ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.35%0.06% 0.10% 0.35% 0.78% 0.85% 1.47% 1.40% 11.7382 990.12
เกณฑ์มาตราฐาน0.84%0.16% 0.27% 0.84% 1.26% 1.24% 1.61% 1.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.45%0.06% 0.09% 0.45% 0.92% 1.02% 1.68% 1.67% 11.8389 122.51
เกณฑ์มาตราฐาน0.84%0.16% 0.27% 0.84% 1.21% 1.10% 1.28% 1.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.17%0.01% -0.02% 0.17% 0.63% 0.72% 1.38% 1.56% 12.3929 36.51
เกณฑ์มาตราฐาน2.05%0.16% 0.27% 2.04% 4.59% 4.09% 4.51% 4.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.49%0.11% 0.16% 0.49% 0.98% 1.07% 1.63% 11.5140 490.29
เกณฑ์มาตราฐาน2.16%0.21% 0.39% 2.15% 4.97% 3.62% 3.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.50%0.11% 0.16% 0.50% 0.99% 1.09% 1.64% 11.5293 0.18
เกณฑ์มาตราฐาน2.16%0.21% 0.39% 2.15% 4.97% 3.62% 3.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.50%0.11% 0.16% 0.49% 1.23% 1.24% 1.77% 10.2942 5.30
เกณฑ์มาตราฐาน2.16%0.21% 0.39% 2.15% 4.97% 3.62% 3.09%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)1.65%0.91% 1.26% 1.65% 1.96% 1.97% 2.57% 12.2756 812.20
เกณฑ์มาตราฐาน2.58%0.55% 0.59% 2.58% 4.98% 3.91% 3.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)1.65%0.91% 1.26% 1.65% 1.97% 1.98% 2.59% 12.2916 34.39
เกณฑ์มาตราฐาน2.58%0.55% 0.59% 2.58% 4.98% 3.91% 3.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)1.73%0.90% 1.33% 1.73% 1.77% 10.2437 5,090.43
เกณฑ์มาตราฐาน2.00%0.64% 0.76% 1.99% 2.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.50%0.11% 0.16% 0.50% 1.23% 1.22% 1.52% 11.6884 4.02
เกณฑ์มาตราฐาน2.16%0.21% 0.39% 2.15% 4.97% 3.62% 3.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)1.65%0.91% 1.26% 1.65% 2.14% 2.08% 3.25% 12.3453 110.25
เกณฑ์มาตราฐาน2.58%0.55% 0.59% 2.58% 4.98% 3.91% 3.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.85%0.27% 0.50% 0.84% 1.26% 1.33% 1.44% 10.8726 8,151.27
เกณฑ์มาตราฐาน2.20%0.22% 0.40% 2.19% 5.01% 3.75% 3.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)2.31%1.05% 1.56% 2.30% 2.55% 2.54% 3.13% 3.00% 14.2722 6,018.05
เกณฑ์มาตราฐาน2.16%0.63% 0.75% 2.16% 2.47% 2.50% 3.32% 3.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.55%0.11% 0.16% 0.55% 1.07% 1.07% 11.2718 50.39
เกณฑ์มาตราฐาน2.16%0.21% 0.39% 2.15% 4.97% 4.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.26%0.35% 0.67% 1.26% 1.34% 10.9240 28.16
เกณฑ์มาตราฐาน2.20%0.22% 0.40% 2.19% 2.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)2.24%1.04% 1.53% 2.23% 2.39% 12.3579 146.97
เกณฑ์มาตราฐาน2.58%0.55% 0.59% 2.58% 3.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.17% 0.29% 0.50% 11.5148 0.55
เกณฑ์มาตราฐาน0.21% 0.39% 0.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)-4.07%0.36% 0.42% -4.06% 3.06% 3.73% 11.8423 1,847.73
เกณฑ์มาตราฐาน-2.75%0.49% 0.42% -2.74% 4.43% 4.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-3.31%3.66% 3.76% -3.30% -2.93% 12.4535 0.82
เกณฑ์มาตราฐาน1.19%4.89% 4.88% 1.19% 1.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-3.31%3.66% 3.76% -3.30% -4.29% 2.90% 2.99% 12.4091 92.03
เกณฑ์มาตราฐาน1.19%4.89% 4.88% 1.19% 1.21% 5.09% 4.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)3.66% 3.76% -3.00% 12.0988 470.70
เกณฑ์มาตราฐาน4.89% 4.88% 1.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-13.34%16.54% 3.49% -13.30% -5.22% 3.99% 4.41% 7.02% 21.0457 46.77
เกณฑ์มาตราฐาน-12.41%16.61% 3.54% -12.38% -4.38% 5.44% 5.70% 8.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-12.12%9.04% 3.64% -12.09% -9.42% 0.92% 5.19% 15.4494 100.01
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -2.23% 6.66% 3.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-12.12%9.04% 3.64% -12.09% -9.33% 1.44% 5.42% 15.7430 19.64
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -2.23% 6.66% 3.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-12.12%9.04% 3.64% -12.09% -9.40% 0.94% 5.04% 8.5141 88.91
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -2.23% 6.66% 3.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-12.12%9.04% 3.64% -12.09% -9.38% 1.01% 2.08% 15.4503 91.23
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -2.23% 6.66% 3.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-10.31%8.99% 2.51% -10.28% -8.45% -2.05% 7.9222 334.80
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -3.15% 0.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-14.84%13.29% 4.32% -14.81% -9.54% 1.85% 5.29% 7.57% 20.5763 2,299.20
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -3.15% 5.70% 6.31% 8.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-11.14%9.57% 4.78% -11.11% -8.63% 2.27% 6.54% 9.8090 21.58
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -2.23% 6.66% 3.51%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-5.52%26.15% 7.69% -5.50% 0.69% 13.09% 3.34% 6.19% 12.0378 1,189.79
เกณฑ์มาตราฐาน-4.91%26.03% 8.11% -4.89% 0.33% 12.96% 4.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-14.38%13.44% 4.61% -14.34% -15.29% 20.7010 45.74
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -6.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)16.67% 3.72% 24.41% 21.1174 1.37
เกณฑ์มาตราฐาน16.61% 3.54% 27.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.59% 3.65% 9.05% 8.0474 11.73
เกณฑ์มาตราฐาน17.37% 9.13% 17.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)9.12% 2.76% 7.73% 7.9501 103.70
เกณฑ์มาตราฐาน17.37% 9.13% 17.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-0.23%3.85% 8.83% -0.23% 1.08% 10.3091 114.39
เกณฑ์มาตราฐาน2.28%2.44% 8.64% 2.28% 2.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)20.80%18.45% 35.46% 20.74% -4.53% 9.8103 425.42
เกณฑ์มาตราฐาน22.11%17.64% 35.39% 22.05% -2.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)8.47%13.36% 23.35% 8.45% 1.08% 4.43% 3.20% 2.89% 13.3499 25.59
เกณฑ์มาตราฐาน12.68%14.47% 25.32% 12.65% 1.73% 6.64% 2.93% 2.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)0.46%2.44% 6.51% 0.46% 2.78% 10.7750 65.19
เกณฑ์มาตราฐาน10.38%0.08% 3.08% 10.35% 6.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)27.76%11.58% 23.08% 27.67% 16.59% 14.2316 1,133.66
เกณฑ์มาตราฐาน35.89%7.43% 21.93% 35.78% 17.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : CSIN0905 USD Index (THB) 25% + CSIN0905 USD Index adjusted with FX hedging cost 25% + M1CN1A Index (THB) 25% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)52.91%10.43% 31.73% 52.73% 36.35% 20.5783 1,523.75
เกณฑ์มาตราฐาน18.56%11.47% 22.11% 18.51% 13.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)37.47%16.83% 31.17% 37.35% 22.57% 14.6028 208.52
เกณฑ์มาตราฐาน15.94%10.77% 21.12% 15.90% 15.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)18.95%16.15% 32.13% 18.89% 5.27% 9.90% 10.02% 22.1127 2,087.20
เกณฑ์มาตราฐาน24.18%15.94% 28.56% 24.10% 5.68% 8.68% 6.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)12.96%11.65% 21.81% 12.92% 15.07% 16.0829 1,517.48
เกณฑ์มาตราฐาน15.87%13.79% 22.85% 15.83% 17.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)10.01%4.04% 11.32% 9.98% 12.63% 11.6550 399.20
เกณฑ์มาตราฐาน15.94%10.77% 21.12% 15.90% 17.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)24.69%11.36% 24.54% 24.61% 5.93% 5.17% 7.29% 16.2315 52.18
เกณฑ์มาตราฐาน12.32%9.55% 17.75% 12.28% 2.14% 4.11% 5.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)29.38%28.86% 44.59% 29.29% -1.76% 1.77% 0.27% 10.1798 28.63
เกณฑ์มาตราฐาน41.02%28.99% 48.22% 40.89% 1.91% 5.75% 3.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)20.81%18.45% 35.46% 20.74% -3.88% -0.84% 9.7335 1,529.93
เกณฑ์มาตราฐาน22.11%17.64% 35.39% 22.05% 0.86% 6.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)11.02%17.50% 27.07% 10.99% 3.81% 6.75% 5.52% 14.2805 76.57
เกณฑ์มาตราฐาน19.12%20.64% 31.90% 19.06% 5.35% 7.37% 6.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)30.80%28.90% 44.93% 30.71% -1.47% 1.91% -0.18% 9.8848 14.80
เกณฑ์มาตราฐาน41.02%28.99% 48.22% 40.89% 1.91% 5.75% 3.60%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)18.25%16.07% 31.71% 18.20% 4.85% 9.50% 6.80% 15.2586 41.32
เกณฑ์มาตราฐาน24.18%15.94% 28.56% 24.10% 5.68% 8.68% 5.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)7.86%9.91% 17.25% 7.84% 6.46% 5.93% 5.51% 13.4622 42.62
เกณฑ์มาตราฐาน2.84%10.86% 14.96% 2.83% -0.07% 1.52% 1.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)-3.33%11.20% 18.45% -3.32% -3.03% 1.05% -4.82% -2.80% 6.0351 41.89
เกณฑ์มาตราฐาน-3.23%10.60% 14.73% -3.23% -2.55% 1.13% -4.08% -0.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)12.08%11.44% 21.34% 12.04% 7.20% 9.13% 7.31% 15.9964 38.38
เกณฑ์มาตราฐาน15.87%13.79% 22.85% 15.83% 9.80% 11.30% 8.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)6.77%11.27% 15.81% 6.75% 2.80% 3.95% 4.46% 12.5672 183.00
เกณฑ์มาตราฐาน18.29%10.77% 21.12% 18.24% 8.23% 8.37% 8.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-8.08%3.75% 1.83% -8.06% 0.38% 5.51% 13.0016 384.92
เกณฑ์มาตราฐาน-1.29%1.16% 3.93% -1.28% 4.08% 5.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)0.13%7.36% 11.66% 0.13% -0.19% 5.43% 12.6809 54.57
เกณฑ์มาตราฐาน9.20%7.20% 15.02% 9.17% -1.23% 5.67%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-9.72%9.91% 13.31% -9.70% -0.25% 1.66% 9.1299 312.72
เกณฑ์มาตราฐาน-7.89%10.10% 13.57% -7.87% -0.89% -0.84%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)52.91%10.43% 31.73% 52.73% 21.84% 22.20% 20.6115 4,155.54
เกณฑ์มาตราฐาน18.56%11.47% 22.11% 18.51% 7.76% 8.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)4.90%4.40% 7.19% 4.89% -0.57% -1.03% 9.6871 712.76
เกณฑ์มาตราฐาน7.82%-2.09% -0.19% 7.80% 1.60% 1.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)14.01%11.91% 22.38% 13.97% 15.93% 16.2522 101.32
เกณฑ์มาตราฐาน15.87%13.79% 22.85% 15.83% 17.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.80% 4.56% 9.9273 27.05
เกณฑ์มาตราฐาน6.05% 4.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)0.78% 6.72% 7.54% 10.2105 3.54
เกณฑ์มาตราฐาน0.48% 5.53% 5.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A)10.80% 11.31% 11.1306 348.02
เกณฑ์มาตราฐาน9.66% 13.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD-A) 13.43% 11.3429 1,414.51
เกณฑ์มาตราฐาน 13.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + EMCLOUDN Index (THB) 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-7.25%6.43% 2.75% -7.23% -6.39% 1.75% 4.01% 3.17% 11.9522 256.51
เกณฑ์มาตราฐาน-2.55%12.07% 6.59% -2.55% -2.24% 6.30% 7.26% 9.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)1.89%0.94% 1.28% 1.88% 1.81% 1.76% 2.42% 2.18% 13.9504 105.00
เกณฑ์มาตราฐาน2.93%0.63% 0.75% 2.93% 4.94% 4.30% 4.62% 4.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.08%0.02% -0.01% 0.08% 0.35% 0.38% 0.95% 1.33% 12.1991 87.63
เกณฑ์มาตราฐาน2.10%0.16% 0.27% 2.10% 4.65% 4.13% 4.53% 5.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-11.49%9.36% 4.29% -11.46% -8.99% 1.64% 5.24% 3.62% 17.0979 646.95
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -3.15% 5.70% 6.96% 9.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-16.85%12.81% 2.81% -16.81% -10.91% 0.18% 4.25% 2.62% 14.4118 797.52
เกณฑ์มาตราฐาน-5.24%17.37% 9.13% -5.23% -3.15% 5.70% 6.96% 8.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-10.96%-0.87% -0.82% -10.93% 3.84% 8.59% 6.47% 16.5491 1,466.18
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% 3.12% 7.62% 7.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)18.01%15.84% 31.41% 17.96% 4.58% 8.99% 6.70% 14.7729 166.54
เกณฑ์มาตราฐาน24.18%15.94% 28.56% 24.10% 5.68% 8.68% 6.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.52%0.08% 0.14% 0.52% 0.99% 1.08% 1.56% 1.56% 11.6895 658.43
เกณฑ์มาตราฐาน0.84%0.16% 0.27% 0.84% 1.08% 0.86% 0.83% 0.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)0.32%12.51% 10.89% 0.32% 0.69% 3.57% 2.44% 2.35% 14.5255 24.67
เกณฑ์มาตราฐาน1.45%12.48% 11.13% 1.44% 0.88% 4.72% 4.69% 4.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-3.91%4.38% 1.96% -3.90% -4.24% 0.66% 1.55% 11.4913 3.77
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%6.89% 3.94% 0.16% 1.63% 5.59% 5.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-11.96%15.97% 3.83% -11.93% -4.87% 4.33% 5.04% 5.38% 16.9827 21.02
เกณฑ์มาตราฐาน-10.41%16.31% 4.72% -10.39% -4.33% 5.45% 5.97% 6.25%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-12.48%15.66% 5.81% -12.45% -6.53% 2.39% 4.51% 6.27% 26.5460 74.63
เกณฑ์มาตราฐาน-12.41%16.61% 3.54% -12.38% -4.38% 5.44% 5.70% 8.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)16.26% 2.97% 7.15% 10.7154 22.08
เกณฑ์มาตราฐาน16.61% 3.54% 10.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)16.31% 2.93% 7.11% 10.7107 80.28
เกณฑ์มาตราฐาน16.61% 3.54% 10.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 4.11% 4.74% 16.60% 8.9060 63.10
เกณฑ์มาตราฐาน6.46% 11.15% 25.52%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)8.67% 2.21% 18.45% 7.8996 3.57
เกณฑ์มาตราฐาน17.37% 9.13% 33.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF) 3.14% 20.6039 6.31
เกณฑ์มาตราฐาน 2.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/12/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-11.48%-0.76% -0.77% -11.45% 3.50% 7.44% 8.15% 18.2547 1,209.78
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% 3.12% 7.43% 9.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-11.48%-0.76% -0.77% -11.45% 3.51% 7.41% 8.24% 11.7180 13,243.43
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% 3.12% 7.43% 9.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-11.17%-0.94% -1.03% -11.14% 2.89% 9.7418 865.69
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% 2.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-11.48%-0.76% -0.77% -11.45% 3.54% 7.41% 8.47% 18.2049 2,743.05
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% 3.12% 7.43% 9.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)22.09%-1.12% 4.96% 22.02% 10.12% 9.17% -0.11% 9.9111 35.52
เกณฑ์มาตราฐาน24.49%0.04% 6.79% 24.42% 12.79% 12.01% 1.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)22.17%-1.08% 5.00% 22.10% 9.86% 8.59% -0.45% 9.6374 1.86
เกณฑ์มาตราฐาน24.49%0.04% 6.79% 24.42% 12.79% 12.01% 1.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-11.48%-0.76% -0.77% -11.45% 3.54% 7.51% 7.00% 18.0984 2,255.74
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% 3.12% 7.43% 6.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)23.79%-0.73% 5.76% 23.72% 24.47% 10.0565 36.45
เกณฑ์มาตราฐาน24.49%0.04% 6.79% 24.42% 25.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-10.45%-0.47% -0.18% -10.42% -7.43% 13.9672 161.73
เกณฑ์มาตราฐาน-11.87%-0.10% -0.56% -11.84% -9.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-10.50%4.17% 4.80% -10.47% -9.99% 8.9108 1,781.16
เกณฑ์มาตราฐาน-6.28%6.46% 11.15% -6.26% -6.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-10.50%4.17% 4.80% -10.48% -9.99% 8.9107 3,903.52
เกณฑ์มาตราฐาน-6.28%6.46% 11.15% -6.26% -6.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)-0.88% 5.43% 6.75% 9.9730 134.67
เกณฑ์มาตราฐาน0.04% 6.79% 9.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E) 5.61% 9.9776 0.00
เกณฑ์มาตราฐาน 7.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%