ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.08%0.04% 0.07% 0.14% 0.33% 0.57% 1.09% 1.24% 11.7588 504.62
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.09% 0.20% 0.43% 0.73% 0.97% 1.31% 1.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.04%0.03% 0.03% 0.10% 0.35% 0.66% 1.26% 1.45% 11.8497 59.78
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.09% 0.20% 0.43% 0.73% 0.92% 1.07% 1.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.09%-0.04% -0.07% -0.13% 0.10% 0.38% 0.95% 1.38% 12.3591 31.02
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.09% 0.20% 0.43% 2.25% 3.24% 3.83% 4.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)-0.31%0.34% -0.26% -0.19% 0.99% 10.2941 5,692.06
เกณฑ์มาตราฐาน-0.66%0.03% -0.67% -0.50% 0.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.12%0.04% 0.09% 0.27% 0.52% 0.76% 1.38% 1.42% 11.5658 497.17
เกณฑ์มาตราฐาน0.27%0.11% 0.23% 0.50% 2.35% 3.24% 2.69% 2.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.12%0.04% 0.09% 0.27% 0.52% 0.77% 1.39% 1.44% 11.5815 1.30
เกณฑ์มาตราฐาน0.27%0.11% 0.23% 0.50% 2.35% 3.24% 2.69% 2.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.12%0.04% 0.09% 0.27% 0.52% 0.91% 1.50% 1.54% 10.2744 3.34
เกณฑ์มาตราฐาน0.27%0.11% 0.23% 0.50% 2.35% 3.24% 2.69% 2.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.46%0.27% -0.39% -0.39% 1.07% 1.43% 2.19% 12.3214 1,101.59
เกณฑ์มาตราฐาน-0.80%-0.03% -0.79% -0.77% 2.08% 3.06% 3.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.46%0.27% -0.39% -0.39% 1.07% 1.44% 2.20% 12.3374 36.67
เกณฑ์มาตราฐาน-0.80%-0.03% -0.79% -0.77% 2.08% 3.06% 3.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)8.55%0.15% 7.43% 8.95% 3.97% 11.9552 23.00
เกณฑ์มาตราฐาน0.28%0.11% 0.23% 0.50% 1.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)-0.15%0.41% -0.13% 0.15% 1.45% 12.5108 95.82
เกณฑ์มาตราฐาน-0.80%-0.03% -0.79% -0.77% 1.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)3.63%3.54% 3.59% 3.81% 1.93% 1.61% 1.70% 12.1520 7.01
เกณฑ์มาตราฐาน0.27%0.11% 0.23% 0.50% 2.35% 3.24% 2.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.46%0.27% -0.39% -0.39% 1.25% 1.54% 2.66% 12.3912 149.26
เกณฑ์มาตราฐาน-0.80%-0.03% -0.79% -0.77% 2.08% 3.06% 3.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.14%0.07% 0.10% 0.30% 0.73% 0.98% 1.22% 10.9407 5,352.39
เกณฑ์มาตราฐาน0.28%0.11% 0.23% 0.50% 2.37% 3.28% 2.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)-0.12%0.44% -0.11% 0.23% 1.65% 1.99% 2.68% 2.74% 14.4416 5,339.35
เกณฑ์มาตราฐาน-0.66%0.03% -0.68% -0.51% 1.32% 1.71% 2.74% 2.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.12%0.04% 0.09% 0.27% 0.55% 0.81% 11.2564 50.32
เกณฑ์มาตราฐาน0.27%0.11% 0.23% 0.50% 2.35% 3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.27%0.11% 0.21% 0.53% 0.58% 11.6137 0.41
เกณฑ์มาตราฐาน0.27%0.11% 0.23% 0.50% 0.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-5.38%-2.77% -1.69% -4.26% -1.91% -1.93% 12.3742 1.39
เกณฑ์มาตราฐาน-4.83%-2.78% -2.19% -2.53% 0.07% 1.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-5.38%-2.77% -1.69% -4.26% -1.89% -0.47% 2.38% 12.3301 69.39
เกณฑ์มาตราฐาน-4.83%-2.78% -2.19% -2.53% 0.07% 2.35% 3.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-2.85%-1.59% 1.33% -3.27% -1.44% 2.21% 2.45% 11.6167 969.92
เกณฑ์มาตราฐาน-2.38%-1.55% 1.14% -1.85% 0.41% 3.67% 3.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-5.38%-2.77% -1.69% -4.26% -1.48% 11.4930 265.18
เกณฑ์มาตราฐาน-4.83%-2.78% -2.19% -2.53% 1.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-0.84%-2.43% -1.01% 8.62% -3.18% 1.09% 3.54% 6.92% 23.1477 70.70
เกณฑ์มาตราฐาน-1.73%-2.39% -1.98% 8.13% -2.78% 1.90% 2.64% 8.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-1.35%-2.77% -0.27% 6.16% -0.26% 0.54% 5.68% 6.33% 18.6556 70.18
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 2.94% 4.35% 4.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-1.35%-2.77% -0.27% 6.16% -0.24% 0.75% 5.88% 6.52% 19.0101 13.86
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 2.94% 4.35% 4.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-1.35%-2.77% -0.27% 6.16% -0.24% 0.64% 5.60% 6.20% 9.5956 76.74
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 2.94% 4.35% 4.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-1.35%-2.77% -0.27% 6.16% -0.23% 0.69% 4.04% 18.6567 121.64
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 2.94% 4.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-0.55%-2.16% 0.26% 8.78% 0.15% 25.0783 52.20
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 1.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-0.86%-2.29% 0.00% 8.19% -1.24% 0.75% 5.44% 8.00% 23.8336 2,403.32
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 6.77% 3.58% 8.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-0.41%-2.32% 0.61% 8.02% 1.36% 2.06% 6.86% 7.79% 12.0104 557.58
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 2.94% 4.35% 4.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-1.04%-2.80% -2.03% 13.26% 0.30% 5.69% 5.28% 6.09% 12.5213 1,153.91
เกณฑ์มาตราฐาน-0.91%-2.83% -1.97% 13.18% 1.10% 6.02% 5.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-2.26%-2.16% -1.35% 4.95% -1.97% 0.45% 0.79% 8.9695 277.00
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 0.89% 2.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-0.59%-2.33% -0.79% 9.10% 14.70% 23.3881 0.14
เกณฑ์มาตราฐาน-1.73%-2.39% -1.98% 8.13% 15.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-1.99%-2.04% -1.11% 5.47% 9.47% 9.0713 13.02
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 13.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) -3.35% 9.6647 67.99
เกณฑ์มาตราฐาน -3.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-14.98%-4.23% -8.44% -9.05% 6.76% 12.0577 394.70
เกณฑ์มาตราฐาน-15.55%-3.13% -10.69% -9.82% 10.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-6.30%-1.14% -1.24% -4.38% 3.14% 1.73% 5.24% 2.66% 13.5969 29.84
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%1.11% 2.37% 8.88% 9.89% 5.13% 6.44% 3.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-13.76%-8.16% -15.89% -7.99% 14.65% 5.32% 12.8117 6,965.80
เกณฑ์มาตราฐาน-12.90%-8.47% -14.17% -6.28% 19.31% 11.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-13.76%-8.16% -15.89% -7.99% 14.66% 3.40% 12.9127 221.41
เกณฑ์มาตราฐาน-12.90%-8.47% -14.17% -6.28% 19.31% 6.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-14.59%-6.92% -11.11% -16.80% 1.94% 1.54% 6.58% 18.7758 1,471.36
เกณฑ์มาตราฐาน-14.37%-5.10% -11.36% -16.64% 4.59% 5.09% 4.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)-17.97%0.42% -6.31% -18.07% 3.54% 0.79% 3.13% 12.9813 101.92
เกณฑ์มาตราฐาน-1.97%3.11% 3.03% 1.92% 10.20% 4.85% 6.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-23.40%-10.15% -17.25% -32.20% -0.88% -6.75% -3.99% 7.1340 24.73
เกณฑ์มาตราฐาน-23.36%-11.96% -15.18% -30.16% 5.16% -2.13% -0.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-19.62%-4.09% -11.83% -18.48% 5.98% 3.75% 4.51% 14.4600 103.25
เกณฑ์มาตราฐาน-16.91%-4.71% -10.57% -15.33% 8.35% 5.96% 5.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-23.65%-10.20% -17.40% -32.47% -0.90% -6.79% -4.56% 6.8444 10.34
เกณฑ์มาตราฐาน-23.36%-11.96% -15.18% -30.16% 5.16% -2.13% -0.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-14.55%-6.85% -11.05% -16.91% 1.65% 1.21% 3.26% 12.9253 27.25
เกณฑ์มาตราฐาน-14.37%-5.10% -11.36% -16.64% 4.59% 5.09% 2.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-16.47%-4.27% -10.78% -12.42% 5.80% 16.0147 28.76
เกณฑ์มาตราฐาน-16.84%-4.23% -12.07% -11.85% 7.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)-18.10%-5.37% -10.17% -12.96% 6.13% 5.35% 4.76% 14.0183 170.83
เกณฑ์มาตราฐาน-9.20%-3.04% -5.92% -4.73% 8.01% 5.66% 2.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)14.62%-8.12% 8.71% 24.37% 15.86% 8.75% 0.06% 0.38% 9.5155 324.80
เกณฑ์มาตราฐาน18.11%-7.15% 11.90% 29.17% 19.52% 11.09% 1.69% 3.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-17.29%-4.67% -11.52% -13.90% 4.68% 4.89% 5.34% 15.3432 25.01
เกณฑ์มาตราฐาน-16.84%-4.23% -12.07% -11.85% 8.41% 7.74% 7.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-13.29%-0.94% -6.48% -12.82% 4.64% 2.23% 3.39% 12.6508 120.94
เกณฑ์มาตราฐาน-15.55%-3.13% -10.69% -9.82% 10.88% 5.48% 7.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)1.51%-0.91% 4.15% 8.26% 5.43% 4.55% 7.37% 15.9228 337.70
เกณฑ์มาตราฐาน1.79%0.33% 4.66% 9.85% 9.46% 7.75% 8.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-17.49%-6.69% -15.19% -17.17% 0.52% -0.48% 2.82% 11.8350 32.22
เกณฑ์มาตราฐาน-17.47%-6.56% -15.16% -17.15% 4.04% -1.20% 3.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-18.92%-10.05% -13.67% -15.91% -1.70% 0.60% 1.39% 8.9857 142.76
เกณฑ์มาตราฐาน-16.06%-8.32% -10.84% -10.50% 2.52% 2.20% 1.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 34% + RNXG Index (THB) 6%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-37.84%-11.00% -27.72% -40.68% -0.10% 3.87% 4.81% 12.7587 1,596.52
เกณฑ์มาตราฐาน-15.67%-3.47% -11.26% -10.92% 9.90% 4.78% 6.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-8.90%-1.48% -7.89% -9.21% -2.94% -2.29% 9.0376 364.17
เกณฑ์มาตราฐาน-7.57%1.58% -5.68% -8.01% 0.80% 0.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-11.01%-4.80% -5.04% -8.43% 1.36% 1.03% 10.4611 47.24
เกณฑ์มาตราฐาน-9.69%-2.59% -4.41% -5.49% 5.12% 3.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-9.10%-2.01% -7.60% -9.97% -1.06% 0.14% 10.0799 24.52
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%0.96% -8.21% -11.48% 1.07% 2.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-23.33%3.93% -16.68% -26.34% -5.18% -1.77% 9.3302 1,040.53
เกณฑ์มาตราฐาน-16.46%8.05% -8.91% -12.53% 9.76% 8.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-37.84%-11.00% -27.72% -40.68% -0.02% 4.75% 12.7382 820.26
เกณฑ์มาตราฐาน-15.67%-3.47% -11.26% -10.92% 9.90% 9.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-30.14%-5.91% -20.01% -31.40% 1.00% 1.74% 10.7346 116.99
เกณฑ์มาตราฐาน-15.55%-3.13% -10.69% -9.82% 10.52% 10.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-16.92%-4.49% -11.18% -13.23% 5.50% 6.21% 15.6158 1,991.28
เกณฑ์มาตราฐาน-16.84%-4.23% -12.07% -11.85% 8.41% 8.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)-4.80% -2.10% 10.4614 39.90
เกณฑ์มาตราฐาน-2.59% 7.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)-4.35% 3.04% 10.5494 3.03
เกณฑ์มาตราฐาน-2.59% 7.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-36.68%-11.67% -25.60% -44.57% -26.46% 5.5102 187.00
เกณฑ์มาตราฐาน-16.57%-3.53% -11.15% -9.66% 11.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-45.71%-19.58% -34.99% -51.23% -25.25% 5.9414 950.07
เกณฑ์มาตราฐาน-44.11%-14.59% -34.07% -48.43% -20.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-34.79%-4.84% -16.50% -47.57% -37.15% 5.1053 2,071.23
เกณฑ์มาตราฐาน-13.36%-0.83% -8.83% -8.46% 3.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-23.33%3.93% -16.67% -26.33% -28.52% 9.3306 83.79
เกณฑ์มาตราฐาน-16.46%8.05% -8.91% -12.53% -10.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)5.18%9.47% 20.31% 0.70% -4.87% 9.3614 343.72
เกณฑ์มาตราฐาน7.56%12.52% 21.96% 4.76% 1.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-18.93%6.42% -13.74% -34.29% -33.96% 6.1681 1,008.35
เกณฑ์มาตราฐาน-18.17%5.56% -14.87% -32.11% -33.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)-16.03%-2.37% -10.58% -11.12% 8.8877 653.27
เกณฑ์มาตราฐาน-15.04%-1.80% -9.72% -9.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)-12.40%-5.46% -13.46% -13.44% 8.6556 1,746.29
เกณฑ์มาตราฐาน-8.31%-6.39% -8.15% -6.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)-3.51% -10.91% 8.9853 196.89
เกณฑ์มาตราฐาน1.85% -3.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 10.5% + M1WD Index (THB) 59.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)-3.78% -4.04% 12.1387 7.91
เกณฑ์มาตราฐาน-3.13% -9.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X) 2.09% 16.3589 3.88
เกณฑ์มาตราฐาน 1.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)-1.91% -8.96% 8.9474 11.30
เกณฑ์มาตราฐาน-1.80% -8.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)-6.92% -9.37% 18.7758 231.76
เกณฑ์มาตราฐาน-5.10% -7.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)0.42% -4.55% 12.9813 1.61
เกณฑ์มาตราฐาน3.11% 3.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)-7.68% -13.14% 12.8981 35.61
เกณฑ์มาตราฐาน-8.47% -13.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)-9.13% -12.62% 8.7382 719.84
เกณฑ์มาตราฐาน-13.05% -13.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X) -3.66% 18.8438 4.04
เกณฑ์มาตราฐาน -1.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A) -0.28% 9.9723 32.43
เกณฑ์มาตราฐาน 1.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X) 6.64% 14.0451 2.75
เกณฑ์มาตราฐาน 5.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C) 1.62% 12.8153 0.15
เกณฑ์มาตราฐาน 1.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-0.54%-1.73% 0.12% 5.03% 0.52% 1.15% 4.23% 3.72% 13.4601 251.77
เกณฑ์มาตราฐาน-2.18%-3.56% -1.83% 4.77% 0.02% 0.76% 0.38% 9.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)-0.57%0.25% -0.47% -0.55% 1.05% 1.26% 2.03% 1.99% 13.9730 106.82
เกณฑ์มาตราฐาน-0.66%0.03% -0.68% -0.51% 2.39% 3.32% 3.87% 4.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.15%0.05% 0.13% 0.28% 0.20% 0.29% 0.70% 1.22% 12.2320 95.51
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.09% 0.20% 0.43% 2.32% 3.28% 3.85% 4.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-0.62%-2.43% 0.36% 7.47% 0.48% 1.22% 5.36% 4.52% 20.8858 744.40
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 0.89% 0.44% 9.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-1.62%-2.61% -0.67% 6.67% -2.81% -0.78% 4.02% 3.42% 16.9508 758.13
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 0.24% 0.89% 0.44% 8.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-4.81%-3.08% 2.65% -5.86% -4.46% 2.89% 4.85% 15.7556 1,395.38
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.22% -2.79% 3.96% 6.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-14.75%-6.96% -11.21% -17.05% 1.38% 0.98% 2.93% 12.4524 192.09
เกณฑ์มาตราฐาน-14.37%-5.10% -11.36% -16.64% 4.59% 5.09% 3.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.10%0.04% 0.09% 0.20% 0.44% 0.74% 1.20% 1.37% 11.7183 706.03
เกณฑ์มาตราฐาน0.23%0.09% 0.20% 0.43% 0.73% 0.81% 0.76% 0.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-9.83%-5.06% -7.20% -3.87% 1.50% 2.57% 3.06% 2.33% 15.1416 27.67
เกณฑ์มาตราฐาน-7.76%-2.33% -5.54% -0.69% 4.01% 3.81% 4.60% 4.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-1.34%-1.70% -0.89% 1.71% -0.22% 0.11% 2.06% 1.94% 12.2582 3.56
เกณฑ์มาตราฐาน-1.11%-1.99% -0.92% 2.97% 1.95% 3.52% 4.69% 5.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-2.18%-3.30% -1.97% 7.24% -2.62% 1.33% 4.27% 5.51% 18.7149 21.56
เกณฑ์มาตราฐาน-2.73%-3.46% -2.51% 7.15% -2.00% 2.14% 5.01% 6.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-0.92%-2.82% -0.86% 8.60% -1.59% 1.27% 4.37% 6.58% 30.7511 73.09
เกณฑ์มาตราฐาน-1.73%-2.39% -1.98% 8.13% -2.78% 1.90% 2.64% 8.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-1.05%-2.58% -1.21% 8.37% 7.21% 11.7236 42.56
เกณฑ์มาตราฐาน-1.73%-2.39% -1.98% 8.13% 8.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-1.05%-2.58% -1.21% 8.37% 7.19% 11.7186 85.37
เกณฑ์มาตราฐาน-1.73%-2.39% -1.98% 8.13% 8.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -10.20%-5.33% -2.78% -8.50% 5.75% 8.6938 210.33
เกณฑ์มาตราฐาน-7.99%-4.20% -0.67% -4.83% 13.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-2.26%-2.16% -1.35% 4.95% 13.50% 8.9440 8.35
เกณฑ์มาตราฐาน-3.31%-5.15% -2.80% 6.49% 19.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)-37.84%-11.00% -27.72% -40.68% -24.13% 12.6688 14.64
เกณฑ์มาตราฐาน-15.67%-3.47% -11.26% -10.92% 5.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 27/07/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-4.48%-2.77% 3.08% -5.53% -4.59% 2.36% 5.60% 6.40% 17.4117 977.31
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.23% -2.79% 3.96% 7.44% 8.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-4.48%-2.77% 3.08% -5.53% -4.60% 2.36% 5.60% 6.48% 10.9677 7,380.87
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.23% -2.79% 3.96% 7.44% 8.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-4.48%-2.77% 3.08% -5.53% -4.57% 2.38% 5.59% 6.60% 17.3643 1,967.37
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.23% -2.79% 3.96% 7.44% 8.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-5.72%-10.60% -4.90% -8.20% 4.00% 3.69% -1.30% 8.8115 29.32
เกณฑ์มาตราฐาน-5.39%-10.61% -4.85% -6.40% 6.09% 5.74% 0.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-5.71%-10.60% -4.90% -8.20% 3.92% 3.50% -1.58% 8.5674 2.22
เกณฑ์มาตราฐาน-5.39%-10.61% -4.85% -6.40% 6.09% 5.74% 0.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-4.95%-10.29% -4.25% -6.90% 5.77% 9.1398 16.27
เกณฑ์มาตราฐาน-5.39%-10.61% -4.85% -6.40% 5.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-3.83%-2.49% 3.68% -4.40% -4.20% 13.5735 85.62
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.23% -3.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-10.20%-5.33% -2.78% -8.50% -5.09% 8.6980 1,401.61
เกณฑ์มาตราฐาน-7.99%-4.20% -0.67% -4.83% -0.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-4.48%-2.77% 3.08% -5.53% -4.60% 2.39% 4.98% 17.2627 1,850.15
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.23% -2.79% 3.96% 5.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-10.20%-5.33% -2.78% -8.50% -5.09% 8.6980 2,384.87
เกณฑ์มาตราฐาน-7.99%-4.20% -0.67% -4.83% -0.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-5.24%-3.28% 2.28% -6.48% -5.07% 0.20% 9.1437 743.83
เกณฑ์มาตราฐาน-3.82%-3.05% 3.28% -3.23% -2.79% 2.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-5.24%-10.42% -4.49% -7.42% -1.81% 8.9827 147.63
เกณฑ์มาตราฐาน-5.39%-10.61% -4.85% -6.40% -0.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-5.13%-10.36% -4.40% -7.20% -2.73% 9.0251 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน-5.39%-10.61% -4.85% -6.40% -1.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-10.19%-5.32% -2.78% -10.48% 8.6996 12.96
เกณฑ์มาตราฐาน-7.99%-4.20% -0.67% -7.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%