ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.65%0.29% 0.55% 0.81% 0.33% 0.60% 1.05% 1.39% 11.9462 46.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 0.97% 1.00% 1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.05%0.06% 0.05% 0.05% 0.11% 0.15% 0.20% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 0.18% 0.13% 0.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.72%0.34% 0.61% 0.88% 0.39% 0.58% 0.92% 1.21% 11.8653 447.66
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 0.97% 1.18% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.06% 0.05% 0.12% 0.14% 0.17% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 0.18% 0.15% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI2Y1AI)0.39% 1.03% 1.03% 10.1028 417.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.25% 0.43% 0.42%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.99%0.39% 0.84% 1.42% 1.39% 1.89% 2.52% 2.64% 14.6819 4,982.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.47%0.30% 0.56% 1.07% 0.76% 1.65% 2.58% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.30%0.22% 0.30% 0.42% 0.86% 0.82% 0.74% 0.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 0.77% 0.93% 0.85%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1) 0.14% 10.0143 399.27
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E) 0.30% 11.0795 0.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.51%0.28% 0.50% 0.60% 0.11% 0.35% 0.74% 1.33% 12.4327 27.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 3.07% 3.80% 4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.09% 0.09% 0.14% 0.16% 0.19% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 2.17% 2.14% 1.90%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.80%0.37% 0.69% 1.01% 0.55% 0.76% 1.18% 1.38% 11.6912 519.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51% 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.15% 0.20% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 1.53% 0.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.80%0.37% 0.69% 1.02% 0.56% 0.77% 1.20% 1.39% 11.7079 0.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51% 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.15% 0.21% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 1.53% 0.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M1AI) 0.01% 10.0011 240.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.80%0.37% 0.69% 1.02% 0.55% 0.92% 1.29% 1.49% 10.3456 3.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51% 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.37% 0.31% 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 1.53% 0.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.45%0.17% 0.46% 0.65% 0.80% 1.28% 2.08% 2.05% 12.4291 436.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 3.00% 3.05% 3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.50% 0.89% 0.84% 0.82% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.25% 1.65% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.45%0.17% 0.46% 0.65% 0.80% 1.28% 2.09% 2.06% 12.4452 41.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 3.00% 3.05% 3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.50% 0.89% 0.84% 0.82% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.25% 1.65% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.81%0.37% 0.70% 1.03% 1.72% 1.62% 1.62% 12.2864 8.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 2.01% 1.59% 1.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 0.74%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.45%0.17% 0.46% 0.65% 0.80% 1.38% 2.44% 12.4995 168.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 3.00% 2.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.50% 0.89% 0.93% 1.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.25% 0.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.86%0.40% 0.74% 1.12% 0.73% 0.97% 1.20% 11.0744 4,122.41
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.43% 0.76% 1.16% 0.77% 3.18% 2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.11% 0.09% 0.15% 0.19% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.08% 0.12% 2.15% 0.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.80%0.37% 0.69% 1.02% 0.55% 0.80% 0.85% 11.3382 50.68
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.16% 0.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 0.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.83%0.32% 0.73% 1.23% 1.04% 1.08% 10.4447 7,679.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.48%0.30% 0.57% 1.08% 0.77% 1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.30%0.21% 0.29% 0.41% 0.84% 0.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 0.46%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.82%0.31% 0.73% 1.20% 1.35% 1.42% 12.6965 75.18
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.35%0.27% 0.35% 0.50% 0.89% 0.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 0.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.98%0.44% 0.83% 1.28% 0.82% 0.79% 11.7732 0.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.10% 0.09% 0.13% 0.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 0.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)-1.92%-2.47% -2.10% -1.54% 2.72% 2.43% 11.7871 5.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.43% 0.76% 1.16% 0.77% 1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.13%21.33% 15.21% 10.69% 4.51% 6.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.08% 0.12% 0.37%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)0.74% -5.85% 9.4151 35.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.59% 11.22%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)0.90%0.11% -0.25% -0.95% 0.28% -1.64% 2.13% 12.3418 62.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.91%0.49% -0.29% 0.47% 1.95% 1.12% 3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.87%3.89% 3.91% 4.89% 6.78% 8.44% 7.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.58%3.55% 3.64% 4.48% 6.91% 8.69% 6.97%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-1.94%-1.82% -3.88% -4.26% -1.92% 0.13% 1.57% 11.2005 783.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.61%-1.47% -3.29% -3.57% -0.63% 1.85% 2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.41%3.61% 3.95% 5.03% 5.84% 6.48% 4.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.76%3.10% 3.41% 4.45% 5.80% 6.94% 4.50%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)0.90%0.11% -0.25% -0.95% 0.28% -1.57% -1.49% 12.3860 1.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.91%0.49% -0.29% 0.47% 1.95% 1.12% 1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.87%3.89% 3.91% 4.89% 6.78% 8.38% 6.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.58%3.55% 3.64% 4.48% 6.91% 8.69% 7.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)0.90%0.11% -0.25% -0.95% 0.28% -1.00% 11.2526 162.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.91%0.49% -0.29% 0.47% 1.95% 1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.87%3.89% 3.91% 4.89% 6.78% 7.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.58%3.55% 3.64% 4.48% 6.91% 7.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-3.43%3.70% 0.38% -2.26% 6.58% -1.32% 2.79% 6.50% 23.6006 125.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% -0.74% 3.84% 7.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.30%12.20% 13.37% 11.37% 17.27% 18.30% 15.41% 17.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 18.72% 15.83% 17.86%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X) 0.06% 22.4820 13.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 6.86%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-1.54%3.03% 1.14% 0.69% 6.99% -0.39% 1.39% 9.4084 243.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.86%10.57% 11.70% 10.31% 11.74% 14.27% 13.34%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.52% 15.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-2.03%3.54% 0.56% 1.13% 10.77% 1.59% 26.5144 36.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.10%10.93% 12.03% 10.51% 14.65% 17.75%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 18.22%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-3.15%3.81% 0.61% -1.83% 7.05% 10.56% 23.9616 0.52
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% 11.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.30%12.20% 13.38% 11.38% 17.28% 16.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 16.27%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-1.21%3.15% 1.39% 1.19% 7.52% 7.99% 9.5667 37.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 9.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.86%10.57% 11.70% 10.31% 11.75% 11.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 13.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-5.90%2.33% -2.92% -4.43% -6.43% 9.2178 53.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% -1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.52%9.56% 10.28% 8.82% 8.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 10.99%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-2.39%3.40% 0.29% 0.57% 10.17% -0.02% 5.08% 7.80% 24.5939 2,088.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.13% 8.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.10%10.93% 12.03% 10.51% 14.64% 17.41% 14.76% 19.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.52% 14.86% 20.23%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)0.41%3.40% 2.71% 3.94% 12.31% 2.00% 5.75% 7.79% 12.5226 638.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.40% 4.25% 4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.06%10.79% 11.93% 10.50% 12.55% 16.30% 14.01% 14.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.49% 15.41% 16.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-0.70%3.11% 1.91% 2.22% 10.22% 0.53% 3.99% 6.30% 19.8969 60.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.40% 4.25% 4.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.15%10.97% 12.07% 10.59% 12.64% 16.34% 14.16% 14.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.49% 15.41% 16.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-0.70%3.11% 1.91% 2.21% 10.22% 0.55% 4.29% 6.48% 20.2750 12.00
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.40% 4.25% 4.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.15%10.97% 12.07% 10.59% 12.64% 16.34% 14.16% 14.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.49% 15.41% 16.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-0.70%3.11% 1.91% 2.22% 10.22% 0.54% 4.05% 6.18% 10.1427 61.30
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.40% 4.25% 4.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.15%10.97% 12.07% 10.59% 12.64% 16.34% 14.17% 14.86%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.49% 15.41% 16.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-0.70%3.11% 1.91% 2.22% 10.22% 0.52% 4.27% 19.8981 134.82
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.40% 3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.15%10.97% 12.07% 10.59% 12.64% 16.30% 13.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.49% 16.02%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-11.35%5.55% -3.99% -12.20% 5.09% -1.49% 4.06% 5.16% 11.4656 1,054.20
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-11.07%5.44% -4.03% -11.80% 6.09% -0.72% 4.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.72%15.57% 16.18% 13.70% 21.38% 22.72% 19.84% 24.49%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.89%15.56% 16.27% 13.77% 21.19% 22.93% 19.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EPIF TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ C (PRINCIPAL GCF-C)10.24% 1.38% -0.93% 9.3873 11.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.79% 14.22% 14.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)1.16%2.86% 1.34% -8.56% 1.41% 1.11% 4.22% 1.89% 12.7054 22.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.98%4.19% 4.41% -3.83% 7.86% 5.21% 7.06% 3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.45%11.90% 12.35% 12.32% 9.93% 15.15% 12.94% 16.13%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.38%12.11% 12.17% 11.79% 10.46% 15.17% 13.32% 17.36%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GQE-A) -1.93% 9.8069 288.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ -1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.56%
ความผันผวนของดัชนีวัด 11.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GQE-C) 1.17% 9.8070 3.29
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-3.53%0.35% -3.88% -10.25% -4.42% -1.34% 4.04% 4.95% 16.9866 827.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.43%1.68% -0.71% -3.15% -1.21% 0.69% 3.09% 3.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.35%12.50% 13.38% 15.86% 15.02% 16.71% 13.73% 13.70%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.97%14.69% 14.07% 16.83% 17.41% 17.64% 14.73% 15.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)10.67%3.44% 5.71% 7.34% 0.66% 1.93% 3.67% 14.1072 82.00
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้24.49%9.52% 18.09% 21.64% 14.77% 7.73% 7.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.09%16.94% 15.62% 13.40% 14.60% 16.98% 17.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.78%13.59% 13.74% 13.68% 12.06% 13.35% 17.35%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)5.05%-1.91% 3.15% 0.93% -4.48% -6.11% -3.84% 6.9223 100.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.67%-0.77% 5.37% 4.49% 1.82% -1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน21.35%19.40% 19.83% 23.87% 25.32% 23.54% 20.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.62%18.96% 19.25% 24.25% 25.36% 23.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)8.94%7.61% 1.15% 7.24% 7.32% 2.89% 4.64% 15.2553 103.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.58%6.85% 1.13% 4.95% 8.16% 3.43% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.25%12.49% 13.61% 16.35% 18.84% 22.37% 16.80%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.99%12.46% 13.02% 16.27% 17.42% 19.82% 15.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)5.77%-2.01% 3.39% 1.16% -4.83% -6.11% -4.33% 6.6546 10.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.67%-0.77% 5.37% 4.49% 1.82% -1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน21.30%19.64% 19.79% 23.93% 25.36% 23.51% 20.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.62%18.96% 19.25% 24.25% 25.36% 23.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-3.65%0.26% -3.99% -10.28% -4.54% -1.54% 1.73% 11.6865 23.85
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.43%1.68% -0.71% -3.15% -1.21% 0.69% 1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.33%12.52% 13.38% 15.76% 14.95% 16.65% 14.56%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.97%14.69% 14.07% 16.83% 17.41% 17.64% 15.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)6.57%-0.28% -0.66% 8.10% 6.69% 5.06% 4.82% 14.7226 131.55
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.13%1.89% 1.21% 13.25% 11.48% 5.23% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.17%11.88% 12.95% 13.93% 14.82% 15.28% 16.49%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.41%11.50% 12.89% 14.43% 15.12% 15.36% 17.37%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-1.09%0.62% -1.60% -1.33% 0.71% -0.24% 2.17% 11.8470 126.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.97%6.25% 9.20% 11.65% 8.77% 7.51% 7.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.16%10.05% 10.61% 13.70% 15.24% 16.61% 14.74%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%10.61% 11.52% 16.16% 16.03% 16.75% 15.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-0.62%-2.69% -2.03% -1.30% 5.97% 3.67% 5.61% 15.1111 254.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.11%-0.63% -2.85% -10.22% 5.59% 5.09% 5.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.40%8.97% 9.32% 13.80% 13.08% 13.25% 14.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.95%9.79% 10.74% 14.26% 13.14% 13.46% 14.41%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)10.61%1.31% 1.70% 20.36% 4.91% 2.77% 4.64% 13.8368 19.39
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.18%1.78% 2.52% 22.86% 6.86% 3.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.67%13.90% 15.32% 17.00% 17.69% 18.64% 19.00%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.35%12.89% 14.61% 16.82% 18.31% 18.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-2.44%1.57% -5.14% -11.31% -2.53% -3.19% -1.21% 7.6715 138.76
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.56%1.96% -4.56% -8.53% 2.67% -0.93% -0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.34%13.53% 15.28% 18.30% 17.35% 18.58% 18.20%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.98%13.36% 14.62% 18.08% 17.50% 18.42% 18.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : PIFGUIA ID adjust with fx hedging cost 51% + PIFGUIA ID (THB) 9% + REET US adjust with fx hedging cost 34% + REET US (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)30.99%7.26% 16.85% 16.20% -6.44% 3.93% 6.89% 15.1924 1,911.01
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้12.68%5.88% 8.39% 10.05% 7.59% 6.65% 6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.34%16.90% 18.55% 26.93% 22.75% 22.15% 24.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.19%10.45% 10.92% 14.93% 15.43% 16.31% 16.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)21.17%15.87% 21.69% -8.36% 16.15% 4.25% 3.63% 12.3291 7,756.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.06%15.45% 18.20% -16.15% 16.14% 5.53% 7.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.85%17.33% 15.54% 22.95% 20.50% 23.38% 20.37%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.24%19.97% 18.27% 24.38% 21.07% 23.60% 22.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)0.70%1.03% 0.87% -0.62% -1.22% -0.69% -1.89% 8.9644 301.30
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.51%-1.75% -0.78% -4.58% -4.09% -1.04% -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.95%4.77% 4.72% 5.79% 5.42% 7.24% 5.93%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.21%6.64% 7.34% 7.73% 5.73% 5.55% 5.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-0.24%2.08% 2.24% -0.19% 0.96% 0.23% 0.63% 10.3511 39.45
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.58%2.12% 3.57% 2.34% 3.85% 2.04% 3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.74%7.11% 7.35% 11.12% 10.96% 12.03% 13.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.38%6.87% 6.98% 10.98% 11.74% 13.18% 14.18%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)21.17%15.87% 21.69% -8.36% 16.15% 4.25% 1.99% 12.4262 187.27
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.06%15.45% 18.20% -16.15% 16.14% 5.53% 3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.85%17.33% 15.54% 22.96% 20.50% 23.37% 20.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.24%19.97% 18.27% 24.38% 21.07% 23.60% 22.27%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)0.46%1.05% -1.87% -2.38% -2.30% -0.24% -0.35% 9.8130 23.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.98%-0.66% 0.30% -2.34% -3.59% -0.15% 0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.97%2.28% 6.71% 5.52% 5.65% 9.24% 6.49%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.90%6.69% 6.87% 7.73% 7.01% 7.22% 6.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)-0.24%2.09% 2.24% -0.19% 0.96% -1.73% 10.3516 19.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.58%2.12% 3.57% 2.34% 3.85% 5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.74%7.11% 7.35% 11.12% 13.08% 13.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.38%6.87% 6.98% 10.98% 11.74% 11.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-12.52%0.71% -13.53% -18.73% -18.76% -6.47% 7.1723 744.43
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-7.47%0.75% -9.49% -13.48% -7.50% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน21.55%24.24% 21.71% 23.51% 23.74% 22.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.93%21.94% 20.43% 21.22% 20.78% 22.85%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)30.99%7.26% 16.85% 16.20% -6.44% 7.50% 15.1680 1,356.97
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้12.68%5.88% 8.39% 10.05% 7.59% 8.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.34%16.90% 18.55% 26.93% 22.75% 26.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.19%10.45% 10.92% 14.93% 15.43% 17.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)9.10%0.68% 3.21% 4.71% -4.28% 2.14% 11.0073 102.05
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.97%6.25% 9.20% 11.65% 8.76% 10.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.90%14.33% 14.65% 19.85% 19.43% 22.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%10.61% 11.52% 16.16% 16.03% 18.87%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)13.26%5.86% 10.97% 9.83% 4.70% 6.57% 16.9188 1,900.76
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.75%6.09% 9.10% 12.18% 7.19% 9.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.31%10.49% 11.17% 14.91% 15.00% 17.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.94%10.75% 11.53% 16.31% 17.02% 19.63%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)9.21%5.85% 9.16% 5.58% 2.55% 5.71% 12.4565 240.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.97%6.25% 9.20% 11.65% 8.76% 10.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.69%11.43% 12.00% 17.11% 13.81% 17.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%10.61% 11.52% 16.16% 16.03% 19.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)1.07%2.59% 3.24% 1.77% 1.72% 2.37% 10.6644 0.15
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.58%2.12% 3.57% 2.34% 3.85% 5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.74%7.08% 7.34% 11.12% 11.25% 13.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.38%6.87% 6.98% 10.98% 11.74% 11.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)13.98%6.11% 11.50% 10.86% 5.69% 6.60% 17.5303 8.65
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.75%6.09% 9.10% 12.18% 7.19% 8.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.31%10.49% 11.17% 14.91% 15.01% 18.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.94%10.75% 11.53% 16.31% 17.02% 20.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)6.40%11.01% 3.72% 1.26% -18.85% -17.64% 5.4546 146.95
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้15.43%6.91% 10.53% 13.59% 9.25% 10.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.58%23.02% 20.87% 22.42% 22.87% 23.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.21%11.15% 11.86% 16.29% 16.17% 15.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)21.60%3.66% 7.17% -0.82% -15.71% 6.1081 2,329.26
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้25.37%4.14% 10.71% 4.53% -11.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน30.48%25.41% 28.03% 40.04% 40.43%
ความผันผวนของดัชนีวัด33.14%28.34% 31.30% 40.94% 43.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)2.52%3.50% 5.09% 4.26% -23.53% 5.0218 1,294.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.93%4.46% 6.47% 8.31% 3.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.38%9.28% 9.41% 12.30% 21.77%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.32%8.86% 9.26% 13.13% 13.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-12.51%0.72% -13.53% -18.73% -25.45% 7.1729 133.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-7.47%0.75% -9.49% -13.48% -13.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน21.55%24.23% 21.71% 23.51% 23.65%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.93%21.94% 20.43% 21.22% 21.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)-25.03%-13.92% -21.68% -35.29% -14.73% 6.8039 176.97
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-22.87%-13.84% -20.30% -34.08% -10.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.03%20.42% 22.19% 22.26% 27.03%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.18%18.50% 21.06% 22.34% 26.31%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-5.08%5.01% -1.82% -11.70% -26.12% 5.0446 919.91
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.60%5.94% 1.30% -5.76% -23.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน26.35%27.83% 26.65% 32.05% 35.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด27.82%28.43% 28.01% 32.81% 35.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)13.92%6.95% 10.57% 8.47% -2.79% 9.4627 1,157.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้16.39%7.74% 11.88% 11.45% -0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.56%10.79% 12.94% 18.49% 20.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.94%10.99% 13.22% 18.64% 20.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)21.35%15.56% 21.64% -2.54% -6.50% 8.8718 1,244.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.86%7.11% 7.37% -5.71% -4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.17%14.55% 13.53% 18.66% 17.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.01%9.44% 10.79% 12.80% 13.12%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)10.64%6.37% 10.23% 7.66% 0.88% 12.8107 0.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.97%6.25% 9.20% 11.65% -0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.70%11.40% 11.99% 17.12% 18.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%10.61% 11.52% 16.16% 17.89%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X)32.90%7.84% 18.13% 18.74% -3.40% 15.5360 2.37
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้12.68%5.88% 8.39% 10.05% -1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.35%16.90% 18.56% 26.94% 27.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.19%10.45% 10.92% 14.93% 16.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)15.40%7.48% 11.66% 10.60% -0.69% 9.7311 6.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้16.39%7.74% 11.88% 11.45% -0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.56%10.79% 12.95% 18.50% 20.86%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.94%10.99% 13.22% 18.64% 20.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL VTOPP-X)23.10%16.19% 22.96% -0.42% 2.46% 9.0764 0.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.86%7.11% 7.37% -5.71% -2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.19%14.57% 13.55% 18.67% 18.29%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.01%9.44% 10.79% 12.80% 12.59%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VNINDEX Index (THB) 50% + SET TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)6.57%3.18% 5.13% 1.62% -7.70% 8.9250 120.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.56% 5.65% 5.67% -3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.69%8.87% 8.42% 11.63% 13.05%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.26%8.32% 7.81% 11.31% 12.42%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 59.5% + M1WD Index (THB) 10.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)21.95%16.63% 23.26% -12.58% -13.49% 8.1670 526.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้21.38%16.23% 21.50% -8.03% -11.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.02%16.33% 14.41% 23.14% 23.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด16.93%16.35% 15.07% 22.82% 22.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)22.92%16.50% 23.01% -6.37% -10.63% 12.7069 57.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.06%15.45% 18.20% -16.15% -17.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.87%17.35% 15.54% 22.96% 23.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.24%19.97% 18.27% 24.38% 24.89%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)-3.53%0.35% -3.88% -10.25% -13.31% 16.9866 212.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.43%1.68% -0.71% -3.15% -7.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.35%12.50% 13.38% 15.86% 16.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.97%14.69% 14.07% 16.83% 17.32%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)10.67%3.44% 5.72% 7.34% 2.67% 14.1075 56.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้24.49%9.52% 18.09% 21.64% 18.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.09%16.94% 15.62% 13.40% 14.81%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.78%13.59% 13.74% 13.68% 14.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X)-2.28%0.84% -2.94% -8.49% -8.71% 17.4143 0.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.43%1.68% -0.71% -3.15% -3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.35%12.50% 13.38% 15.86% 15.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.97%14.69% 14.07% 16.83% 16.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)7.96%0.21% 0.32% 10.22% 12.62% 15.0681 1.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.13%1.89% 1.21% 13.25% 12.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.17%11.86% 12.95% 13.94% 14.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.41%11.50% 12.89% 14.43% 14.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X)12.12%3.96% 6.76% 9.45% 9.10% 14.4023 0.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้24.49%9.52% 18.09% 21.64% 20.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.09%16.92% 15.62% 13.40% 13.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.78%13.59% 13.74% 13.68% 13.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A)10.22%1.77% 6.92% 9.31% 6.08% 10.7858 73.70
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้12.68%5.88% 8.39% 10.05% 7.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.36%13.41% 13.22% 16.82% 17.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.19%10.45% 10.92% 14.93% 16.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ C (PRINCIPAL GBRAND-C)9.21%5.85% 9.16% 8.11% 12.4586 59.07
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.97%6.25% 9.20% 13.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.69%11.43% 12.00% 17.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%10.61% 11.52% 16.27%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น C (PRINCIPAL GINNO-C)9.10%0.68% 3.21% 4.71% 4.04% 11.0074 0.19
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.97%6.25% 9.20% 11.65% 10.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.90%14.33% 14.65% 19.85% 19.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%10.61% 11.52% 16.16% 16.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)13.92%6.95% 10.57% 8.47% 2.34% 9.4636 63.89
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้16.39%7.74% 11.88% 11.45% 5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.56%10.79% 12.94% 18.49% 18.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.94%10.99% 13.22% 18.64% 18.85%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C)21.18%15.87% 21.69% -8.35% -1.98% 12.3328 14.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.06%15.45% 18.20% -16.15% -9.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.85%17.33% 15.53% 22.95% 22.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.24%19.97% 18.27% 24.38% 23.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C)10.22%1.77% 6.92% 9.31% 4.03% 10.7859 694.12
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้12.68%5.88% 8.39% 10.05% 5.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.36%13.41% 13.22% 16.82% 16.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.19%10.45% 10.92% 14.93% 15.02%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2)1.15% -5.47% -12.47% 8.7534 216.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.18% -13.89% -17.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน27.07% 24.16% 23.49%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.45% 16.53% 16.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)12.67%5.65% 10.54% 8.98% 3.89% 4.42% 5.51% 16.4826 15.91
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้13.75%6.09% 9.10% 12.18% 7.19% 7.34% 7.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.31%10.49% 11.17% 14.90% 14.99% 16.12% 15.00%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.94%10.75% 11.53% 16.31% 17.02% 18.17% 15.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)0.16%10.24% 1.38% -0.80% 19.10% 7.86% 0.59% 0.34% 9.3807 140.20
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.48%10.53% 1.88% 1.17% 23.49% 9.59% 1.97% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.93%12.79% 14.23% 15.28% 15.42% 16.77% 14.23% 18.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.29%12.78% 14.43% 15.42% 15.54% 16.64% 14.67% 20.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-3.31%3.09% -0.37% -0.78% 8.45% -1.54% 2.82% 3.40% 17.5497 916.82
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.13% 8.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.08%10.95% 12.03% 10.49% 14.64% 17.23% 14.58% 18.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.52% 14.86% 18.96%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-3.64%-3.31% -7.06% -8.37% -4.96% -1.41% 5.18% 3.60% 14.6003 1,289.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -0.03% 6.32% 5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.14%6.91% 7.40% 9.26% 11.59% 13.58% 10.91% 9.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 15.60% 12.08% 10.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-4.27%3.79% -0.37% -3.77% 5.93% -1.34% 2.96% 5.06% 18.7878 23.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.52%4.01% -0.17% -2.74% 6.89% -0.55% 4.04% 5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.31%12.31% 13.40% 11.44% 16.51% 18.03% 14.97% 16.74%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.40%12.36% 13.50% 11.51% 16.66% 18.63% 15.86% 17.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET100 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)2.99%3.97% 3.60% 1.37% 4.66% 1.14% 2.81% 2.40% 15.5869 29.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.04%4.68% 4.64% 5.02% 7.59% 2.91% 3.86% 4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.17%8.29% 8.55% 9.18% 13.40% 14.59% 11.34% 12.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.94%8.32% 8.28% 9.43% 13.15% 14.60% 11.52% 13.59%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.87%0.42% 0.76% 1.07% 0.49% 0.72% 1.07% 1.34% 11.8494 870.30
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 0.96% 0.80% 0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.08% 0.09% 0.16% 0.17% 0.17% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 0.18% 0.15% 0.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-3.62%0.30% -3.96% -10.41% -4.80% -1.76% 1.36% 11.2431 197.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.43%1.68% -0.71% -3.15% -1.21% 0.69% 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.31%12.50% 13.36% 15.74% 14.94% 16.63% 14.74%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.97%14.69% 14.07% 16.83% 17.41% 17.64% 15.90%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-3.44%3.61% 0.22% -2.32% 6.28% 5.40% 11.9455 66.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% 6.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.31%12.18% 13.36% 11.38% 17.22% 15.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 15.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-3.44%3.61% 0.23% -2.32% 6.29% 5.38% 11.9401 86.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% 6.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.31%12.18% 13.36% 11.38% 17.21% 15.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 15.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -1.24%-0.92% -4.49% -6.65% -2.34% 2.01% 8.1755 276.05
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.48%-0.73% -4.47% -5.41% 2.09% 7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.70%9.69% 9.76% 11.31% 11.65% 10.93%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.61%9.48% 9.62% 11.53% 12.54% 12.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-1.54%3.03% 1.14% 0.69% 6.89% 10.52% 9.3817 14.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 14.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.86%10.57% 11.70% 10.31% 11.75% 12.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 14.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)31.00%7.26% 16.86% 16.21% -9.72% 15.0861 23.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้12.68%5.88% 8.39% 10.05% 6.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.34%16.90% 18.55% 26.93% 29.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.19%10.45% 10.92% 14.93% 14.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-2.16%3.86% 1.33% 0.05% 9.43% -0.14% 3.70% 6.43% 32.0983 71.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% -0.74% 3.84% 7.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.70%11.19% 12.60% 10.92% 15.91% 17.48% 14.37% 19.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 18.72% 15.83% 20.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-1.90%0.71% -0.44% -2.01% 2.57% -0.80% 0.88% 1.66% 12.1203 3.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.00%1.34% -0.09% 0.16% 4.16% 2.72% 4.48% 5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.46%4.07% 4.85% 4.27% 5.54% 7.33% 6.04% 5.54%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.60%4.55% 5.02% 4.33% 5.90% 6.95% 6.63% 6.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-0.07%2.24% 1.55% 2.20% 7.62% 0.96% 3.52% 3.78% 13.9358 237.68
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.47%1.98% -0.82% -0.69% 6.67% 0.90% 5.02% 8.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.58%7.32% 8.14% 7.22% 8.73% 11.42% 10.01% 15.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.04%7.97% 8.78% 7.56% 10.41% 12.80% 12.25% 17.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.53%0.22% 0.52% 0.81% 0.76% 1.23% 1.87% 1.92% 14.1066 118.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.47%0.30% 0.56% 1.07% 0.76% 3.22% 3.87% 4.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.48% 0.98% 0.89% 0.82% 0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.24% 2.17% 1.97%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.83%0.38% 0.69% 1.03% 0.45% 0.43% 0.59% 1.20% 12.3645 106.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 3.10% 3.81% 4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.09% 0.09% 0.11% 0.15% 0.14% 0.15% 0.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 2.17% 2.14% 1.92%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-0.16%3.29% 2.35% 3.12% 11.13% 1.27% 4.51% 4.67% 22.4763 715.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.13% 8.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.14%10.87% 12.01% 10.56% 12.51% 16.19% 13.95% 18.87%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.52% 14.86% 18.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-3.68%-3.09% -6.95% -8.37% -4.85% -1.38% 4.33% 5.07% 15.8857 834.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -0.03% 5.49% 7.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.11%6.79% 7.34% 9.24% 11.67% 13.90% 10.94% 8.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 15.60% 12.06% 9.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-3.68%-3.09% -6.95% -8.37% -4.85% -1.39% 4.32% 5.15% 9.9686 6,316.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -0.03% 5.49% 7.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.11%6.79% 7.34% 9.24% 11.67% 13.89% 10.94% 8.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 15.60% 12.06% 9.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-3.68%-3.09% -6.95% -8.37% -4.85% -1.33% 4.32% 5.22% 15.8427 1,468.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -0.03% 5.49% 6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.11%6.79% 7.34% 9.24% 11.67% 13.90% 10.95% 9.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 15.60% 12.06% 9.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)3.45%-1.94% 4.65% 7.14% -3.51% 6.59% 1.23% -0.64% 9.3341 30.48
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.09%-1.59% 5.45% 9.88% -1.36% 9.07% 3.45% 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.52%8.36% 12.61% 13.57% 14.29% 13.82% 13.10% 14.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%8.71% 12.07% 13.82% 14.59% 14.13% 13.66% 15.13%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)3.45%-1.94% 4.65% 7.13% -3.50% 6.47% 0.96% -0.89% 9.0754 2.51
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.09%-1.59% 5.45% 9.88% -1.36% 9.07% 3.45% 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.52%8.36% 12.61% 13.57% 14.29% 13.77% 13.05% 14.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%8.71% 12.07% 13.82% 14.59% 14.13% 13.66% 15.13%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-3.68%-3.09% -6.95% -8.37% -4.85% -1.38% 3.51% 15.7495 1,790.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -0.03% 4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.11%6.79% 7.34% 9.24% 11.67% 13.90% 9.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 15.60% 9.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-4.16%-3.54% -7.51% -9.09% -5.65% -1.63% -1.50% 8.3983 668.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -0.03% 0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.15%6.92% 7.38% 9.27% 11.60% 13.70% 11.37%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 15.60% 12.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-2.91%-2.80% -6.39% -7.27% -3.71% -4.60% 12.5471 53.75
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.71%-3.23% -7.05% -8.23% -2.16% -4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.10%6.78% 7.33% 9.24% 11.69% 13.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.56%6.22% 6.86% 8.80% 12.66% 13.46%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)4.46%-1.56% 5.43% 8.69% -2.13% 6.10% 9.8354 11.50
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.09%-1.59% 5.45% 9.88% -1.36% 6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.53%8.36% 12.61% 13.57% 14.30% 15.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%8.71% 12.07% 13.82% 14.59% 16.12%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-1.24%-0.92% -4.49% -6.64% -2.33% -5.20% 8.1795 1,068.00
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.48%-0.73% -4.47% -5.41% 2.09% -1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.70%9.69% 9.76% 11.31% 11.65% 14.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.61%9.48% 9.62% 11.53% 12.54% 16.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-1.24%-0.92% -4.48% -6.64% -2.33% -5.20% 8.1795 1,773.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.48%-0.73% -4.47% -5.41% 2.09% -1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.70%9.69% 9.76% 11.32% 11.65% 14.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.61%9.48% 9.62% 11.53% 12.54% 16.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)3.95%-1.80% 5.01% 8.01% -2.71% 0.84% 9.6007 130.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.09%-1.59% 5.45% 9.88% -1.36% 2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.52%8.36% 12.61% 13.57% 14.31% 14.39%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%8.71% 12.07% 13.82% 14.59% 15.38%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)4.16%-1.65% 5.29% 8.27% 0.86% 9.6719 0.01
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.09%-1.59% 5.45% 9.88% 2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.52%8.35% 12.60% 13.57% 13.80%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%8.71% 12.07% 13.82% 14.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-1.24%-0.91% -4.48% -6.64% -8.33% 8.1815 37.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.48%-0.73% -4.47% -5.41% -6.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.70%9.69% 9.76% 11.32% 10.81%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.61%9.48% 9.62% 11.53% 10.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)