ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.06%0.03% 0.05% 0.11% 0.58% 0.70% 1.29% 1.31% 11.7457 491.58
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%0.10% 0.19% 0.42% 1.03% 1.10% 1.47% 1.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.02%0.02% 0.03% 0.06% 0.65% 0.83% 1.47% 1.55% 11.8412 100.93
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%0.10% 0.19% 0.42% 1.03% 1.00% 1.18% 1.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.18%-0.04% -0.09% -0.17% 0.38% 0.54% 1.18% 1.46% 12.3707 33.65
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%0.10% 0.19% 0.42% 4.66% 3.34% 4.14% 4.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.26%0.07% 0.16% 0.35% 0.79% 0.92% 1.51% 11.5438 481.79
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.26% 0.60% 4.75% 3.42% 2.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.45%-0.23% 0.58% 1.20% 1.30% 10.2897 5,512.46
เกณฑ์มาตราฐาน0.44%-0.09% 0.26% 0.97% 1.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.26%0.08% 0.16% 0.36% 0.80% 0.93% 1.53% 11.5594 0.18
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.26% 0.60% 4.75% 3.42% 2.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.26%0.07% 0.16% 0.35% 1.04% 1.07% 1.64% 10.2848 4.99
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.26% 0.60% 4.75% 3.42% 2.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.57%-0.19% 0.75% 1.33% 1.87% 1.79% 2.40% 12.3457 1,505.02
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%-0.16% 0.12% 0.66% 4.80% 3.58% 3.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.57%-0.19% 0.75% 1.33% 1.87% 1.79% 2.41% 12.3618 97.51
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%-0.16% 0.12% 0.66% 4.80% 3.58% 3.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.26%0.08% 0.16% 0.35% 1.04% 1.07% 1.38% 11.7188 4.05
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.26% 0.60% 4.75% 3.42% 2.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.57%-0.19% 0.75% 1.33% 2.05% 1.89% 2.96% 12.4157 115.93
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%-0.16% 0.12% 0.66% 4.80% 3.58% 3.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.41%0.09% 0.26% 0.62% 1.07% 1.16% 1.32% 10.9175 8,579.15
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.27% 0.62% 4.76% 3.51% 3.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.86%-0.10% 0.82% 1.74% 2.43% 2.31% 2.98% 2.87% 14.3946 6,000.17
เกณฑ์มาตราฐาน0.43%-0.09% 0.26% 0.96% 2.34% 2.16% 3.10% 3.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.69%0.17% 0.43% 0.95% 1.13% 10.9993 8.76
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.27% 0.62% 1.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)1.03%-0.06% 1.02% 1.88% 1.89% 12.4847 135.23
เกณฑ์มาตราฐาน0.18%-0.16% 0.12% 0.66% 1.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.26%0.07% 0.16% 0.35% 0.85% 0.92% 11.2649 50.36
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.26% 0.60% 4.75% 3.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.47%0.14% 0.29% 0.60% 0.61% 11.5693 0.76
เกณฑ์มาตราฐาน0.45%0.13% 0.26% 0.60% 0.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)5.37%1.57% 1.95% 12.85% 0.67% -0.55% 13.1222 1.14
เกณฑ์มาตราฐาน6.37%2.09% 3.22% 15.26% 3.57% 2.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)5.37%1.57% 1.95% 12.85% 0.58% 2.37% 3.34% 13.0755 77.22
เกณฑ์มาตราฐาน6.37%2.09% 3.22% 15.26% 3.57% 4.23% 4.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)2.11%0.71% 2.12% 5.80% 3.20% 3.50% 3.55% 12.0919 1,231.58
เกณฑ์มาตราฐาน4.40%1.53% 3.22% 8.84% 5.52% 4.87% 4.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)5.37%1.57% 1.95% 12.85% 1.27% 12.4426 354.07
เกณฑ์มาตราฐาน6.37%2.09% 3.22% 15.26% 4.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)9.25%7.82% 2.98% 33.29% -2.11% 2.63% 5.48% 7.31% 22.9927 61.24
เกณฑ์มาตราฐาน9.89%8.12% 3.28% 34.23% -1.28% 3.78% 6.78% 8.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)22.89%7.98% 2.66% 38.08% 1.08% 3.14% 7.04% 18.9850 75.92
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 1.31% 4.82% 5.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)22.89%7.98% 2.66% 38.07% 1.10% 3.34% 7.25% 19.3458 16.59
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 1.31% 4.82% 5.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)22.88%7.98% 2.66% 38.08% 1.09% 3.32% 6.90% 10.0299 84.23
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 1.31% 4.82% 5.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)15.76%7.27% 0.25% 27.58% 0.01% 1.39% 9.1711 339.77
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 2.21% 3.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)22.89%7.98% 2.66% 38.08% 1.06% 3.27% 4.70% 18.9862 125.67
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 1.31% 4.82% 4.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)19.93%7.96% 3.59% 40.95% 0.00% 3.25% 7.32% 8.37% 24.1380 2,485.70
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 2.21% 4.85% 7.88% 9.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)25.33%8.41% 3.82% 41.39% 2.61% 4.68% 8.46% 12.2934 689.20
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 1.31% 4.82% 4.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)7.31%12.00% 1.90% 40.35% 0.05% 8.20% 5.14% 6.36% 12.6463 1,181.25
เกณฑ์มาตราฐาน9.57%11.66% 2.08% 43.10% 1.03% 8.30% 6.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)20.48%8.11% 3.87% 41.72% -0.07% 24.9401 74.08
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 3.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)9.65%7.94% 3.21% 33.88% 21.50% 23.1556 0.41
เกณฑ์มาตราฐาน9.89%8.12% 3.28% 34.23% 23.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)16.24%7.40% 0.50% 28.22% 15.73% 9.2413 8.31
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 21.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)4.69%0.76% -0.32% 19.28% 26.84% 21.5433 2,472.90
เกณฑ์มาตราฐาน23.17%3.88% 10.53% 41.90% 17.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)6.00%0.39% 1.43% 26.57% 17.63% 15.4783 200.16
เกณฑ์มาตราฐาน25.96%4.40% 12.36% 45.16% 20.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)15.02%8.03% 10.16% 23.89% 12.76% 6.00% 5.78% 3.99% 15.3549 24.97
เกณฑ์มาตราฐาน16.51%10.93% 12.48% 29.03% 13.63% 8.10% 6.01% 3.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)15.22%3.08% 6.22% 33.07% 16.29% 18.5303 2,166.01
เกณฑ์มาตราฐาน19.79%3.86% 8.88% 40.74% 19.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)15.80%1.88% 8.13% 28.05% 15.21% 13.4968 279.32
เกณฑ์มาตราฐาน25.96%4.40% 12.36% 45.16% 23.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)55.38%8.70% 21.94% 77.66% 17.68% 10.79% 15.1243 7,096.78
เกณฑ์มาตราฐาน63.62%8.23% 26.74% 88.08% 21.79% 18.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)55.38%8.70% 21.94% 77.66% 17.69% 9.00% 15.2435 295.82
เกณฑ์มาตราฐาน63.62%8.23% 26.74% 88.08% 21.79% 12.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)2.55%0.63% -3.93% 15.90% 11.76% 9.00% 9.37% 22.6756 2,069.77
เกณฑ์มาตราฐาน4.87%0.35% -2.64% 19.67% 12.79% 8.70% 6.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)4.82%7.56% 5.37% 19.02% 12.62% 8.81% 7.13% 17.0143 269.86
เกณฑ์มาตราฐาน13.28%4.66% 7.59% 27.96% 8.66% 6.44% 6.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-8.24%-10.94% -12.69% 20.03% 4.73% 1.30% -0.90% 9.3414 27.50
เกณฑ์มาตราฐาน-2.16%-8.84% -9.69% 29.18% 10.49% 5.33% 3.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)24.81%1.36% 3.45% 48.03% 16.21% 11.49% 8.05% 17.8241 136.32
เกณฑ์มาตราฐาน23.30%3.01% 6.57% 50.13% 15.24% 11.78% 8.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-9.24%-11.20% -13.07% 18.66% 4.66% 1.22% -1.46% 8.9715 11.81
เกณฑ์มาตราฐาน-2.16%-8.84% -9.69% 29.18% 10.49% 5.33% 3.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)2.30%0.50% -4.07% 15.71% 11.39% 8.60% 6.33% 15.6095 32.64
เกณฑ์มาตราฐาน4.87%0.35% -2.64% 19.67% 12.79% 8.70% 5.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)22.30%3.06% 9.24% 39.86% 15.61% 11.86% 8.14% 16.4648 363.77
เกณฑ์มาตราฐาน24.85%3.08% 11.69% 47.14% 10.67% 8.30% 4.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)35.37%6.87% 14.48% 55.50% 8.71% 6.31% -1.86% -0.62% 8.1695 253.02
เกณฑ์มาตราฐาน42.85%7.35% 17.76% 64.02% 9.12% 6.97% -1.23% 2.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)14.48%2.88% 5.81% 32.04% 13.93% 11.80% 8.42% 18.3119 54.72
เกณฑ์มาตราฐาน19.79%3.86% 8.88% 40.74% 17.85% 14.98% 10.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)18.10%3.21% 7.53% 36.57% 10.78% 8.99% 6.72% 14.8415 175.67
เกณฑ์มาตราฐาน25.96%4.40% 12.36% 45.16% 17.13% 13.55% 11.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)13.61%0.92% 6.67% 21.01% 5.53% 6.81% 7.05% 14.7705 339.10
เกณฑ์มาตราฐาน21.47%3.36% 8.73% 26.64% 10.52% 7.81% 8.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)12.51%0.00% 2.77% 33.41% 8.44% 5.36% 6.91% 14.2674 43.34
เกณฑ์มาตราฐาน17.14%0.52% 5.00% 40.05% 9.78% 6.79% 7.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)16.12%3.32% 6.72% 34.32% 17.52% 18.8720 73.20
เกณฑ์มาตราฐาน19.79%3.86% 8.88% 40.74% 20.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)20.85%0.59% 7.92% 37.85% 7.88% 5.58% 10.8722 391.22
เกณฑ์มาตราฐาน29.38%1.96% 11.62% 48.51% 8.63% 4.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)4.69%0.76% -0.32% 19.28% 25.16% 18.92% 21.5780 3,473.53
เกณฑ์มาตราฐาน23.17%3.88% 10.53% 41.90% 16.41% 11.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)1.63%-0.38% 0.83% 5.93% 0.67% -0.40% 9.8453 581.83
เกณฑ์มาตราฐาน3.73%-0.51% 4.39% 2.78% 3.46% 2.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)10.19%-0.50% 5.58% 18.86% 5.40% 3.54% 11.3592 60.35
เกณฑ์มาตราฐาน16.53%0.76% 9.21% 24.33% 7.50% 6.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)3.24%-0.38% 2.18% 5.80% 4.40% 3.04% 11.1241 30.15
เกณฑ์มาตราฐาน4.55%-0.51% 5.83% 5.57% 5.53% 6.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-11.95%-0.82% -9.81% -4.50% 10.22% 7.48% 12.5310 1,396.14
เกณฑ์มาตราฐาน10.09%3.91% 5.75% 19.61% 20.34% 17.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.80% 4.56% 9.9273 27.05
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)0.78% 6.72% 7.54% 10.2105 3.54
เกณฑ์มาตราฐาน0.48% 5.53% 5.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-16.13%-3.03% -14.85% -3.48% -5.21% 9.3351 316.06
เกณฑ์มาตราฐาน29.41%6.15% 14.98% 48.14% 34.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD-A)13.66%6.46% 18.87% 42.95% 27.47% 12.8918 961.26
เกณฑ์มาตราฐาน22.58%9.74% 26.18% 54.71% 37.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + EMCLOUDN Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-6.85% -5.30% -10.77% 8.9235 3,889.38
เกณฑ์มาตราฐาน3.88% 10.53% 19.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% + M1WD Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-0.82% -9.81% -16.00% 12.5312 5.89
เกณฑ์มาตราฐาน3.91% 5.75% 2.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index (THB) 50% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)11.15% 8.94% 3.34% 10.3336 382.59
เกณฑ์มาตราฐาน13.00% 13.92% 9.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT GBP Index (THB) 50% + SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-8.63% -14.53% 8.5472 1,265.36
เกณฑ์มาตราฐาน-7.41% -14.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index 35% + HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 35% + STAR50NR USD Index 15% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A) 3.34% 10.3336 833.53
เกณฑ์มาตราฐาน 3.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index (THB) 50% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)15.75%5.66% 2.35% 25.93% 1.43% 3.10% 6.53% 3.93% 13.8348 285.71
เกณฑ์มาตราฐาน10.57%5.37% 2.87% 26.99% 1.80% 4.60% 8.55% 9.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.37%-0.34% 0.57% 1.23% 1.80% 1.54% 2.27% 2.09% 14.0027 97.23
เกณฑ์มาตราฐาน0.43%-0.09% 0.26% 0.96% 5.05% 3.58% 4.26% 4.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.05%0.06% 0.12% 0.08% 0.28% 0.32% 0.85% 1.26% 12.2057 86.51
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%0.10% 0.19% 0.42% 4.72% 3.38% 4.16% 5.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)23.14%8.27% 3.23% 38.70% 1.63% 3.67% 8.47% 4.79% 21.0540 778.15
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 2.21% 4.85% 8.69% 9.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)18.69%7.58% 2.96% 38.88% -1.73% 1.55% 7.09% 3.65% 17.1048 721.43
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 2.21% 4.85% 8.69% 9.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)2.59%1.49% 2.91% 10.61% 3.44% 4.14% 6.15% 16.9780 1,489.28
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% 5.25% 5.96% 8.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)2.04%0.56% -4.06% 15.26% 11.13% 8.11% 6.18% 15.0738 211.44
เกณฑ์มาตราฐาน4.87%0.35% -2.64% 19.67% 12.79% 8.70% 6.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.10%0.05% 0.08% 0.16% 0.73% 0.90% 1.38% 1.45% 11.7011 516.62
เกณฑ์มาตราฐาน0.29%0.10% 0.19% 0.42% 1.03% 0.82% 0.80% 0.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)13.03%5.11% 5.28% 32.62% 5.11% 5.46% 4.10% 2.98% 16.4188 31.25
เกณฑ์มาตราฐาน16.11%5.67% 7.09% 35.70% 6.12% 6.30% 6.32% 5.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)8.34%3.29% 0.97% 14.82% 0.41% 1.43% 2.25% 12.4499 3.75
เกณฑ์มาตราฐาน6.12%3.09% 1.74% 15.00% 4.33% 4.20% 5.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)10.68%7.65% 3.21% 33.70% -1.27% 3.09% 6.19% 5.94% 18.7969 24.57
เกณฑ์มาตราฐาน11.91%7.85% 3.49% 35.67% -0.28% 4.04% 7.36% 6.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)16.15%8.81% 3.42% 38.74% -0.49% 3.04% 6.14% 6.90% 30.8333 80.51
เกณฑ์มาตราฐาน9.89%8.12% 3.28% 34.23% -1.28% 3.78% 6.78% 8.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)8.93%7.82% 2.76% 32.61% 10.54% 11.6720 31.37
เกณฑ์มาตราฐาน9.89%8.12% 3.28% 34.23% 13.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)8.93%7.82% 2.76% 32.66% 10.51% 11.6670 85.44
เกณฑ์มาตราฐาน9.89%8.12% 3.28% 34.23% 13.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 7.26%0.61% 4.51% 18.16% 15.26% 9.5528 113.99
เกณฑ์มาตราฐาน14.29%1.92% 8.03% 28.91% 25.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)15.77%7.27% 0.25% 27.21% 22.19% 9.1450 6.06
เกณฑ์มาตราฐาน15.09%7.67% 3.94% 39.95% 31.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)3.99%0.76% -0.32% 7.26% 21.4258 14.52
เกณฑ์มาตราฐาน23.17%3.88% 10.53% 26.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/10/2021
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)2.42%1.48% 2.89% 10.56% 3.34% 3.95% 7.69% 18.6959 1,113.19
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% 5.25% 6.24% 10.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)2.42%1.48% 2.89% 10.56% 3.31% 3.95% 7.78% 11.7766 8,618.01
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% 5.25% 6.24% 10.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)2.42%1.48% 2.89% 10.56% 3.42% 3.93% 7.96% 18.6449 2,669.38
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% 5.25% 6.24% 9.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)-6.30%-3.18% -0.01% -6.51% 10.86% 4.41% -0.82% 9.2867 33.17
เกณฑ์มาตราฐาน-6.14%-3.04% 0.18% -5.88% 13.01% 6.44% 1.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)-6.31%-3.18% 0.00% -6.47% 10.67% 4.20% -1.13% 9.0295 2.31
เกณฑ์มาตราฐาน-6.14%-3.04% 0.18% -5.88% 13.01% 6.44% 1.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)2.42%1.48% 2.89% 10.56% 3.35% 3.98% 6.53% 18.5359 2,330.45
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% 5.25% 6.24% 7.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-5.21%-2.84% 0.70% -5.15% 10.39% 9.5329 18.53
เกณฑ์มาตราฐาน-6.14%-3.04% 0.18% -5.88% 10.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)3.43%1.79% 3.51% 11.88% -2.69% 14.4465 118.88
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% -1.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)7.26%0.61% 4.51% 18.22% -2.32% 9.5575 1,661.68
เกณฑ์มาตราฐาน14.29%1.92% 8.03% 28.91% 3.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)7.26%0.61% 4.51% 18.22% -2.32% 9.5575 2,952.71
เกณฑ์มาตราฐาน14.29%1.92% 8.03% 28.91% 3.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)1.85%1.28% 2.48% 9.73% 3.62% 2.72% 9.8965 838.33
เกณฑ์มาตราฐาน9.10%2.94% 6.51% 19.73% 5.25% 4.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-5.68%-2.99% 0.40% -5.72% 0.49% 9.4067 104.60
เกณฑ์มาตราฐาน-6.14%-3.04% 0.18% -5.88% 1.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)-5.43%-2.92% 0.53% -0.12% 9.4360 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน-6.14%-3.04% 0.18% 0.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C) -1.64% 9.5587 20.65
เกณฑ์มาตราฐาน -0.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%