 7.3111 1,360.17
เกณฑ์มาตราฐาน-15.49%-6.63% -6.04% -15.49% -12.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)3.49% -2.41% -16.25% 8.3748 171.22
เกณฑ์มาตราฐาน5.32% -0.58% -12.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 59.5% + M1WD Index (THB) 10.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)7.05% 0.67% -8.46% 11.5792 0.88
เกณฑ์มาตราฐาน7.62% 1.54% -13.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X)1.98% -28.42% 11.6904 2.28
เกณฑ์มาตราฐาน7.61% -13.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)5.32% 1.13% -14.20% 8.4322 10.11
เกณฑ์มาตราฐาน5.14% 0.88% -14.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)4.40% -7.06% -15.00% 17.6088 220.56
เกณฑ์มาตราฐาน9.91% -3.52% -10.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)0.22% 3.66% -6.26% 12.7476 1.51
เกณฑ์มาตราฐาน3.56% 2.93% 1.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)-14.30% -18.75% -30.39% 10.3375 80.19
เกณฑ์มาตราฐาน-21.80% -24.39% -35.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSEIVTUN Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)-18.20% -23.64% -33.03% 6.6972 542.84
เกณฑ์มาตราฐาน-14.63% -20.89% -30.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X)4.91% -6.15% -8.89% 17.8199 4.76
เกณฑ์มาตราฐาน9.91% -3.52% -5.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A)9.22% 3.33% -2.14% 9.7858 26.50
เกณฑ์มาตราฐาน7.61% 0.86% -2.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)9.06% 6.50% 6.71% 13.9565 3.90
เกณฑ์มาตราฐาน9.38% 5.13% 4.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C)-14.75% -19.29% 10.1776 1.88
เกณฑ์มาตราฐาน-21.80% -24.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSEIVTUN Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C)9.22% -5.32% 9.7859 457.70
เกณฑ์มาตราฐาน7.61% -5.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL VTOPP-X)-10.34% -16.64% 7.3731 1.38
เกณฑ์มาตราฐาน-6.63% -9.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : VNINDEX Index (THB) 50% + SET TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X)0.71% -2.18% 12.8457 1.95
เกณฑ์มาตราฐาน3.56% -1.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น C (PRINCIPAL GINNO-C)7.21% -4.64% 10.0895 0.21
เกณฑ์มาตราฐาน7.62% -2.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)4.81% -10.13% 8.3076 0.13
เกณฑ์มาตราฐาน5.14% -9.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ C (PRINCIPAL GBRAND-C)6.53% -1.01% 11.4081 0.69
เกณฑ์มาตราฐาน7.62% -0.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-19.78%6.82% 0.56% -19.78% 2.57% 3.65% 15.3807 7.57
เกณฑ์มาตราฐาน-19.47%8.93% 1.64% -19.47% 4.52% 5.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)4.76%3.68% 6.48% 4.76% 3.97% -0.12% 3.60% 3.93% 13.9453 254.98
เกณฑ์มาตราฐาน2.76%3.71% 5.46% 2.76% 4.01% 1.52% 4.79% 9.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)-0.15%0.90% 0.72% -0.15% 0.82% 1.20% 1.96% 1.96% 14.0327 114.22
เกณฑ์มาตราฐาน0.43%1.01% 1.22% 0.43% 1.34% 3.16% 3.84% 4.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.40%0.17% 0.25% 0.40% 0.20% 0.31% 0.64% 1.20% 12.2630 99.21
เกณฑ์มาตราฐาน0.58%0.26% 0.37% 0.58% 1.02% 2.97% 3.74% 4.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)7.12%5.35% 9.51% 7.12% 5.23% -0.15% 4.55% 4.86% 22.5134 789.20
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.05% 5.06% 9.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)5.34%4.95% 8.46% 5.34% 1.55% -2.29% 3.14% 3.76% 18.1506 912.06
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.05% 5.06% 9.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-20.13%4.29% -7.16% -20.13% -2.32% -2.01% 1.94% 11.6655 201.76
เกณฑ์มาตราฐาน-17.53%9.91% -3.52% -17.53% 1.42% 2.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-8.46%0.28% -3.14% -8.46% -6.58% 0.50% 4.17% 4.23% 15.1511 1,356.15
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% 1.63% 6.04% 6.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.34%0.17% 0.23% 0.34% 0.34% 0.69% 1.13% 1.34% 11.7467 774.07
เกณฑ์มาตราฐาน0.58%0.26% 0.37% 0.58% 0.60% 0.84% 0.76% 0.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-9.15%4.43% 2.51% -9.15% 1.48% 1.24% 2.28% 2.32% 15.1340 27.82
เกณฑ์มาตราฐาน-6.72%6.03% 4.08% -6.72% 3.84% 2.53% 4.08% 4.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-0.56%1.89% 0.91% -0.56% 1.09% -1.15% 1.59% 1.94% 12.3549 3.99
เกณฑ์มาตราฐาน1.89%2.23% 3.28% 1.89% 3.02% 2.76% 4.18% 5.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)2.58%4.89% 5.44% 2.58% 0.58% -0.10% 3.24% 5.73% 19.6255 26.21
เกณฑ์มาตราฐาน2.52%5.13% 5.87% 2.52% 1.61% 0.50% 3.94% 6.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)5.71%5.71% 7.31% 5.71% 2.65% 0.18% 3.62% 6.80% 32.8068 77.60
เกณฑ์มาตราฐาน4.20%5.43% 6.91% 4.20% 0.66% 0.36% 3.70% 8.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)4.42%5.12% 6.29% 4.42% 8.16% 12.3710 60.89
เกณฑ์มาตราฐาน4.20%5.43% 6.91% 4.20% 9.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)4.41%5.12% 6.29% 4.41% 8.14% 12.3654 90.06
เกณฑ์มาตราฐาน4.20%5.43% 6.91% 4.20% 9.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -14.49%3.04% -1.91% -14.49% 2.98% 8.2781 258.33
เกณฑ์มาตราฐาน-12.28%3.96% -1.52% -12.28% 9.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)4.12%4.82% 7.87% 4.12% 13.88% 9.5283 12.46
เกณฑ์มาตราฐาน3.53%5.19% 7.65% 3.53% 19.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)-43.49%1.43% 0.44% -43.49% -23.30% 11.5162 16.30
เกณฑ์มาตราฐาน-18.97%7.61% 0.86% -18.97% 2.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-8.12%0.29% -3.10% -8.12% -6.70% 0.34% 3.90% 5.76% 16.7490 907.51
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% 1.63% 5.29% 7.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-8.12%0.29% -3.10% -8.12% -6.70% 0.35% 3.90% 5.84% 10.5101 6,833.30
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% 1.63% 5.29% 7.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-8.12%0.29% -3.10% -8.12% -6.70% 0.37% 3.89% 5.93% 16.7034 1,743.90
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% 1.63% 5.29% 7.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-2.09%6.91% -2.43% -2.09% 5.04% 5.96% 9.4156 15.50
เกณฑ์มาตราฐาน-1.17%7.52% -1.61% -1.17% 5.64% 6.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-3.45%6.54% -3.11% -3.45% 3.59% 3.99% -0.73% -1.01% 9.0230 29.89
เกณฑ์มาตราฐาน-1.17%7.52% -1.61% -1.17% 5.64% 6.32% 1.31% 1.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-3.45%6.54% -3.11% -3.45% 3.60% 3.84% -1.00% -1.28% 8.7730 2.29
เกณฑ์มาตราฐาน-1.17%7.52% -1.61% -1.17% 5.64% 6.32% 1.31% 1.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-8.12%0.29% -3.10% -8.12% -6.70% 0.36% 4.25% 16.6056 1,904.53
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% 1.63% 4.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-9.20%0.07% -3.53% -9.20% -7.13% -0.78% 8.7624 715.68
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% 1.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-2.56%6.83% -2.65% -2.56% -0.44% 9.2363 147.96
เกณฑ์มาตราฐาน-1.17%7.52% -1.61% -1.17% 1.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-2.39%6.84% -2.57% -2.39% -0.83% 9.2858 0.00
เกณฑ์มาตราฐาน-1.17%7.52% -1.61% -1.17% 0.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-14.48%3.04% -1.91% -14.48% -11.48% 8.2839 3.58
เกณฑ์มาตราฐาน-12.28%3.96% -1.52% -12.28% -9.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-7.02%0.58% -2.52% -7.02% -5.59% -4.67% 13.1235 75.64
เกณฑ์มาตราฐาน-7.30%0.60% -3.18% -7.30% -4.48% -3.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-14.49%3.04% -1.91% -14.49% -5.95% -5.91% 8.2821 1,314.84
เกณฑ์มาตราฐาน-12.28%3.96% -1.52% -12.28% -1.56% -1.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-14.49%3.04% -1.91% -14.49% -5.95% -5.91% 8.2821 2,186.04
เกณฑ์มาตราฐาน-12.28%3.96% -1.52% -12.28% -1.56% -1.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%