ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.05%0.02% 0.05% 0.13% 0.62% 0.73% 1.34% 1.33% 11.7437 520.34
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.10% 0.23% 0.43% 1.08% 1.12% 1.51% 1.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.01%0.01% 0.02% 0.08% 0.71% 0.86% 1.53% 1.57% 11.8395 105.83
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.10% 0.23% 0.43% 1.07% 1.02% 1.21% 1.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.15%-0.05% -0.07% -0.15% 0.42% 0.57% 1.23% 1.48% 12.3741 33.73
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.10% 0.23% 0.43% 4.60% 3.38% 4.26% 4.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.22%0.09% 0.20% 0.35% 0.83% 0.95% 1.54% 11.5393 481.51
เกณฑ์มาตราฐาน0.37%0.14% 0.31% 0.64% 4.76% 3.46% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.92%0.80% 1.32% 2.10% 1.64% 10.3382 5,523.98
เกณฑ์มาตราฐาน0.68%0.36% 0.82% 1.38% 1.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.22%0.09% 0.20% 0.36% 0.84% 0.96% 1.55% 11.5548 0.15
เกณฑ์มาตราฐาน0.37%0.14% 0.31% 0.64% 4.76% 3.46% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.22%0.09% 0.20% 0.35% 1.09% 1.11% 1.67% 10.2908 5.14
เกณฑ์มาตราฐาน0.37%0.14% 0.31% 0.64% 4.76% 3.46% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)1.01%0.88% 1.41% 2.16% 2.06% 1.90% 2.49% 12.3992 1,402.47
เกณฑ์มาตราฐาน0.47%0.28% 0.66% 1.06% 4.90% 3.69% 3.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)1.01%0.88% 1.40% 2.16% 2.06% 1.90% 2.51% 12.4153 83.71
เกณฑ์มาตราฐาน0.47%0.28% 0.66% 1.06% 4.90% 3.69% 3.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.22%0.09% 0.20% 0.35% 1.09% 1.10% 1.41% 11.7142 4.52
เกณฑ์มาตราฐาน0.37%0.14% 0.31% 0.64% 4.76% 3.46% 2.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)1.01%0.88% 1.40% 2.16% 2.24% 2.00% 3.09% 12.4694 110.62
เกณฑ์มาตราฐาน0.47%0.28% 0.66% 1.06% 4.90% 3.69% 3.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.37%0.16% 0.33% 0.72% 1.12% 1.20% 1.35% 10.9131 8,989.75
เกณฑ์มาตราฐาน0.38%0.15% 0.32% 0.66% 4.77% 3.56% 3.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)1.25%0.90% 1.57% 2.59% 2.63% 2.45% 3.12% 2.94% 14.4501 6,088.90
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.36% 0.82% 1.37% 2.45% 2.27% 3.24% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.60%0.24% 0.50% 1.05% 1.18% 10.9890 13.25
เกณฑ์มาตราฐาน0.38%0.15% 0.32% 0.66% 1.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)1.37%1.01% 1.69% 2.72% 2.26% 12.5278 141.21
เกณฑ์มาตราฐาน0.47%0.28% 0.66% 1.06% 2.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.22%0.09% 0.20% 0.35% 0.90% 0.94% 11.2705 50.38
เกณฑ์มาตราฐาน0.37%0.14% 0.31% 0.64% 4.76% 4.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.39%0.15% 0.34% 0.61% 0.62% 11.5599 0.76
เกณฑ์มาตราฐาน0.37%0.14% 0.31% 0.64% 0.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)5.24%1.62% 5.33% 6.70% -0.76% -0.62% 13.1062 1.02
เกณฑ์มาตราฐาน6.16%2.33% 7.16% 9.16% 2.89% 2.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)5.24%1.62% 5.33% 6.70% -0.88% 1.88% 3.40% 13.0595 78.78
เกณฑ์มาตราฐาน6.16%2.33% 7.16% 9.16% 2.89% 3.91% 5.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)1.64%1.60% 4.55% 1.40% 2.65% 3.50% 3.57% 12.0360 1,285.21
เกณฑ์มาตราฐาน3.27%2.09% 5.70% 3.20% 4.85% 4.65% 4.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)5.24%1.62% 5.33% 6.70% 1.32% 12.5290 363.55
เกณฑ์มาตราฐาน6.16%2.33% 7.16% 9.16% 4.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)10.73%3.33% 8.18% 19.53% -2.60% 1.99% 4.91% 7.54% 23.3041 61.95
เกณฑ์มาตราฐาน11.25%3.60% 8.64% 20.20% -1.79% 3.09% 6.15% 9.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)22.30%2.47% 10.46% 27.14% -0.83% 2.29% 7.11% 18.8948 75.85
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 0.28% 3.96% 5.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)22.30%2.47% 10.45% 27.14% -0.80% 2.51% 7.33% 19.2538 16.77
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 0.28% 3.96% 5.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)22.30%2.47% 10.45% 27.14% -0.82% 2.39% 6.97% 9.9822 85.48
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 0.28% 3.96% 5.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)15.75%0.82% 8.74% 19.37% -1.50% 1.44% 9.1701 344.96
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 1.46% 3.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)22.30%2.47% 10.46% 27.14% -0.86% 2.53% 4.73% 18.8959 124.02
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 0.28% 3.96% 4.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)20.20%2.85% 10.73% 27.33% -1.66% 2.66% 6.58% 8.48% 24.1913 2,555.01
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 1.46% 4.29% 7.17% 9.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)24.42%3.19% 12.36% 30.12% 0.46% 3.87% 8.53% 12.2040 576.54
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 0.28% 3.96% 4.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)6.67%2.28% 4.79% 22.09% -0.81% 7.94% 4.39% 6.39% 12.5715 1,192.64
เกณฑ์มาตราฐาน8.65%2.03% 5.21% 24.49% 0.18% 8.17% 5.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)20.64%2.99% 11.04% 28.03% -0.01% 24.9732 74.18
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 3.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)11.06%3.44% 8.42% 20.06% 25.31% 23.4523 0.51
เกณฑ์มาตราฐาน11.25%3.60% 8.64% 20.20% 27.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)16.13%0.95% 9.01% 19.96% 17.65% 9.2328 26.19
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 24.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-15.06%-18.05% -19.25% -9.62% 6.60% 12.0879 1,284.32
เกณฑ์มาตราฐาน6.16%-4.21% -1.35% 10.97% 16.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)5.02%1.96% 0.26% 16.68% 28.76% 21.6112 2,635.85
เกณฑ์มาตราฐาน20.45%6.32% 16.11% 31.05% 17.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)10.85%5.25% 3.53% 21.46% 7.17% 5.45% 5.54% 3.70% 14.7981 16.87
เกณฑ์มาตราฐาน9.54%1.84% 2.46% 21.09% 7.55% 7.09% 5.39% 3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)6.33%2.66% 2.70% 23.73% 19.01% 15.5278 207.08
เกณฑ์มาตราฐาน22.56%7.65% 18.83% 32.20% 20.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)14.03%3.79% 9.36% 24.42% 17.03% 18.3386 2,124.74
เกณฑ์มาตราฐาน18.24%5.92% 14.84% 29.91% 20.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)14.07%5.71% 15.23% 15.10% 15.67% 13.2951 286.97
เกณฑ์มาตราฐาน22.56%7.65% 18.83% 32.20% 23.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)43.33%1.09% 27.43% 77.32% 11.68% 8.97% 13.9509 4,566.75
เกณฑ์มาตราฐาน47.67%1.48% 32.66% 84.31% 15.47% 16.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)3.63%-2.71% -3.51% 17.78% 8.05% 8.86% 9.68% 22.9162 2,096.12
เกณฑ์มาตราฐาน5.82%-3.27% -3.05% 20.91% 9.09% 9.11% 6.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)43.33%1.09% 27.43% 77.32% 11.69% 6.91% 14.0609 288.75
เกณฑ์มาตราฐาน47.67%1.48% 32.66% 84.31% 15.47% 9.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)1.27%2.85% -1.65% 18.83% 8.64% 8.85% 6.80% 16.4377 81.24
เกณฑ์มาตราฐาน10.48%3.74% 4.66% 23.65% 5.88% 6.83% 6.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-0.22%-6.56% -3.09% 27.87% 2.31% 1.91% 0.21% 10.1577 27.61
เกณฑ์มาตราฐาน5.01%-4.01% -1.90% 42.01% 7.78% 6.20% 4.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)24.32%2.40% 13.84% 43.86% 10.31% 10.98% 8.18% 17.7542 140.82
เกณฑ์มาตราฐาน21.34%3.68% 12.06% 44.52% 10.56% 11.17% 8.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-1.02%-6.59% -3.32% 26.75% 2.37% 1.89% -0.30% 9.7840 12.74
เกณฑ์มาตราฐาน5.01%-4.01% -1.90% 42.01% 7.78% 6.20% 4.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)3.47%-2.77% -3.49% 17.52% 7.71% 8.48% 6.65% 15.7875 33.51
เกณฑ์มาตราฐาน5.82%-3.27% -3.05% 20.91% 9.09% 9.11% 5.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)20.82%5.35% 16.89% 34.17% 12.25% 11.22% 8.14% 16.2647 475.65
เกณฑ์มาตราฐาน22.02%5.82% 18.20% 33.41% 7.51% 7.49% 4.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)26.19%3.65% 11.52% 37.14% 5.83% 5.49% -3.34% -1.11% 7.6156 126.67
เกณฑ์มาตราฐาน31.68%5.19% 14.85% 43.65% 6.44% 6.25% -3.51% 1.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)13.43%3.59% 8.93% 23.45% 10.98% 11.30% 8.48% 18.1453 53.48
เกณฑ์มาตราฐาน18.24%5.92% 14.84% 29.91% 14.54% 14.32% 10.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)16.45%3.40% 12.00% 26.17% 6.86% 7.63% 6.66% 14.6343 173.02
เกณฑ์มาตราฐาน22.56%7.65% 18.83% 32.20% 13.85% 12.87% 11.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)12.30%3.84% 15.21% 14.97% 4.98% 6.23% 7.04% 14.6012 341.17
เกณฑ์มาตราฐาน18.49%5.63% 17.69% 20.30% 9.41% 7.56% 8.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)13.76%1.43% 13.14% 20.37% 6.13% 5.58% 7.36% 14.4253 23.39
เกณฑ์มาตราฐาน17.29%2.85% 15.97% 23.99% 6.52% 6.87% 8.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)20.89%6.47% 16.62% 29.03% 5.82% 5.79% 10.8763 376.94
เกณฑ์มาตราฐาน27.55%8.19% 20.58% 37.12% 6.53% 4.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)5.02%1.96% 0.26% 16.68% 20.00% 19.79% 21.6460 3,738.65
เกณฑ์มาตราฐาน20.45%6.32% 16.11% 31.05% 13.23% 11.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)2.19%0.85% 2.34% 6.42% 2.18% -0.27% 9.8990 586.62
เกณฑ์มาตราฐาน3.13%3.33% 5.98% 1.79% 3.07% 2.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)11.84%4.91% 13.69% 14.63% 4.07% 4.15% 11.5297 63.04
เกณฑ์มาตราฐาน16.67%7.33% 18.21% 18.56% 5.41% 6.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)14.75%4.05% 9.89% 25.60% 18.45% 18.6486 71.11
เกณฑ์มาตราฐาน18.24%5.92% 14.84% 29.91% 21.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)3.37%1.83% 3.54% 5.85% 3.89% 3.22% 11.1376 34.32
เกณฑ์มาตราฐาน3.89%4.27% 7.50% 4.62% 5.03% 6.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.80% 4.56% 9.9273 27.05
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)0.78% 6.72% 7.54% 10.2105 3.54
เกณฑ์มาตราฐาน0.48% 5.53% 5.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A)-12.98%-7.30% -17.63% -5.09% -2.80% 9.6860 388.40
เกณฑ์มาตราฐาน24.23%8.49% 20.01% 33.15% 35.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD-A)11.62%21.35% 10.61% 26.62% 12.6615 1,739.73
เกณฑ์มาตราฐาน17.50%25.11% 18.98% 33.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + EMCLOUDN Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)8.98% 1.64% -3.71% 9.6286 4,220.26
เกณฑ์มาตราฐาน6.32% 16.11% 16.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% + M1WD Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-18.05% -18.97% 12.0881 8.54
เกณฑ์มาตราฐาน-4.21% -1.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)3.86% -4.35% 9.5654 362.59
เกณฑ์มาตราฐาน2.98% -0.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT Index (THB) 50% + SPGTCLNT Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-11.54% -11.66% 8.8338 1,160.28
เกณฑ์มาตราฐาน-12.95% -12.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index 35% + HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 35% + STAR50NR USD Index 15% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)15.18%1.98% 7.23% 18.56% -0.08% 2.49% 5.34% 3.94% 13.7665 285.66
เกณฑ์มาตราฐาน10.92%2.42% 8.21% 19.54% 0.99% 4.00% 7.64% 9.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)1.00%0.90% 1.48% 2.19% 2.02% 1.69% 2.41% 2.15% 14.0899 98.28
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.36% 0.82% 1.37% 5.10% 3.68% 4.41% 4.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.01%0.06% 0.10% 0.03% 0.28% 0.33% 0.88% 1.27% 12.2007 86.71
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.10% 0.23% 0.43% 4.66% 3.42% 4.28% 5.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)22.31%2.73% 10.75% 27.69% -0.30% 2.83% 7.30% 4.79% 20.9124 776.30
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 1.46% 4.29% 7.79% 9.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)19.20%2.54% 10.02% 24.85% -3.25% 0.94% 6.04% 3.72% 17.1795 707.56
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 1.46% 4.29% 7.79% 9.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)1.48%2.50% 7.93% -1.25% 2.32% 4.13% 6.14% 16.7947 1,468.24
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% 3.86% 5.65% 8.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)3.16%-2.81% -3.71% 16.94% 7.45% 7.93% 6.51% 15.2396 211.81
เกณฑ์มาตราฐาน5.82%-3.27% -3.05% 20.91% 9.09% 9.11% 6.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.07%0.04% 0.09% 0.17% 0.78% 0.94% 1.43% 1.47% 11.6975 533.44
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.10% 0.23% 0.43% 1.06% 0.83% 0.81% 0.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)12.87%4.33% 9.92% 20.59% 3.64% 5.36% 3.33% 3.00% 16.3942 30.15
เกณฑ์มาตราฐาน15.29%5.12% 12.42% 23.87% 4.71% 6.23% 5.98% 5.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)8.17%0.85% 3.78% 10.67% -0.49% 1.03% 2.27% 12.4306 3.73
เกณฑ์มาตราฐาน6.27%1.44% 4.76% 11.11% 3.99% 3.91% 5.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)11.91%3.39% 8.51% 20.23% -1.85% 2.54% 5.59% 6.14% 19.0046 24.83
เกณฑ์มาตราฐาน13.05%3.49% 9.11% 22.21% -0.89% 3.36% 6.61% 7.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)16.89%4.51% 9.62% 26.70% -1.35% 2.31% 5.44% 7.00% 31.0305 82.16
เกณฑ์มาตราฐาน11.25%3.60% 8.64% 20.20% -1.79% 3.09% 6.15% 8.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)10.44%3.30% 8.01% 18.92% 12.97% 11.8341 30.12
เกณฑ์มาตราฐาน11.25%3.60% 8.64% 20.20% 16.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)10.44%3.31% 8.01% 18.97% 12.94% 11.8291 86.65
เกณฑ์มาตราฐาน11.25%3.60% 8.64% 20.20% 16.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 7.98%5.08% 11.22% 9.55% 17.70% 9.6167 101.88
เกณฑ์มาตราฐาน13.85%6.78% 15.39% 19.58% 28.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)15.75%0.82% 8.74% 19.02% 25.02% 9.1440 5.77
เกณฑ์มาตราฐาน15.66%3.39% 11.70% 28.33% 36.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)4.32%1.96% -0.21% 7.59% 21.4934 13.21
เกณฑ์มาตราฐาน20.45%6.32% 16.11% 23.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)1.32%2.45% 8.02% -1.23% 2.26% 3.79% 7.70% 18.4962 1,098.72
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% 3.86% 5.73% 10.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)1.32%2.45% 8.02% -1.23% 2.24% 3.80% 7.79% 11.7631 8,603.95
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% 3.86% 5.73% 10.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)1.32%2.45% 8.02% -1.23% 2.35% 3.77% 7.98% 18.4457 2,718.94
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% 3.86% 5.73% 9.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-4.39%-5.15% 0.60% -8.81% 11.79% 4.17% -0.61% 9.4760 34.13
เกณฑ์มาตราฐาน-3.76%-4.44% 2.06% -7.18% 14.29% 6.39% 1.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-4.40%-5.15% 0.61% -8.78% 11.57% 3.84% -0.93% 9.2134 2.22
เกณฑ์มาตราฐาน-3.76%-4.44% 2.06% -7.18% 14.29% 6.39% 1.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)1.32%2.45% 8.02% -1.23% 2.27% 3.82% 6.52% 18.3378 2,265.89
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% 3.86% 5.73% 6.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-3.49%-4.80% 1.34% -7.49% 12.49% 9.7051 14.32
เกณฑ์มาตราฐาน-3.76%-4.44% 2.06% -7.18% 12.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)2.13%2.76% 8.68% -0.06% -3.61% 14.2647 117.39
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% -2.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)7.97%5.07% 11.22% 9.61% -2.16% 9.6214 1,708.61
เกณฑ์มาตราฐาน13.85%6.78% 15.39% 19.58% 3.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)7.98%5.08% 11.22% 9.61% -2.16% 9.6214 3,011.82
เกณฑ์มาตราฐาน13.85%6.78% 15.39% 19.58% 3.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)0.86%2.28% 7.46% -1.98% 2.44% 2.54% 9.8008 826.40
เกณฑ์มาตราฐาน6.86%4.61% 13.00% 5.12% 3.86% 4.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-3.88%-4.95% 1.02% -8.04% 2.08% 9.5859 93.10
เกณฑ์มาตราฐาน-3.76%-4.44% 2.06% -7.18% 4.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-3.67%-4.90% 1.16% 1.73% 9.6113 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน-3.76%-4.44% 2.06% 3.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%