ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.14%0.41% 0.76% 1.26% 0.52% 0.64% 1.01% 1.40% 12.0242 26.05
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.20%0.55% 1.03% 1.77% 0.91% 1.03% 1.02% 1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.08% 0.07% 0.07% 0.17% 0.17% 0.18% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.12% 0.12% 0.11% 0.21% 0.21% 0.15% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.16%0.44% 0.83% 1.39% 0.60% 0.64% 0.90% 1.23% 11.9504 420.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.20%0.55% 1.03% 1.77% 0.91% 1.03% 1.18% 1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.08% 0.07% 0.07% 0.18% 0.16% 0.16% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.12% 0.12% 0.11% 0.21% 0.21% 0.16% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI2Y1AI)0.28%0.89% 1.33% 2.21% 10.2214 422.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13%0.18% 0.26% 0.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.29%1.19% 1.58% 2.38% 1.41% 1.98% 2.46% 2.67% 14.8903 4,709.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.32%0.99% 1.19% 1.65% 0.88% 1.64% 2.44% 2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.29%0.36% 0.40% 0.36% 0.87% 0.85% 0.74% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 0.77% 0.91% 0.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)0.19%0.51% 0.83% 0.86% 10.0863 402.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.24%0.32% 0.56% 0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M1AI)0.20%0.63% 0.93% 10.0927 243.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.12%0.11% 0.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.14%0.39% 0.72% 1.19% 0.33% 0.41% 0.72% 1.33% 12.5119 27.41
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.20%0.55% 1.03% 1.77% 0.91% 2.85% 3.55% 4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.11% 0.10% 0.10% 0.20% 0.19% 0.18% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.12% 0.12% 0.11% 0.21% 2.13% 2.11% 1.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M2AI)0.20% 0.19% 10.0194 108.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.20% 0.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.21%0.59% 1.02% 1.66% 0.80% 0.84% 1.16% 1.41% 11.7949 519.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.52% 0.97% 1.69% 0.94% 2.90% 2.48% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.10% 0.11% 0.10% 0.21% 0.19% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 2.12% 1.53% 0.66%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.21%0.59% 1.02% 1.66% 0.80% 0.85% 1.17% 1.42% 11.8117 0.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.52% 0.97% 1.69% 0.94% 2.90% 2.48% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.10% 0.11% 0.10% 0.21% 0.19% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 2.12% 1.53% 0.66%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.21%0.59% 1.02% 1.66% 0.80% 1.00% 1.27% 1.51% 10.4172 3.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.52% 0.97% 1.69% 0.94% 2.90% 2.48% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.10% 0.11% 0.10% 0.21% 0.38% 0.31% 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 2.12% 1.53% 0.66%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.26%1.46% 1.31% 1.76% 0.83% 1.39% 1.98% 2.08% 12.5867 399.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.29%0.92% 1.04% 1.38% 0.61% 2.77% 2.91% 2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.31%0.68% 0.75% 0.59% 0.99% 0.92% 0.83% 0.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 2.22% 1.65% 0.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.26%1.46% 1.31% 1.76% 0.83% 1.39% 1.99% 2.10% 12.6030 42.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.29%0.92% 1.04% 1.38% 0.61% 2.77% 2.91% 2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.32%0.68% 0.75% 0.59% 0.99% 0.92% 0.83% 0.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 2.22% 1.65% 0.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.21%0.59% 1.02% 1.67% 1.97% 1.70% 1.64% 12.3956 7.79
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.52% 0.97% 1.69% 0.94% 2.90% 2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.10% 0.11% 0.10% 2.00% 1.59% 1.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 2.12% 0.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.26%1.46% 1.31% 1.76% 0.83% 1.49% 2.47% 12.6580 163.38
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.29%0.92% 1.04% 1.38% 0.61% 2.77% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.31%0.68% 0.75% 0.59% 0.99% 1.01% 1.93%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 2.22% 0.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.23%0.69% 1.12% 1.79% 0.93% 1.05% 1.26% 11.1818 4,634.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.53% 0.98% 1.69% 0.95% 2.90% 2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.12% 0.13% 0.12% 0.24% 0.23% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 2.12% 0.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.21%0.59% 1.02% 1.66% 0.80% 0.87% 0.93% 11.4186 51.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.52% 0.97% 1.69% 0.94% 2.90% 2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.10% 0.11% 0.10% 0.21% 0.20% 0.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 2.12% 0.90%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.28%1.10% 1.38% 2.07% 1.07% 1.26% 10.5760 8,932.95
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.32%1.00% 1.19% 1.66% 0.89% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.29%0.35% 0.39% 0.35% 0.85% 0.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 0.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.31%1.60% 1.59% 2.32% 1.39% 1.64% 12.8871 45.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.29%0.92% 1.04% 1.38% 0.61% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.32%0.68% 0.76% 0.59% 0.99% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 0.57%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.23%0.66% 1.15% 1.93% 1.06% 0.97% 11.8904 0.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.52% 0.97% 1.69% 0.94% 0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.12%0.11% 0.12% 0.11% 0.21% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 0.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.30%0.83% 1.53% -0.70% 2.99% 2.50% 11.9429 9.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.53% 0.98% 1.69% 0.95% 1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.16%0.14% 0.24% 10.69% 4.51% 6.30%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.18% 0.35%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)0.25%0.76% 1.25% 1.38% 11.1992 4.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.19%0.53% 0.98% 1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.12%0.12% 0.14% 0.13%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)0.19%1.85% -10.15% -14.91% 8.5090 18.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.70%17.57% 16.04% 14.33%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-0.70%6.09% -1.84% -2.89% -0.47% -0.91% 2.74% 1.96% 12.2385 58.51
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.89%5.17% -1.16% -2.24% 1.00% 1.41% 3.59% 3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.46%5.48% 5.16% 4.62% 6.67% 8.38% 8.25% 7.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.99%5.00% 4.80% 4.28% 6.32% 8.72% 7.45% 6.90%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-1.07%5.84% -0.94% -5.52% -1.73% -0.27% 1.43% 11.1565 654.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.95%5.92% -0.59% -4.09% -0.26% 1.45% 2.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.28%6.15% 5.57% 4.97% 6.54% 7.03% 4.46%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.81%5.97% 5.41% 4.63% 6.19% 7.45% 4.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-0.70%6.09% -1.84% -2.89% -0.47% -0.92% -1.53% 12.2823 1.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.89%5.17% -1.16% -2.24% 1.00% 1.41% 0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.46%5.48% 5.16% 4.62% 6.67% 8.38% 6.81%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.99%5.00% 4.80% 4.28% 6.32% 8.72% 7.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-0.70%6.09% -1.84% -2.89% -0.47% -1.10% 11.0570 151.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.89%5.17% -1.16% -2.24% 1.00% 0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.46%5.48% 5.16% 4.62% 6.67% 6.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.99%5.00% 4.80% 4.28% 6.32% 7.52%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-4.76%-2.70% -13.12% -14.36% -0.90% -3.26% 1.58% 5.29% 20.6311 114.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.71%-2.56% -12.86% -13.84% -0.51% -2.71% 2.61% 6.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.69%11.58% 12.33% 12.72% 12.01% 18.42% 15.30% 17.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.73%11.60% 12.37% 12.80% 12.20% 18.81% 15.70% 17.73%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-4.52%-2.30% -11.66% 19.8494 13.92
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.33%11.76% 12.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-4.64%-2.74% -11.43% -13.20% 0.57% -1.55% -0.56% 8.2563 215.19
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -0.71% 0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.39%11.65% 11.81% 11.65% 11.10% 14.35% 13.28%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.61% 15.01%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-4.40%-2.14% -10.77% -13.02% 3.39% -1.51% 23.4250 31.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.06%11.48% 11.67% 11.70% 11.52% 17.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-4.72%-2.59% -12.93% -13.98% -0.46% 5.66% 20.9854 0.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.71%-2.56% -12.86% -13.84% -0.51% 6.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.69%11.59% 12.33% 12.72% 12.02% 15.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.73%11.60% 12.37% 12.80% 12.20% 15.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-4.60%-2.62% -11.21% -12.77% 1.06% 3.51% 8.4126 35.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% 4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.40%11.65% 11.81% 11.65% 11.10% 11.85%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 13.55%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-4.50%-5.71% -13.24% -16.18% -12.65% 8.0072 44.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% -8.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.02%8.78% 9.69% 9.74% 8.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-4.45%-2.28% -11.02% -13.50% 2.82% -1.49% 3.61% 6.89% 21.6786 1,726.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -0.71% 3.84% 7.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.06%11.48% 11.67% 11.70% 11.51% 17.36% 14.60% 19.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.61% 14.77% 20.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-4.56%-2.46% -10.79% -11.21% 4.42% 0.60% 4.63% 6.38% 11.0481 667.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -1.08% 3.09% 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.21%11.60% 11.84% 11.76% 11.29% 16.23% 14.03% 14.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.58% 15.52% 16.15%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-4.61%-2.73% -11.63% -12.76% 2.43% -1.04% 3.32% 4.86% 17.4172 51.07
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -1.08% 3.09% 3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.08%11.61% 11.89% 11.84% 11.43% 16.38% 13.82% 14.84%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.58% 15.52% 16.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-4.61%-2.73% -11.63% -12.76% 2.43% -1.03% 3.60% 5.03% 17.7482 42.20
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -1.08% 3.09% 3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.09%11.61% 11.89% 11.84% 11.43% 16.38% 13.81% 14.81%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.58% 15.52% 16.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-4.61%-2.73% -11.63% -12.76% 2.43% -1.03% 3.36% 4.75% 8.7508 51.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -1.08% 3.09% 3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.09%11.61% 11.89% 11.84% 11.43% 16.38% 13.83% 14.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.58% 15.52% 16.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-4.61%-2.73% -11.63% -12.76% 2.43% -1.06% 2.67% 17.4183 123.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -1.08% 2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.09%11.61% 11.89% 11.84% 11.43% 16.34% 13.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.58% 15.87%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-3.47%0.47% -10.06% -16.63% -2.01% -2.00% 3.87% 4.44% 10.2971 947.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.29%0.73% -10.67% -18.98% -4.52% -4.60% 0.62% 1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.05%12.83% 14.12% 14.94% 14.51% 22.49% 19.84% 24.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.00%12.71% 14.13% 15.04% 14.43% 22.99% 20.06% 23.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EPIF TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ C (PRINCIPAL GCF-C)1.44%-1.72% -2.94% -4.41% -3.30% 9.1626 15.05
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.99%12.79% 12.08% 13.32% 13.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)1.81%3.23% -4.66% -1.00% -3.03% 1.07% 2.98% 1.58% 12.2982 21.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.45%3.72% -2.41% 5.49% 3.85% 5.72% 5.98% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.10%10.56% 10.99% 11.40% 9.66% 14.38% 13.02% 15.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.78%10.87% 11.50% 11.51% 10.35% 14.54% 13.39% 17.20%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต A (PRINCIPAL GCREDIT-A)-0.02% 0.34% 10.0340 578.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07% 0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.56% 4.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.30% 4.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% + LGDRTRUH Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต C (PRINCIPAL GCREDIT-C)-0.02% 0.34% 10.0340 608.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07% 0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.56% 4.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.30% 4.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% + LGDRTRUH Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-1.59%8.11% -4.33% -9.43% -9.40% -0.07% 3.00% 4.78% 17.0273 781.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.51%6.13% -6.98% -7.60% -6.88% 2.17% 2.50% 3.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.55%11.74% 11.81% 12.75% 14.56% 16.44% 13.92% 13.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.67%14.01% 14.11% 13.95% 17.33% 17.60% 14.96% 15.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)5.06%9.39% -0.31% 8.84% -3.78% 5.22% 3.71% 14.3855 84.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.13%14.20% 12.21% 33.58% 14.84% 12.78% 8.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.88%12.26% 14.58% 14.42% 13.19% 15.33% 17.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.98%12.98% 14.38% 13.78% 11.96% 12.87% 17.25%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-9.79%9.27% -11.67% -9.08% -13.96% -5.09% -4.13% 6.6114 84.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-9.33%10.76% -10.10% -4.07% -9.42% -0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.20%24.47% 22.14% 21.52% 25.03% 24.26% 20.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.47%28.72% 25.03% 22.88% 25.33% 24.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-1.64%13.70% -3.82% 1.21% 1.51% 5.99% 4.39% 15.1787 98.65
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.99%14.94% -0.67% 2.63% 2.48% 7.23% 5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.85%14.69% 14.42% 13.99% 19.33% 21.65% 16.72%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.83%15.17% 14.01% 13.53% 17.46% 19.79% 15.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-9.86%8.97% -12.12% -8.77% -14.30% -5.13% -4.63% 6.3333 10.33
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-9.33%10.76% -10.10% -4.07% -9.42% -0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.36%24.49% 22.22% 21.49% 25.06% 24.24% 21.03%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.47%28.72% 25.03% 22.88% 25.33% 24.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-1.62%7.96% -4.54% -9.69% -9.50% -0.31% 1.66% 11.6903 23.79
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.51%6.13% -6.98% -7.60% -6.88% 2.17% 1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.48%11.70% 11.78% 12.72% 14.49% 16.38% 14.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.67%14.01% 14.11% 13.95% 17.33% 17.60% 15.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)1.85%12.05% 2.66% 7.98% 5.23% 7.82% 5.25% 15.5481 139.29
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.84%11.80% 3.34% 9.90% 10.94% 8.96% 4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.47%8.95% 10.50% 11.60% 14.25% 14.79% 16.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.90%8.75% 10.48% 11.50% 13.11% 15.17% 17.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)0.97%13.06% -2.08% -3.66% -1.27% 2.12% 2.16% 11.9484 88.70
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 14.88% 8.78% 11.38% 8.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.69%10.52% 11.54% 10.84% 14.99% 15.86% 14.59%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 11.13% 15.68% 16.56% 15.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)0.52%8.86% 0.83% 1.85% 8.18% 4.59% 5.96% 15.8747 264.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.08%7.98% -0.36% -2.72% 6.42% 5.99% 6.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.40%9.04% 11.26% 10.23% 12.64% 13.34% 14.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.00%11.20% 11.75% 11.31% 13.70% 13.79% 14.29%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GERMANEQ)1.03%13.07% 0.78% 8.45% 5.35% 5.83% 4.95% 14.4257 12.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%13.81% 2.30% 10.57% 7.78% 8.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.82%10.20% 11.57% 13.49% 15.72% 18.45% 18.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.11%9.92% 11.55% 13.12% 16.04% 18.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-4.88%13.69% -1.86% -7.77% -3.84% -3.10% -0.96% 7.7708 143.91
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.56%27.15% 8.54% 3.02% 4.22% 1.83% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.08%18.89% 17.68% 16.54% 18.45% 19.10% 18.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.90%20.83% 18.68% 16.82% 18.87% 19.46% 18.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : PIFGUIA ID adjust with fx hedging cost 51% + PIFGUIA ID (THB) 9% + REET US adjust with fx hedging cost 34% + REET US (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)2.65%22.50% 7.36% 28.02% -6.15% 8.20% 8.05% 16.7917 1,973.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.67%14.16% 3.19% 12.62% 6.83% 10.15% 7.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.11%17.76% 19.32% 19.34% 23.89% 22.24% 23.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.53%9.30% 10.45% 10.61% 15.18% 16.16% 15.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)7.33%14.74% 0.39% 11.96% 7.60% 7.27% 3.24% 12.2245 8,085.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.75%13.78% -8.40% 1.92% 4.72% 6.61% 5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.96%17.19% 20.67% 18.39% 22.03% 23.90% 20.37%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.96%21.41% 26.19% 22.97% 23.31% 24.80% 22.47%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)0.37%6.00% 3.20% 1.68% -1.62% -1.07% -1.26% 9.2495 304.20
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.04%7.30% 2.27% 0.25% -2.52% 0.05% -0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.45%5.41% 5.25% 5.09% 5.71% 7.31% 5.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.11%7.19% 7.15% 7.16% 6.67% 5.97% 5.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)2.89%9.66% 3.23% 4.37% 2.21% 2.53% 1.34% 10.8180 40.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.69%9.63% 3.57% 5.82% 5.58% 5.48% 3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.75%7.61% 8.63% 7.87% 10.83% 11.31% 13.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.48%6.83% 7.61% 7.24% 11.59% 12.40% 13.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)7.33%14.74% 0.39% 11.96% 7.60% 7.28% 1.69% 12.3208 170.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.75%13.78% -8.40% 1.92% 4.72% 6.61% 1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.96%17.19% 20.67% 18.39% 22.03% 23.90% 20.76%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.96%21.41% 26.19% 22.97% 23.31% 24.80% 22.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)1.45%6.43% 4.54% 2.44% -1.54% 1.04% 0.47% 10.2759 24.48
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.18%8.95% 3.72% 2.48% -2.08% 1.44% 1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.89%2.42% 2.52% 5.08% 6.02% 9.27% 6.29%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.14%7.23% 7.26% 6.97% 8.05% 7.75% 6.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)2.90%9.67% 3.24% 4.38% -0.39% 10.8192 0.50
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.69%9.63% 3.57% 5.82% 5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.75%7.61% 8.63% 7.87% 12.52%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.48%6.83% 7.61% 7.24% 11.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-12.82%-16.18% -28.96% -39.10% -27.97% -10.31% -10.37% 5.5459 553.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-9.17%-10.73% -23.42% -29.56% -15.58% 0.62% -1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน27.81%21.53% 21.43% 21.29% 23.67% 22.50% 22.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด23.23%19.84% 19.05% 19.59% 20.64% 22.10% 22.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)2.65%22.50% 7.36% 28.02% -6.15% 8.16% 8.96% 16.7648 1,886.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.67%14.16% 3.19% 12.62% 6.82% 10.15% 9.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.11%17.76% 19.32% 19.34% 23.89% 22.32% 26.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.53%9.30% 10.45% 10.61% 15.18% 16.16% 17.26%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-0.47%17.53% 0.14% 6.41% -7.71% 3.07% 11.6122 105.63
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 14.88% 8.78% 10.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.98%14.51% 14.77% 14.56% 19.62% 22.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 11.13% 15.68% 18.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)2.18%15.68% 4.20% 14.40% 3.85% 7.36% 17.9877 2,116.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.84%15.18% 3.87% 13.61% 6.42% 9.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.50%9.28% 10.97% 10.90% 14.77% 17.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.61% 10.92% 11.19% 16.35% 18.98%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)2.80%13.63% 4.09% 10.82% 4.25% 6.10% 12.9595 175.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 14.88% 8.78% 10.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.61%9.11% 10.74% 11.75% 13.79% 17.34%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 11.13% 15.68% 19.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)3.08%10.20% 4.25% 6.41% 3.52% 11.2363 0.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.69%9.63% 3.57% 5.82% 5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.76%7.64% 8.65% 7.88% 12.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.48%6.83% 7.61% 7.24% 11.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)2.26%15.95% 4.70% 15.48% 4.83% 7.58% 18.7111 18.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.84%15.18% 3.87% 13.61% 6.42% 8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.49%9.28% 10.97% 10.90% 14.78% 17.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.61% 10.92% 11.19% 16.35% 19.63%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-5.62%13.93% -2.79% -2.32% -21.47% -15.34% 5.5444 140.91
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.88%16.28% 5.83% 16.90% 9.61% 11.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.47%16.11% 17.65% 19.48% 23.96% 22.43%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.07%9.76% 11.18% 11.49% 16.08% 15.21%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-1.39%25.74% 0.06% 15.77% -16.33% -11.91% 6.5770 1,955.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.33%25.75% -0.20% 18.92% -12.75% -8.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน27.57%28.28% 27.33% 28.89% 29.64% 38.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด31.88%29.60% 27.94% 30.73% 29.69% 41.36%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)2.56%11.35% 2.67% 4.64% -20.06% 5.1237 1,196.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.82%13.30% 3.38% 9.01% 4.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน6.55%8.89% 9.98% 9.64% 20.51%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.36%8.09% 9.30% 9.20% 13.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-12.82%-16.18% -28.95% -39.10% -28.80% 5.5464 74.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-9.17%-10.73% -23.42% -29.56% -16.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน27.80%21.53% 21.43% 21.29% 23.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด23.23%19.84% 19.05% 19.59% 20.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)-9.94%3.80% -23.65% -35.25% -17.20% 5.8565 134.43
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-11.34%2.99% -23.14% -34.50% -13.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.63%28.28% 26.64% 24.12% 27.02%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.92%22.86% 22.35% 21.36% 25.73%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-19.87%-21.04% -34.37% -37.66% -31.85% 3.5788 625.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-20.25%-20.23% -33.07% -35.14% -29.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน34.53%27.95% 26.39% 26.53% 33.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด32.10%28.41% 27.28% 27.78% 34.54%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)1.15%14.47% 4.04% 14.94% 0.07% 10.0164 1,095.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.37%15.34% 5.39% 18.06% 2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.34%11.48% 12.43% 12.87% 18.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.42%11.50% 12.29% 12.95% 19.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)6.41%13.72% 3.47% 14.65% -5.30% 8.8714 1,157.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.36%5.58% -7.67% -4.13% -7.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.70%14.72% 17.25% 15.52% 17.76%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.77%10.08% 12.30% 11.70% 13.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)2.98%14.18% 5.11% 12.99% 3.30% 13.4367 0.48
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 14.88% 3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.58%9.12% 10.74% 11.75% 17.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 11.13% 16.50%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X)2.85%23.16% 8.53% 30.81% 3.22% 17.3271 4.57
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.67%14.16% 3.19% 12.62% 2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.08%17.76% 19.33% 19.35% 25.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.53%9.30% 10.45% 10.61% 15.33%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)1.35%15.05% 5.08% 17.21% 3.02% 10.3867 0.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.37%15.34% 5.39% 18.06% 3.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.34%11.47% 12.44% 12.88% 19.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.42%11.50% 12.29% 12.95% 19.19%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL VTOPP-X)6.62%14.34% 4.59% 17.13% 2.38% 9.1578 0.95
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.36%5.58% -7.67% -4.13% -7.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.72%14.72% 17.25% 15.53% 17.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.77%10.08% 12.30% 11.70% 12.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VNINDEX Index (THB) 50% + SET TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)0.56%10.79% 1.48% 6.34% -4.13% 9.2540 120.55
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.49%12.08% 2.97% 8.91% 0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.02%7.65% 8.87% 8.51% 12.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.28%7.64% 8.46% 8.09% 11.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 59.5% + M1WD Index (THB) 10.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)6.48%18.03% 2.17% 13.85% -9.91% 8.2730 506.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.01%12.82% -4.25% 4.89% -11.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.04%15.76% 19.80% 17.51% 22.41%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.37%16.17% 19.55% 17.78% 22.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)7.54%15.36% 1.48% 14.38% -8.25% 12.7126 110.59
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.75%13.78% -8.40% 1.92% -18.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.99%17.19% 20.67% 18.39% 22.88%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.96%21.41% 26.19% 22.97% 25.24%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)-1.59%8.11% -4.33% -9.43% -10.28% 17.0273 203.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.51%6.13% -6.98% -7.60% -6.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.55%11.74% 11.81% 12.75% 15.39%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.67%14.01% 14.11% 13.95% 16.55%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)5.05%9.39% -0.31% 8.85% 3.16% 14.3858 113.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.13%14.20% 12.21% 33.58% 21.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.88%12.26% 14.58% 14.42% 14.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.98%12.98% 14.38% 13.78% 14.48%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X)-1.41%8.64% -3.39% -7.65% -6.04% 17.5993 0.45
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.51%6.13% -6.98% -7.60% -3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.54%11.74% 11.80% 12.75% 14.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.67%14.01% 14.11% 13.95% 16.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)2.03%12.60% 3.67% 10.10% 13.52% 16.0431 0.26
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.84%11.80% 3.34% 9.90% 13.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.46%8.94% 10.50% 11.60% 13.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.90%8.75% 10.48% 11.50% 13.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X)5.25%9.92% 0.67% 10.98% 8.45% 14.8064 0.29
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.13%14.20% 12.21% 33.58% 23.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.90%12.28% 14.58% 14.42% 13.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.98%12.98% 14.38% 13.78% 14.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A)1.31%17.32% 3.68% 12.39% 8.78% 11.5402 59.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.67%14.16% 3.19% 12.62% 9.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.69%11.50% 13.35% 13.15% 16.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.53%9.30% 10.45% 10.61% 14.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ C (PRINCIPAL GBRAND-C)2.80%13.63% 4.09% 10.82% 8.76% 12.9617 6.79
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 14.88% 14.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.62%9.11% 10.74% 11.75% 15.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 11.13% 14.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น C (PRINCIPAL GINNO-C)-0.47%17.53% 0.14% 6.41% 6.78% 11.6125 0.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 14.88% 12.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.98%14.51% 14.76% 14.56% 18.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 11.13% 14.69%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)1.15%14.47% 4.04% 14.94% 5.77% 10.0175 134.70
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.37%15.34% 5.39% 18.06% 8.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.34%11.48% 12.43% 12.88% 17.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.42%11.50% 12.29% 12.95% 17.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C)7.33%14.74% 0.39% 11.96% -1.98% 12.2287 44.82
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.75%13.78% -8.40% 1.92% -12.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.96%17.19% 20.67% 18.39% 21.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.96%21.41% 26.19% 22.97% 24.38%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C)1.31%17.32% 3.68% 12.39% 7.63% 11.5403 586.07
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.67%14.16% 3.19% 12.62% 8.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.69%11.50% 13.35% 13.15% 15.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.53%9.30% 10.45% 10.61% 13.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2)-8.02%-10.25% -24.11% -27.71% 7.2291 156.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-9.11%-11.00% -22.08% -30.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.62%20.57% 21.10% 22.02%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.74%16.59% 15.81% 16.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)2.10%15.45% 3.80% 13.52% 3.05% 7.27% 5.89% 17.4670 13.91
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.84%15.18% 3.87% 13.61% 6.42% 10.20% 7.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.51%9.28% 10.96% 10.89% 14.76% 15.75% 14.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.61% 10.92% 11.19% 16.35% 17.69% 15.48%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)1.44%-1.72% -2.94% -4.48% 13.90% 8.94% 0.78% 0.18% 9.1561 125.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.49%-1.30% -2.38% -3.20% 18.06% 11.43% 2.05% 2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.99%12.79% 12.08% 13.32% 14.49% 16.24% 14.21% 18.23%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%13.06% 12.20% 13.52% 14.72% 16.12% 14.56% 19.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GQE-A)2.88%13.07% 1.86% 2.07% 10.2070 334.77
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 4.41% 5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.76%10.19% 12.39% 12.41%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.85% 10.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GQE-C)2.88%13.07% 5.30% 10.2072 104.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.24%15.12% 7.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.76%10.19% 11.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.70%9.67% 10.47%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF/LTF/SSF/SSFX/Thai ESG
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-4.56%-2.60% -11.69% -14.78% 1.42% -3.11% 2.06% 2.53% 15.3657 972.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -0.71% 3.84% 7.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.05%11.50% 11.70% 11.72% 11.51% 17.24% 14.38% 18.59%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.61% 14.77% 18.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-4.52%-2.30% -11.66% 19.8494 13.92
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.33%11.76% 12.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG ThaiESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)-4.95% -4.02% 9.5977 9.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.42% -3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.84% 10.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.10% 11.24%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETESG TRI 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-2.19%10.68% -3.08% -11.08% -4.20% -2.18% 5.24% 3.27% 14.3032 1,252.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -0.70% 5.16% 5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.07%12.00% 10.90% 9.53% 12.36% 14.60% 11.56% 9.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.56% 16.43% 12.37% 10.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-4.92%-2.83% -12.91% -15.57% -1.57% -3.36% 1.64% 3.80% 16.3569 23.00
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.63%-2.41% -12.57% -15.31% -0.91% -2.47% 2.78% 4.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.52%11.69% 12.36% 12.72% 11.81% 18.17% 14.93% 16.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.89%11.88% 12.52% 12.85% 12.05% 18.67% 15.71% 17.33%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET100 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-1.09%5.88% -4.87% -1.58% 1.46% 1.90% 2.15% 2.20% 15.1589 29.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.56%5.43% -3.92% 0.04% 4.12% 4.16% 3.18% 4.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.94%8.00% 8.53% 8.49% 10.35% 14.21% 11.55% 12.30%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.28%7.15% 7.95% 8.02% 10.48% 14.41% 11.72% 13.49%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.20%0.53% 1.00% 1.73% 0.74% 0.80% 1.06% 1.36% 11.9517 945.19
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.20%0.55% 1.03% 1.77% 0.91% 1.03% 0.85% 0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.09% 0.08% 0.22% 0.20% 0.17% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.12% 0.12% 0.11% 0.21% 0.21% 0.17% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-1.59%8.00% -4.43% -9.56% -9.64% -0.50% 1.31% 11.2571 195.20
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.51%6.13% -6.98% -7.60% -6.88% 2.17% 2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.49%11.70% 11.77% 12.72% 14.50% 16.35% 14.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.67%14.01% 14.11% 13.95% 17.33% 17.60% 15.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-4.77%-2.78% -13.23% -14.60% -1.10% 1.12% 10.4314 68.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.71%-2.56% -12.86% -13.84% -0.51% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.68%11.57% 12.33% 12.70% 12.02% 14.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.73%11.60% 12.37% 12.80% 12.20% 15.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-4.77%-2.78% -13.23% -14.60% -1.10% 1.11% 10.4267 75.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.71%-2.56% -12.86% -13.84% -0.51% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.68%11.57% 12.33% 12.70% 12.02% 14.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.73%11.60% 12.37% 12.80% 12.20% 15.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -1.20%11.60% 0.14% -5.64% -2.01% 1.86% 8.1967 319.67
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.58%12.16% -0.13% -4.78% 1.52% 6.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.76%11.35% 10.83% 10.54% 12.17% 10.98%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.17%12.15% 11.39% 10.77% 12.78% 12.26%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-4.64%-2.74% -11.43% -13.20% 0.57% 5.65% 8.2330 14.77
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% 8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.39%11.65% 11.81% 11.65% 11.10% 12.13%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 14.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)2.65%22.51% 7.37% 28.04% -6.35% -5.55% 16.6751 32.45
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.67%14.16% 3.19% 12.62% 6.82% 7.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.11%17.76% 19.32% 19.34% 23.87% 28.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.53%9.30% 10.45% 10.61% 15.18% 14.23%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-4.51%-2.63% -12.39% -13.33% 1.66% -2.22% 2.45% 5.56% 28.1595 61.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.71%-2.56% -12.86% -13.84% -0.51% -2.71% 2.61% 6.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.95%11.27% 11.78% 12.11% 12.42% 17.61% 14.25% 19.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.73%11.60% 12.37% 12.80% 12.20% 18.81% 15.70% 20.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-1.79%-0.16% -4.59% -4.77% 0.05% -0.85% 0.48% 1.33% 11.7392 3.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.33%-0.07% -4.05% -5.59% 0.87% 1.76% 3.95% 4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.65%4.94% 4.27% 4.55% 4.65% 7.20% 6.13% 5.50%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.67%4.59% 4.71% 4.81% 4.63% 6.98% 6.51% 6.66%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-3.29%-1.79% -7.70% -8.24% 2.35% 0.03% 2.98% 3.21% 12.5446 205.85
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.48%-0.56% -7.76% -10.89% 0.70% -0.05% 4.18% 8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.93%8.21% 8.25% 8.11% 7.80% 11.37% 9.85% 15.34%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.15%8.01% 8.25% 8.42% 8.13% 12.53% 11.94% 17.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.27%1.19% 1.33% 1.82% 0.79% 1.37% 1.81% 1.95% 14.2826 132.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.32%0.99% 1.19% 1.65% 0.88% 3.04% 3.65% 4.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.33%0.44% 0.50% 0.43% 1.00% 0.92% 0.82% 0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.31%0.27% 0.34% 0.31% 0.76% 2.21% 2.15% 1.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.25%0.51% 0.94% 1.61% 0.74% 0.57% 0.59% 1.22% 12.4657 118.61
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.20%0.55% 1.03% 1.77% 0.91% 2.88% 3.57% 4.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.38%0.32% 0.24% 0.18% 0.21% 0.19% 0.15% 0.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.12% 0.12% 0.11% 0.21% 2.13% 2.11% 1.89%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-4.62%-2.58% -11.22% -12.02% 3.30% -0.31% 3.74% 3.81% 19.7489 606.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.62%-1.08% -11.39% -16.00% 0.43% -0.71% 3.84% 7.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.31%11.76% 11.99% 11.87% 11.32% 16.23% 13.76% 18.74%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.62%11.44% 11.78% 12.02% 11.64% 17.61% 14.77% 18.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ RMF (PRINCIPAL VNEQRMF)6.81%13.64% 0.95% 10.0946 70.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.75%13.78% -1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.90%15.84% 18.52%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.96%21.41% 25.32%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/01/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-2.27%10.44% -3.11% -11.11% -4.13% -2.35% 4.03% 4.71% 15.5662 722.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -0.70% 4.56% 6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.93%11.84% 10.78% 9.45% 12.34% 14.82% 11.53% 9.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.55% 16.43% 12.49% 9.52%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-2.27%10.44% -3.11% -11.11% -4.13% -2.37% 4.01% 4.78% 9.7681 5,794.86
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -0.70% 4.56% 6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.93%11.83% 10.78% 9.44% 12.34% 14.81% 11.52% 9.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.55% 16.43% 12.49% 9.52%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-2.27%10.44% -3.11% -11.11% -4.13% -2.30% 4.02% 4.84% 15.5241 1,321.97
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -0.70% 4.56% 6.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.93%11.84% 10.78% 9.45% 12.34% 14.83% 11.53% 9.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.55% 16.43% 12.49% 9.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-2.12%0.57% 1.57% 1.74% -0.58% 5.73% 2.44% -0.40% 9.5575 29.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 7.84% 4.83% 1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.61%11.40% 10.78% 12.30% 14.14% 14.08% 13.03% 14.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 14.34% 13.61% 15.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-2.12%0.57% 1.57% 1.73% -0.58% 5.62% 2.18% -0.65% 9.2921 2.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 7.84% 4.83% 1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.61%11.40% 10.78% 12.30% 14.14% 14.03% 12.98% 14.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 14.34% 13.61% 15.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-2.27%10.44% -3.11% -11.11% -4.13% -2.35% 3.14% 15.4327 1,664.37
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -0.70% 3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.93%11.84% 10.78% 9.45% 12.34% 14.82% 9.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.55% 16.43% 9.91%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-2.28%10.43% -3.45% -11.83% -4.93% -2.64% -1.81% 8.2023 646.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -0.70% 0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.09%12.02% 10.88% 9.52% 12.37% 14.65% 11.40%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.55% 16.43% 12.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-2.16%10.77% -2.53% -10.04% -2.98% -4.50% 12.3562 53.33
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.26%10.77% -2.59% -9.80% -1.21% -4.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.94%11.84% 10.78% 9.44% 12.35% 12.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.68%11.85% 10.67% 9.17% 12.55% 13.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-1.99%0.93% 2.29% 3.21% 0.84% 6.22% 10.1303 13.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.62%11.39% 10.77% 12.30% 14.16% 14.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 15.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-1.20%11.60% 0.14% -5.64% -2.01% -4.63% 8.2007 981.70
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.58%12.16% -0.13% -4.78% 1.52% -1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.77%11.35% 10.83% 10.54% 12.17% 13.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.17%12.15% 11.39% 10.77% 12.78% 15.92%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-1.20%11.60% 0.14% -5.64% -2.01% -4.63% 8.2007 1,663.29
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.58%12.16% -0.13% -4.78% 1.52% -1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.76%11.35% 10.83% 10.55% 12.17% 13.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.17%12.15% 11.39% 10.77% 12.78% 15.92%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-2.04%0.78% 1.95% 2.47% 0.23% 1.48% 9.8608 125.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 3.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.61%11.39% 10.77% 12.30% 14.16% 14.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 15.02%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-2.02%0.85% 1.99% 2.64% 0.44% 1.59% 9.9323 0.01
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.62%11.39% 10.75% 12.29% 14.14% 13.50%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 14.23%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-1.20%11.60% 0.14% -5.63% -6.83% 8.2029 230.79
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.58%12.16% -0.13% -4.78% -5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.76%11.35% 10.83% 10.54% 10.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.17%12.15% 11.39% 10.77% 11.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)