ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.04%0.03% 0.07% 0.12% 0.42% 0.61% 1.16% 1.26% 11.7541 475.43
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.10% 0.23% 0.42% 0.85% 1.02% 1.36% 1.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.02%0.01% 0.05% 0.07% 0.46% 0.72% 1.33% 1.48% 11.8467 56.68
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.10% 0.23% 0.42% 0.85% 0.95% 1.11% 1.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.05%-0.03% -0.05% -0.15% 0.20% 0.44% 1.03% 1.41% 12.3641 33.27
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.10% 0.23% 0.42% 3.76% 3.56% 4.12% 4.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)-0.65%-0.59% -0.29% 0.29% 0.95% 10.2596 5,785.45
เกณฑ์มาตราฐาน-0.69%-0.70% -0.44% -0.17% 1.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.08%0.05% 0.15% 0.31% 0.62% 0.82% 1.45% 1.45% 11.5611 501.42
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 3.86% 3.30% 2.75% 2.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.08%0.05% 0.15% 0.31% 0.63% 0.83% 1.46% 1.47% 11.5766 0.15
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 3.86% 3.30% 2.75% 2.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.08%0.05% 0.15% 0.31% 0.66% 0.97% 1.57% 1.58% 10.2802 3.75
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 3.86% 3.30% 2.75% 2.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.74%-0.67% -0.47% 0.28% 1.33% 1.52% 2.22% 12.2877 1,164.70
เกณฑ์มาตราฐาน-0.77%-0.76% -0.57% -0.45% 3.63% 3.23% 3.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.73%-0.67% -0.47% 0.28% 1.33% 1.52% 2.23% 12.3037 39.50
เกณฑ์มาตราฐาน-0.77%-0.76% -0.57% -0.45% 3.63% 3.23% 3.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.09%0.05% 0.15% 0.32% 0.88% 0.97% 1.31% 11.7369 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 3.86% 3.30% 2.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.74%-0.67% -0.47% 0.28% 1.50% 1.62% 2.71% 12.3573 165.56
เกณฑ์มาตราฐาน-0.77%-0.76% -0.57% -0.45% 3.63% 3.23% 3.19%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)8.38%7.27% 8.53% 9.02% 4.31% 11.9373 28.95
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 1.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)-0.56%-0.54% -0.20% 0.82% 1.42% 12.4599 110.52
เกณฑ์มาตราฐาน-0.77%-0.76% -0.57% -0.45% 1.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.07%0.03% 0.15% 0.41% 0.88% 1.04% 1.25% 10.9334 7,240.05
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 3.87% 3.36% 2.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)-0.56%-0.55% -0.11% 0.71% 1.91% 2.06% 2.82% 2.75% 14.3787 5,288.73
เกณฑ์มาตราฐาน-0.69%-0.70% -0.44% -0.18% 1.64% 1.92% 2.92% 2.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.08%0.05% 0.15% 0.31% 0.67% 0.85% 11.2618 50.34
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 3.86% 3.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.17%0.11% 0.28% 0.57% 0.60% 11.6015 1.01
เกณฑ์มาตราฐาน0.16%0.12% 0.25% 0.52% 0.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-2.68%1.12% -3.01% -1.12% -0.80% -1.30% 12.7271 1.41
เกณฑ์มาตราฐาน-2.11%0.60% -1.79% 1.39% 2.16% 1.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-2.68%1.12% -3.01% -1.13% -0.78% 0.92% 2.78% 12.6817 71.97
เกณฑ์มาตราฐาน-2.11%0.60% -1.79% 1.39% 2.16% 3.13% 4.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-1.28%2.96% -2.38% -0.31% 0.44% 2.93% 2.83% 11.8042 1,079.28
เกณฑ์มาตราฐาน-0.84%2.74% -1.79% 1.38% 2.67% 4.57% 4.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-2.68%1.12% -3.01% -1.13% -0.39% 11.8725 276.28
เกณฑ์มาตราฐาน-2.11%0.60% -1.79% 1.39% 2.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)1.64%1.47% 3.19% 6.28% -1.73% 1.81% 3.36% 7.28% 23.7254 63.16
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.41% 2.39% 5.76% -1.35% 2.67% 2.88% 8.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)1.46%2.57% 1.07% 3.77% 0.96% 2.19% 6.79% 19.1877 71.30
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 5.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)1.46%2.57% 1.07% 3.77% 0.98% 2.39% 6.99% 19.5524 14.58
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 5.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)1.46%2.57% 1.07% 3.77% 0.97% 2.30% 6.66% 9.8693 79.82
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 5.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)1.46%2.57% 1.07% 3.77% 0.95% 2.34% 4.53% 19.1889 117.78
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 4.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)1.47%2.34% 2.50% 6.19% 0.18% 2.40% 5.19% 8.27% 24.7403 2,419.01
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.96% 7.91% 4.13% 9.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)1.96%3.00% 1.95% 5.86% 2.58% 3.72% 7.48% 8.24% 12.2961 544.58
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 4.36% 4.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)1.81%0.79% 3.94% 5.92% 0.96% 6.22% 4.41% 6.42% 12.8821 1,198.34
เกณฑ์มาตราฐาน1.98%0.89% 4.21% 6.40% 2.14% 6.77% 5.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)1.65%2.48% 2.77% 6.77% 1.06% 25.6321 48.93
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 4.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-0.11%0.83% -0.04% 0.21% -0.90% 1.17% 1.25% 9.1673 287.78
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.96% 1.96% 4.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)1.78%1.57% 3.41% 6.75% 17.87% 23.9461 0.13
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.41% 2.39% 5.76% 18.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)0.05%0.95% 0.20% 0.71% 11.78% 9.2602 11.80
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 18.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-13.01%-7.01% -11.77% -6.30% 8.47% 16.3499 2,108.64
เกณฑ์มาตราฐาน-13.17%-8.19% -11.29% -3.43% 11.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-5.22%-0.10% -10.43% -1.33% 2.55% 3.24% 4.70% 2.82% 13.7534 31.25
เกณฑ์มาตราฐาน0.88%1.25% -2.99% 9.14% 7.20% 6.17% 5.53% 3.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-11.23%-4.40% -6.72% 0.87% 9.20% 12.5902 392.96
เกณฑ์มาตราฐาน-12.82%-7.81% -10.75% 0.28% 13.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-6.09%-8.41% -7.76% 12.52% 15.55% 7.61% 13.9507 7,032.01
เกณฑ์มาตราฐาน-4.84%-6.23% -5.34% 20.03% 21.20% 14.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-6.09%-8.41% -7.76% 12.51% 15.56% 5.77% 14.0606 248.08
เกณฑ์มาตราฐาน-4.84%-6.23% -5.34% 20.03% 21.20% 9.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-8.24%-4.50% -11.04% -14.57% 3.79% 5.12% 7.55% 20.1719 1,632.32
เกณฑ์มาตราฐาน-9.77%-6.60% -12.34% -14.69% 4.26% 6.20% 4.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)-18.73%-7.16% -24.40% -20.39% 2.17% 1.32% 3.11% 12.9264 104.80
เกณฑ์มาตราฐาน-4.92%-0.08% -5.57% 1.60% 7.50% 4.73% 5.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-14.75%-7.90% -15.00% -25.85% -0.55% -3.28% -2.82% 7.9398 29.12
เกณฑ์มาตราฐาน-12.95%-3.65% -12.72% -21.23% 4.95% 0.40% 1.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-16.19%-8.08% -16.01% -13.14% 7.61% 5.15% 5.20% 14.9712 111.71
เกณฑ์มาตราฐาน-12.81%-6.15% -13.63% -7.98% 8.46% 6.98% 6.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-14.98%-8.02% -15.05% -26.21% -0.59% -3.34% -3.39% 7.6215 11.53
เกณฑ์มาตราฐาน-12.95%-3.65% -12.72% -21.23% 4.95% 0.40% 1.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-8.27%-4.51% -11.11% -14.76% 3.46% 4.74% 4.32% 13.8760 27.47
เกณฑ์มาตราฐาน-9.77%-6.60% -12.34% -14.69% 4.26% 6.20% 3.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)-13.45%-5.07% -10.65% -2.40% 7.99% 6.54% 5.78% 14.7115 114.82
เกณฑ์มาตราฐาน-6.36%-2.97% -4.64% 6.52% 7.41% 6.32% 3.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-12.75%-6.80% -11.35% -5.42% 8.30% 16.7293 29.01
เกณฑ์มาตราฐาน-13.17%-8.19% -11.29% -3.43% 10.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)24.75%18.32% 26.43% 44.89% 19.01% 11.11% 0.68% 0.94% 10.3290 401.97
เกณฑ์มาตราฐาน27.20%20.52% 29.32% 52.46% 20.95% 12.53% 1.73% 3.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-13.24%-7.18% -12.11% -7.02% 6.97% 6.73% 6.14% 16.0948 48.21
เกณฑ์มาตราฐาน-13.17%-8.19% -11.29% -3.43% 10.24% 9.74% 8.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-12.47%-5.59% -14.64% -8.23% 4.83% 3.22% 3.67% 12.6693 120.23
เกณฑ์มาตราฐาน-12.82%-7.81% -10.75% 0.28% 11.00% 6.15% 8.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)2.45%5.10% 8.18% 15.45% 6.38% 5.10% 7.82% 15.9794 300.52
เกณฑ์มาตราฐาน1.46%4.33% 5.86% 15.14% 9.10% 7.44% 8.98%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-11.57%-9.11% -11.10% -8.66% 2.07% 0.37% 4.17% 12.6831 34.68
เกณฑ์มาตราฐาน-11.67%-9.20% -11.65% -7.25% 4.46% 0.15% 4.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-9.86%-4.02% -6.94% 0.44% 2.24% 3.20% 3.57% 9.9454 296.88
เกณฑ์มาตราฐาน-8.44%-2.75% -4.16% 7.00% 4.85% 3.84% 3.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 34% + RNXG Index (THB) 6%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-30.15%-18.78% -33.56% -33.85% 3.82% 7.57% 14.3361 1,856.55
เกณฑ์มาตราฐาน-12.64%-8.07% -11.09% -1.72% 10.00% 7.95%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-7.53%-6.50% -7.41% -6.66% -2.30% -2.08% 9.1154 371.90
เกณฑ์มาตราฐาน-9.01%-7.14% -8.91% -4.92% 0.11% -0.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-6.52%-0.26% -3.26% 2.14% 3.92% 2.29% 10.9884 57.79
เกณฑ์มาตราฐาน-7.28%-1.87% -3.66% 5.22% 4.86% 4.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-7.23%-5.70% -7.69% -5.69% 0.43% 0.66% 10.2687 25.21
เกณฑ์มาตราฐาน-11.80%-9.08% -11.79% -6.67% 0.65% 2.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-26.23%-19.83% -28.36% -35.46% -7.61% -2.93% 8.9771 985.88
เกณฑ์มาตราฐาน-22.69%-15.69% -22.00% -17.56% 3.12% 6.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-30.15%-18.78% -33.56% -33.85% 3.54% 8.73% 14.3131 940.84
เกณฑ์มาตราฐาน-12.64%-8.07% -11.09% -1.72% 10.00% 11.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-25.75%-14.99% -27.16% -26.17% 2.85% 3.84% 11.2751 123.88
เกณฑ์มาตราฐาน-12.82%-7.81% -10.75% 0.28% 11.31% 12.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C) 0.03% 10.9886 10.78
เกณฑ์มาตราฐาน 9.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X) 5.69% 11.0288 0.23
เกณฑ์มาตราฐาน 9.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-28.31%-15.77% -34.97% -44.72% -24.41% 6.0707 206.70
เกณฑ์มาตราฐาน-13.52%-7.90% -11.70% 1.53% 15.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-32.49%-19.17% -42.69% -31.95% -17.79% 7.3880 1,170.70
เกณฑ์มาตราฐาน-34.56%-22.80% -44.68% -30.26% -15.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-31.47%-12.25% -40.53% -43.77% -40.33% 5.3065 2,217.63
เกณฑ์มาตราฐาน-12.64%-8.07% -11.09% -1.72% 4.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-26.23%-19.83% -28.36% -35.46% -35.61% 8.9774 39.42
เกณฑ์มาตราฐาน-22.69%-15.69% -22.00% -17.56% -17.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)-3.92%9.90% -17.25% -9.88% -13.53% 8.5513 324.72
เกณฑ์มาตราฐาน-4.41%8.39% -17.64% -6.18% -8.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-23.82%-18.95% -32.19% -42.04% 5.7961 910.50
เกณฑ์มาตราฐาน-22.48%-19.36% -30.41% -40.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)-13.99%-8.41% -11.90% -8.97% 9.1035 630.28
เกณฑ์มาตราฐาน-13.48%-8.06% -10.74% -7.78%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)-7.34%-8.46% -8.44% 9.1559 1,896.05
เกณฑ์มาตราฐาน-2.05%-1.89% -0.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A) -7.67% 9.2331 207.68
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X) -0.28% 12.6150 5.67
เกณฑ์มาตราฐาน -6.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X) 2.09% 16.3589 3.88
เกณฑ์มาตราฐาน 1.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X) -7.19% 9.1214 11.61
เกณฑ์มาตราฐาน -7.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C) -2.63% 20.1719 243.86
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C) -5.42% 12.9264 1.64
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X) -5.92% 13.9717 38.57
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1) -3.84% 9.6158 792.14
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)1.21%1.88% 1.11% 3.50% 1.39% 2.37% 4.41% 3.88% 13.6968 259.24
เกณฑ์มาตราฐาน1.43%1.79% 3.07% 6.04% 2.17% 1.49% 0.74% 9.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)-0.82%-0.72% -0.46% 0.11% 1.30% 1.33% 2.13% 2.00% 13.9379 105.69
เกณฑ์มาตราฐาน-0.69%-0.70% -0.44% -0.18% 3.92% 3.66% 4.17% 4.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.10%0.08% 0.16% 0.28% 0.24% 0.31% 0.75% 1.23% 12.2254 91.84
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.10% 0.23% 0.42% 3.82% 3.60% 4.14% 4.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)1.85%2.85% 1.67% 4.97% 1.55% 2.85% 5.65% 4.74% 21.4055 769.94
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.96% 1.96% 0.98% 9.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)1.02%2.00% 1.76% 4.78% -1.68% 0.82% 4.32% 3.65% 17.4057 757.80
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 2.96% 1.96% 0.98% 9.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-1.79%5.91% -4.25% -1.47% -1.14% 3.94% 5.33% 16.2561 1,441.72
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.00% 3.32% 0.21% 5.60% 7.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-8.37%-4.57% -11.21% -14.85% 3.21% 4.52% 4.05% 13.3839 200.88
เกณฑ์มาตราฐาน-9.77%-6.60% -12.34% -14.69% 4.26% 6.20% 4.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.06%0.05% 0.11% 0.19% 0.55% 0.80% 1.26% 1.39% 11.7142 564.42
เกณฑ์มาตราฐาน0.14%0.10% 0.23% 0.42% 0.85% 0.83% 0.78% 0.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-5.02%-2.25% -3.63% 1.46% 2.98% 3.56% 3.07% 2.67% 15.8220 29.30
เกณฑ์มาตราฐาน-5.56%-3.29% -3.77% 3.06% 4.45% 4.29% 4.74% 4.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)0.37%0.83% 0.16% 1.14% 0.36% 0.92% 2.23% 2.16% 12.4704 3.98
เกณฑ์มาตราฐาน0.90%1.08% 1.88% 3.67% 4.02% 4.24% 4.98% 5.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)1.16%1.38% 2.97% 6.29% -0.93% 2.23% 4.18% 5.95% 19.3543 22.29
เกณฑ์มาตราฐาน0.75%0.99% 2.85% 6.45% -0.09% 3.05% 5.01% 6.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)1.96%2.01% 2.62% 6.15% -0.15% 2.49% 4.20% 6.85% 31.6425 77.00
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.41% 2.39% 5.76% -1.35% 2.67% 2.88% 8.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)1.58%1.41% 3.10% 5.97% 9.50% 12.0344 41.15
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.41% 2.39% 5.76% 11.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)1.57%1.41% 3.10% 5.97% 9.47% 12.0292 87.63
เกณฑ์มาตราฐาน0.67%0.41% 2.39% 5.76% 11.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -5.14%2.69% -3.87% 0.47% 9.29% 9.1829 210.50
เกณฑ์มาตราฐาน-3.95%3.69% -2.49% 5.36% 17.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-0.11%0.83% -0.04% 0.21% 16.42% 9.1413 8.47
เกณฑ์มาตราฐาน1.93%2.47% 4.22% 8.35% 25.68%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)-30.15%-18.78% -33.56% -33.85% -21.42% 14.2351 15.97
เกณฑ์มาตราฐาน-12.64%-8.07% -11.09% -1.72% 8.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 29/04/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-1.76%6.01% -4.22% -1.45% -1.60% 3.45% 6.48% 6.85% 17.9074 1,028.32
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.01% 3.32% 0.20% 5.60% 8.76% 9.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-1.76%6.02% -4.22% -1.45% -1.62% 3.45% 6.57% 6.93% 11.2800 7,805.15
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.01% 3.32% 0.20% 5.60% 8.76% 9.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-1.76%6.01% -4.22% -1.45% -1.52% 3.45% 7.08% 17.8586 2,178.47
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.01% 3.32% 0.20% 5.60% 8.61%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)5.46%6.37% 6.13% 6.14% 11.77% 5.90% -0.15% 9.8559 32.65
เกณฑ์มาตราฐาน5.84%6.45% 8.04% 8.26% 14.06% 8.16% 1.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)5.46%6.37% 6.13% 6.14% 11.58% 5.71% -0.45% 9.5829 2.47
เกณฑ์มาตราฐาน5.84%6.45% 8.04% 8.26% 14.06% 8.16% 1.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-1.76%6.01% -4.22% -1.45% -1.60% 3.48% 5.52% 17.7541 1,821.97
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.01% 3.32% 0.20% 5.60% 6.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)5.95%6.73% 6.87% 7.64% 11.16% 10.1881 17.89
เกณฑ์มาตราฐาน5.84%6.45% 8.04% 8.26% 11.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-1.38%6.32% -3.65% -0.27% -3.62% 13.9195 87.18
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.01% 3.32% -2.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-5.15%2.69% -3.87% 0.46% -3.44% 9.1873 1,500.74
เกณฑ์มาตราฐาน-3.95%3.69% -2.49% 5.36% 1.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-5.14%2.69% -3.87% 0.46% -3.44% 9.1873 2,656.40
เกณฑ์มาตราฐาน-3.95%3.69% -2.49% 5.36% 1.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-2.03%5.75% -4.47% -2.11% -1.77% 1.11% 9.4538 772.93
เกณฑ์มาตราฐาน-0.79%6.53% -3.01% 3.32% 0.20% 3.20%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)5.79%6.63% 6.60% 7.05% 3.78% 10.0278 144.31
เกณฑ์มาตราฐาน5.84%6.45% 8.04% 8.26% 5.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)5.83%6.65% 6.70% 7.28% 4.62% 10.0682 0.02
เกณฑ์มาตราฐาน5.84%6.45% 8.04% 8.26% 6.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-5.14%2.69% -3.87% -5.44% 9.1889 1.56
เกณฑ์มาตราฐาน-3.95%3.69% -2.49% -3.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%