ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.28%0.04% 0.10% 0.53% 0.83% 0.89% 1.50% 1.43% 11.7307 906.10
เกณฑ์มาตราฐาน0.68%0.11% 0.31% 1.07% 1.30% 1.27% 1.63% 1.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.39%0.03% 0.15% 0.67% 0.99% 1.07% 1.71% 11.8321 123.52
เกณฑ์มาตราฐาน0.68%0.11% 0.31% 1.07% 1.23% 1.11% 1.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.16%-0.02% 0.01% 0.36% 0.69% 0.76% 1.41% 1.59% 12.3920 39.49
เกณฑ์มาตราฐาน1.88%0.11% 0.31% 1.99% 4.76% 4.38% 4.32% 4.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.44%0.05% 0.16% 0.79% 1.13% 11.2758 50.40
เกณฑ์มาตราฐาน1.95%0.18% 0.39% 2.06% 5.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.39%0.05% 0.13% 0.71% 1.03% 1.12% 1.66% 11.5018 494.46
เกณฑ์มาตราฐาน1.95%0.18% 0.39% 2.06% 5.01% 3.66% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.39%0.05% 0.13% 0.71% 1.04% 1.14% 1.68% 11.5162 0.23
เกณฑ์มาตราฐาน1.95%0.18% 0.39% 2.06% 5.01% 3.66% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.39%0.05% 0.13% 0.71% 1.29% 1.29% 1.81% 10.2992 8.76
เกณฑ์มาตราฐาน1.95%0.18% 0.39% 2.06% 5.01% 3.66% 3.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.74%0.35% 0.03% 1.26% 1.81% 1.94% 2.54% 12.1653 758.12
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.04% 0.44% 2.13% 4.94% 3.93% 3.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.74%0.35% 0.03% 1.26% 1.82% 1.94% 2.56% 12.1812 31.28
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.04% 0.44% 2.13% 4.94% 3.93% 3.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.39%0.05% 0.13% 0.72% 1.29% 1.28% 1.56% 11.6760 10.11
เกณฑ์มาตราฐาน1.95%0.18% 0.39% 2.06% 5.01% 3.66% 3.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.74%0.35% 0.03% 1.26% 1.98% 2.04% 3.24% 12.2343 110.06
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.04% 0.44% 2.13% 4.94% 3.93% 3.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.83%0.43% 0.08% 1.37% 1.36% 10.1528 4,520.40
เกณฑ์มาตราฐาน1.35%0.12% 0.61% 1.99% 1.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.58%0.23% 0.24% 0.95% 1.28% 1.37% 1.46% 10.8436 6,724.40
เกณฑ์มาตราฐาน1.98%0.18% 0.41% 2.09% 5.08% 3.81% 3.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)1.25%0.51% 0.38% 1.91% 2.40% 2.50% 3.04% 2.97% 14.1244 5,998.00
เกณฑ์มาตราฐาน1.52%0.12% 0.61% 2.34% 2.40% 2.58% 3.22% 3.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.91%0.32% 0.45% 1.16% 10.8859 36.55
เกณฑ์มาตราฐาน1.98%0.18% 0.41% 2.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)1.18%0.49% 0.32% 1.61% 12.2303 194.25
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.04% 0.44% 2.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.12% 0.31% 0.32% 11.4952 0.57
เกณฑ์มาตราฐาน0.18% 0.39% 0.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)-4.41%0.06% 3.35% -4.91% 3.54% 3.86% 11.7999 2,068.92
เกณฑ์มาตราฐาน-3.22%-0.07% 5.34% -4.36% 5.01% 4.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-6.72%0.10% 6.53% -7.09% -4.92% 12.0137 0.55
เกณฑ์มาตราฐาน-3.52%-0.01% 10.40% -4.96% -0.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-6.72%0.10% 6.53% -7.03% -3.28% 2.56% 2.58% 11.9709 97.74
เกณฑ์มาตราฐาน-3.52%-0.01% 10.40% -4.96% 0.50% 3.75% 4.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)0.10% 6.53% -6.43% 11.7680 554.94
เกณฑ์มาตราฐาน-0.01% 10.40% -3.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-25.64%-11.20% 2.46% -27.04% -8.24% -0.44% 3.47% 5.67% 18.0583 40.33
เกณฑ์มาตราฐาน-24.89%-11.21% 4.99% -26.00% -7.28% 0.94% 4.85% 7.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-19.40%-4.95% 13.73% -23.06% -9.64% -0.37% 4.26% 14.1685 104.75
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.49% 2.46% 2.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-19.40%-4.95% 13.73% -23.06% -9.35% 0.13% 4.50% 14.4378 18.99
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.49% 2.46% 2.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-19.40%-4.95% 13.73% -23.05% -9.44% -0.38% 4.11% 7.8082 96.80
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.49% 2.46% 2.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-19.40%-4.96% 13.73% -23.06% -9.42% -0.26% 0.78% 14.1693 76.98
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.49% 2.46% 0.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-17.70%-5.94% 7.44% -20.20% -7.84% -4.45% 7.2690 332.66
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.68% -3.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-24.83%-7.92% 7.78% -27.40% -10.48% -0.17% 4.68% 6.82% 18.1624 2,130.81
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.68% 1.47% 5.38% 7.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-18.90%-4.37% 13.86% -22.56% -8.64% 0.40% 5.60% 8.9521 20.58
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.49% 2.46% 1.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-25.10%-14.63% 7.90% -24.71% -3.85% 7.23% 2.69% 4.31% 9.5426 976.40
เกณฑ์มาตราฐาน-24.55%-14.22% 9.16% -24.63% -4.05% 7.06% 3.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-24.53%-7.79% 8.07% -26.94% 18.2477 32.74
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-11.10% 2.69% 6.63% 18.1001 0.58
เกณฑ์มาตราฐาน-11.21% 4.99% 9.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)-5.42% -0.49% 7.3434 18.04
เกณฑ์มาตราฐาน-7.02% -0.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-5.83% -1.27% 7.2856 117.58
เกณฑ์มาตราฐาน-7.02% -0.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)1.99%14.36% 40.88% -5.33% -6.42% 8.2174 1,312.22
เกณฑ์มาตราฐาน3.80%15.09% 39.41% -2.38% 1.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-4.31%8.82% 22.76% 0.79% -2.30% 3.01% 1.67% 11.7769 38.19
เกณฑ์มาตราฐาน-1.56%9.48% 24.06% 5.54% -0.59% 5.07% 1.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)0.47%2.67% 9.69% 1.09% -2.62% 9.2785 779.60
เกณฑ์มาตราฐาน10.12%1.94% 1.72% 8.64% 2.58%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-3.93%4.80% 11.44% -1.79% -0.28% 9.9272 158.66
เกณฑ์มาตราฐาน-0.15%6.05% 12.98% 4.60% 2.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)1.99%14.36% 40.88% -5.33% -11.10% 8.2823 369.44
เกณฑ์มาตราฐาน3.80%15.09% 39.41% -2.38% -8.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-1.93%3.97% 14.61% 0.01% 2.06% 10.5184 67.64
เกณฑ์มาตราฐาน10.30%3.00% 8.61% 10.14% 7.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)2.41%13.76% 29.48% 10.01% 3.19% 6.65% 8.32% 19.0379 1,732.25
เกณฑ์มาตราฐาน7.10%10.88% 27.35% 16.79% 2.41% 6.28% 4.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)14.50%10.31% 24.60% 20.55% 12.61% 12.7550 806.60
เกณฑ์มาตราฐาน26.49%13.50% 28.45% 34.55% 15.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : CSIN0905 USD Index (THB) 25% + CSIN0905 USD Index adjusted with FX hedging cost 25% + M1CN1A Index (THB) 25% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)38.47%19.29% 52.54% 52.60% 34.73% 18.6343 853.61
เกณฑ์มาตราฐาน6.36%9.55% 26.66% 13.57% 9.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)17.66%12.27% 43.40% 29.18% 14.85% 12.4990 132.93
เกณฑ์มาตราฐาน4.67%9.34% 26.57% 12.23% 10.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)11.97%11.83% 31.46% 23.20% 4.45% 4.98% 5.84% 14.5756 71.88
เกณฑ์มาตราฐาน2.53%7.49% 16.50% 7.99% 1.01% 3.88% 4.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)0.40%12.21% 30.21% 6.88% -7.10% -3.18% -3.57% 7.8999 25.77
เกณฑ์มาตราฐาน9.33%14.91% 35.85% 16.87% -3.95% 0.49% 0.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)1.17%9.10% 26.03% 9.06% 8.61% 14.4047 1,328.70
เกณฑ์มาตราฐาน1.83%7.96% 28.90% 10.11% 9.70%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)5.73%6.99% 19.51% 11.97% 11.55% 11.2021 453.40
เกณฑ์มาตราฐาน4.67%9.34% 26.57% 12.23% 11.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-5.51%8.15% 37.03% 5.65% -0.27% 4.31% 3.10% 12.1540 71.11
เกณฑ์มาตราฐาน-1.26%9.33% 32.38% 6.16% 0.05% 4.14% 3.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)1.48%12.44% 30.70% 8.05% -6.83% -3.05% -4.13% 7.6687 12.02
เกณฑ์มาตราฐาน9.33%14.91% 35.85% 16.87% -3.95% 0.49% -0.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)1.88%13.47% 28.92% 9.41% 2.77% 6.25% 4.53% 13.1461 42.79
เกณฑ์มาตราฐาน7.10%10.88% 27.35% 16.79% 2.41% 6.28% 2.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)-1.86%6.68% 20.44% 3.97% 3.55% 5.63% 3.90% 12.2485 81.06
เกณฑ์มาตราฐาน-7.23%3.70% 14.59% -1.33% -3.47% -0.06% -0.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)-13.07%6.52% 16.50% -7.42% -4.70% -3.42% -4.63% -3.60% 5.4271 37.32
เกณฑ์มาตราฐาน-12.51%3.74% 13.03% -7.13% -4.34% -3.29% -3.51% -1.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)0.58%8.89% 25.54% 8.18% 5.22% 8.19% 5.81% 14.3546 35.61
เกณฑ์มาตราฐาน1.83%7.96% 28.90% 10.11% 7.01% 9.82% 7.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-4.05%4.08% 19.62% 4.08% 0.02% 2.47% 11.2945 223.78
เกณฑ์มาตราฐาน6.79%9.34% 26.57% 13.53% 5.70% 6.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-11.40%-1.85% 5.99% -9.11% -1.14% 4.98% 12.5322 468.25
เกณฑ์มาตราฐาน-2.42%2.73% 9.55% -2.28% 3.55% 6.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-6.73%4.00% 24.37% -0.22% -2.52% 4.00% 11.8116 55.94
เกณฑ์มาตราฐาน1.87%7.29% 29.80% 9.16% -3.50% 4.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-17.86%3.10% 12.22% -17.47% -2.39% -0.88% 8.3069 331.24
เกณฑ์มาตราฐาน-16.34%3.15% 10.29% -17.16% -3.67% -3.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)38.47%19.29% 52.54% 52.36% 20.11% 20.42% 18.6643 3,463.62
เกณฑ์มาตราฐาน6.36%9.55% 26.66% 13.57% 5.09% 5.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)1.88%9.36% 26.62% 5.63% 14.5229 101.48
เกณฑ์มาตราฐาน1.83%7.96% 28.90% 5.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.80% 4.56% 9.9273 27.05
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)5.31% 5.50% 10.0166 3.47
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A) 0.46% 10.0456 1,154.50
เกณฑ์มาตราฐาน 3.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-12.85%-3.46% 9.86% -15.65% -6.16% 0.80% 3.87% 2.80% 11.2304 241.48
เกณฑ์มาตราฐาน-13.05%-4.89% 8.62% -15.65% -4.34% 2.99% 6.73% 8.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.94%0.33% 0.21% 1.40% 1.61% 1.70% 2.33% 2.16% 13.8201 94.48
เกณฑ์มาตราฐาน2.29%0.12% 0.61% 2.52% 4.95% 4.49% 4.37% 5.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.06%-0.03% -0.03% 0.17% 0.37% 0.40% 0.97% 1.35% 12.1970 81.42
เกณฑ์มาตราฐาน1.94%0.11% 0.31% 2.17% 4.83% 4.42% 4.34% 5.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-19.07%-4.64% 13.85% -22.60% -9.15% 0.31% 4.86% 3.06% 15.6345 594.11
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.68% 1.47% 5.94% 8.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-26.29%-8.86% 5.89% -29.06% -11.94% -1.76% 3.50% 1.78% 12.7758 663.23
เกณฑ์มาตราฐาน-19.27%-7.02% 12.06% -21.66% -6.68% 1.47% 5.94% 7.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-10.18%0.05% 9.57% -11.66% 5.28% 9.16% 6.81% 16.6947 1,407.70
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -14.53% 4.70% 8.42% 8.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)1.87%13.44% 28.93% 9.33% 2.52% 5.72% 4.31% 12.7527 112.56
เกณฑ์มาตราฐาน7.10%10.88% 27.35% 16.79% 2.41% 6.28% 4.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.44%0.06% 0.18% 0.72% 1.07% 1.12% 1.59% 11.6802 587.04
เกณฑ์มาตราฐาน0.68%0.11% 0.31% 1.07% 1.06% 0.87% 0.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-10.84%-1.44% 12.59% -8.24% -1.97% 1.10% 1.73% 1.63% 12.9106 22.39
เกณฑ์มาตราฐาน-9.81%-1.20% 14.24% -7.13% -1.75% 1.66% 4.39% 3.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-7.94%-2.32% 6.59% -9.86% -4.22% -0.08% 1.10% 11.0091 3.50
เกณฑ์มาตราฐาน-6.29%-2.76% 5.11% -7.27% 0.30% 3.88% 4.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-24.09%-10.47% 5.83% -25.45% -7.88% 0.00% 3.95% 14.6438 15.80
เกณฑ์มาตราฐาน-22.98%-9.96% 8.32% -24.47% -7.24% 1.13% 4.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-24.33%-8.52% 6.91% -26.95% -9.07% -0.87% 3.67% 5.40% 22.9516 64.91
เกณฑ์มาตราฐาน-24.89%-11.21% 4.99% -26.00% -7.28% 0.94% 4.85% 7.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-11.43% -7.83% 9.2166 6.11
เกณฑ์มาตราฐาน-11.21% -5.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-11.51% -7.91% 9.2087 68.93
เกณฑ์มาตราฐาน-11.21% -5.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 0.60% 12.00% 8.5543 13.69
เกณฑ์มาตราฐาน4.41% 17.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-5.94% 9.00% 7.2692 1.23
เกณฑ์มาตราฐาน-7.02% 14.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/09/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-10.80%0.00% 9.82% -12.06% 4.96% 7.88% 8.49% 18.3948 1,345.95
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -14.53% 4.70% 8.07% 10.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-10.80%-0.01% 9.81% -12.05% 4.97% 7.85% 8.59% 11.8079 14,423.32
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -14.53% 4.70% 8.07% 10.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-10.80%0.00% 9.82% -12.05% 4.99% 7.86% 8.84% 18.3446 2,900.80
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -14.53% 4.70% 8.07% 9.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-10.32%-0.09% 9.28% -12.11% 3.68% 9.8347 889.90
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -14.53% 2.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)23.47%6.15% 16.07% 24.60% 10.35% 8.33% 0.03% 10.0233 33.66
เกณฑ์มาตราฐาน24.44%6.75% 17.34% 26.64% 12.95% 10.99% 1.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)23.50%6.15% 16.09% 24.63% 10.07% 7.73% -0.33% 9.7424 1.84
เกณฑ์มาตราฐาน24.44%6.75% 17.34% 26.64% 12.95% 10.99% 1.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-10.80%0.00% 9.82% -12.04% 5.01% 7.95% 7.42% 18.2373 2,227.06
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -14.53% 4.70% 8.07% 6.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)24.70%6.54% 16.90% 28.97% 10.1308 36.51
เกณฑ์มาตราฐาน24.44%6.75% 17.34% 28.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-10.03%0.29% 10.47% -7.93% 14.0328 190.39
เกณฑ์มาตราฐาน-11.78%-0.46% 12.68% -10.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-14.08%0.60% 10.63% -14.46% 8.5541 1,888.12
เกณฑ์มาตราฐาน-11.96%4.41% 17.28% -12.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-14.09%0.60% 10.63% -14.46% 8.5540 4,235.68
เกณฑ์มาตราฐาน-11.96%4.41% 17.28% -12.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)6.36% 7.69% 10.0617 140.68
เกณฑ์มาตราฐาน6.75% 9.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%