ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.25%0.02% 0.19% 0.71% 0.86% 0.92% 1.51% 1.44% 11.7270 1,017.05
เกณฑ์มาตราฐาน0.60%0.12% 0.49% 1.32% 1.34% 1.29% 1.64% 1.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.37%0.06% 0.29% 0.88% 1.04% 1.10% 1.74% 11.8293 125.00
เกณฑ์มาตราฐาน0.60%0.12% 0.49% 1.32% 1.25% 1.13% 1.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.17%-0.03% 0.14% 0.56% 0.73% 0.79% 1.43% 1.61% 12.3932 39.00
เกณฑ์มาตราฐาน1.80%0.12% 0.93% 5.98% 5.16% 4.49% 4.52% 4.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.40%0.05% 0.31% 1.05% 1.18% 11.2869 50.45
เกณฑ์มาตราฐาน1.82%0.17% 0.95% 5.99% 5.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.34%0.03% 0.27% 0.95% 1.07% 1.16% 1.69% 11.4967 550.32
เกณฑ์มาตราฐาน1.82%0.17% 0.95% 5.99% 5.05% 3.70% 3.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.34%0.03% 0.27% 0.94% 1.08% 1.17% 1.71% 11.5111 0.23
เกณฑ์มาตราฐาน1.82%0.17% 0.95% 5.99% 5.05% 3.70% 3.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.34%0.03% 0.27% 0.94% 1.33% 1.32% 1.84% 10.3106 9.31
เกณฑ์มาตราฐาน1.82%0.17% 0.95% 5.99% 5.05% 3.70% 3.21%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.52%-0.22% 0.11% 1.72% 1.89% 1.90% 2.57% 12.1389 792.15
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.29% 1.14% 6.20% 5.11% 4.02% 4.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.52%-0.22% 0.11% 1.72% 1.90% 1.90% 2.58% 12.1548 30.11
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.29% 1.14% 6.20% 5.11% 4.02% 4.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.35%0.03% 0.27% 1.71% 1.32% 1.31% 1.59% 11.6708 11.38
เกณฑ์มาตราฐาน1.82%0.17% 0.95% 5.99% 5.05% 3.70% 3.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.52%-0.22% 0.11% 2.24% 2.06% 2.00% 3.29% 12.2078 103.97
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.29% 1.14% 6.20% 5.11% 4.02% 4.08%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.52%-0.20% 0.07% 1.22% 10.1221 4,405.48
เกณฑ์มาตราฐาน1.29%0.37% 1.02% 2.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.40%0.05% 0.28% 1.13% 1.28% 1.37% 1.47% 10.8248 5,482.79
เกณฑ์มาตราฐาน1.85%0.18% 0.98% 6.02% 5.13% 3.85% 3.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.90%-0.01% 0.42% 2.35% 2.45% 2.50% 3.05% 2.98% 14.0750 6,037.47
เกณฑ์มาตราฐาน1.46%0.37% 1.09% 3.25% 2.63% 2.65% 3.33% 3.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)0.68%0.16% 0.52% 0.93% 10.8610 59.43
เกณฑ์มาตราฐาน1.85%0.18% 0.98% 2.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.87%-0.08% 0.41% 1.30% 12.1926 151.07
เกณฑ์มาตราฐาน2.02%0.29% 1.14% 2.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.13% 0.24% 11.4852 0.57
เกณฑ์มาตราฐาน0.17% 0.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)-3.41%1.43% -5.19% -1.72% 4.62% 4.27% 11.9235 2,229.73
เกณฑ์มาตราฐาน-2.92%0.97% -4.93% 0.12% 5.79% 5.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-5.00%2.87% -5.19% -6.67% -4.44% 12.2358 0.49
เกณฑ์มาตราฐาน-2.48%3.78% -2.75% -4.90% -0.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-5.00%2.87% -5.19% -6.61% -1.15% 2.44% 2.91% 12.1922 116.56
เกณฑ์มาตราฐาน-2.48%3.78% -2.75% -4.90% 2.14% 3.45% 4.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)2.87% -4.70% 12.0874 597.87
เกณฑ์มาตราฐาน3.78% -2.42%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-18.30%-2.99% -14.23% -22.16% -3.27% -0.15% 6.01% 6.71% 19.8413 41.72
เกณฑ์มาตราฐาน-17.49%-1.07% -13.44% -21.12% -1.96% 1.26% 7.51% 8.38%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-14.16%5.35% -10.82% -19.68% -5.98% 0.08% 5.16% 15.0906 117.67
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.60% 1.67% 2.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-14.16%5.35% -10.82% -19.65% -5.66% 0.70% 5.40% 15.3774 20.75
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.60% 1.67% 2.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-14.16%5.35% -10.82% -19.65% -5.82% 0.08% 5.00% 8.3164 104.60
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.60% 1.67% 2.90%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-14.16%5.35% -10.82% -19.62% -5.75% 0.28% 1.83% 15.0915 83.22
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.60% 1.67% 1.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-11.65%3.41% -10.20% -18.00% -3.81% -2.71% 7.8035 383.01
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.39% -1.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-18.27%2.72% -14.95% -22.98% -6.05% 0.77% 7.03% 7.49% 19.7488 1,559.36
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.39% 1.68% 7.74% 8.34%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-13.87%5.40% -10.70% -19.08% -4.90% 0.98% 6.48% 9.5072 22.73
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.60% 1.67% 2.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-12.89%3.79% -9.79% -14.15% 3.89% 6.91% 5.79% 5.69% 11.0976 1,114.53
เกณฑ์มาตราฐาน-12.59%4.12% -9.65% -14.35% 3.53% 6.92% 6.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-18.01%2.86% -14.72% -20.63% 19.8235 44.09
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -16.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-2.88% 17.08% 19.8727 0.51
เกณฑ์มาตราฐาน-1.07% 19.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)3.99% 6.44% 7.8545 22.42
เกณฑ์มาตราฐาน2.37% 6.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)3.54% 5.90% 7.8150 140.89
เกณฑ์มาตราฐาน2.37% 6.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-12.10%2.62% -10.27% -16.65% -11.63% 7.0820 1,186.38
เกณฑ์มาตราฐาน-12.02%0.92% -11.93% -13.65% -4.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-5.79%11.22% -5.73% -6.41% -2.42% 0.55% 1.54% 11.5952 36.03
เกณฑ์มาตราฐาน-1.71%12.57% -2.37% 1.28% -0.66% 2.64% 1.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-0.31%5.66% -0.85% -6.25% -3.07% 9.2064 825.74
เกณฑ์มาตราฐาน10.25%0.80% 5.83% 9.10% 2.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-5.32%4.11% -7.70% -2.59% -0.90% 9.7835 163.33
เกณฑ์มาตราฐาน-1.65%4.56% -5.36% 2.13% 1.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-12.10%2.62% -10.27% -16.64% -17.20% 7.1379 338.75
เกณฑ์มาตราฐาน-12.02%0.92% -11.93% -13.65% -15.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-3.44%5.09% -5.04% -0.32% 1.53% 10.3565 70.80
เกณฑ์มาตราฐาน10.98%4.90% 5.33% 11.47% 7.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)-1.33%14.66% 1.52% 3.50% 1.79% 4.26% 7.99% 18.3430 2,028.80
เกณฑ์มาตราฐาน4.79%14.30% 5.53% 10.63% 1.93% 3.73% 4.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)15.01%19.25% 15.57% 17.00% 14.07% 12.8115 435.01
เกณฑ์มาตราฐาน28.20%22.73% 21.73% 31.49% 18.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : CSIN0905 USD Index (THB) 25% + CSIN0905 USD Index adjusted with FX hedging cost 25% + M1CN1A Index (THB) 25% + M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)23.03%20.34% 18.98% 29.80% 29.36% 16.5574 416.31
เกณฑ์มาตราฐาน2.79%11.38% 0.12% 8.82% 7.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)11.80%19.83% 12.91% 15.29% 12.65% 11.8764 84.49
เกณฑ์มาตราฐาน0.86%10.76% -0.52% 7.83% 9.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)-0.96%7.12% 1.12% 10.21% 1.09% -0.50% 4.01% 12.8933 93.74
เกณฑ์มาตราฐาน-6.63%1.52% -8.09% 0.87% -1.53% 0.06% 3.33%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-4.20%14.32% 2.56% 2.90% -9.34% -4.84% -4.38% 7.5379 25.13
เกณฑ์มาตราฐาน2.57%15.14% 6.38% 10.03% -6.82% -0.93% -1.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-2.84%11.89% -1.22% 4.02% 6.09% 13.8339 1,263.25
เกณฑ์มาตราฐาน-1.16%12.78% -0.71% 6.78% 8.32%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)4.78%9.20% 1.66% 11.02% 11.1017 611.86
เกณฑ์มาตราฐาน0.86%10.76% -0.52% 7.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-6.53%18.98% -4.92% -0.31% 0.21% 2.20% 3.01% 12.0238 69.43
เกณฑ์มาตราฐาน-5.13%12.91% -5.93% -0.16% -0.07% 2.01% 3.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-3.36%14.64% 3.24% 3.83% -9.12% -4.75% -5.00% 7.3033 14.16
เกณฑ์มาตราฐาน2.57%15.14% 6.38% 10.03% -6.82% -0.93% -1.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-1.74%14.29% 1.12% 3.03% 1.37% 3.86% 4.03% 12.6787 43.03
เกณฑ์มาตราฐาน4.79%14.30% 5.53% 10.63% 1.93% 3.73% 2.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)-6.20%8.57% -7.47% 0.52% 2.95% 2.48% 3.12% 11.7074 44.33
เกณฑ์มาตราฐาน-8.76%7.43% -9.38% -3.15% -3.09% -1.97% -1.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)-14.34%19.90% -8.17% -11.52% -4.71% -3.97% -4.14% -3.75% 5.3480 33.90
เกณฑ์มาตราฐาน-14.54%15.29% -10.77% -12.05% -4.49% -3.78% -3.18% -1.29%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-3.28%11.68% -1.60% 3.20% 4.53% 5.10% 5.30% 13.8036 33.50
เกณฑ์มาตราฐาน-1.16%12.78% -0.71% 6.78% 6.76% 6.87% 6.72%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-4.10%7.49% -2.38% 3.04% 0.14% 2.54% 11.2877 228.77
เกณฑ์มาตราฐาน2.90%10.76% -0.34% 8.86% 5.24% 6.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-10.73%1.01% -13.99% -6.52% -0.13% 5.35% 12.6275 592.69
เกณฑ์มาตราฐาน-3.32%2.12% -10.05% -0.42% 3.32% 6.05%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-10.17%10.28% -8.07% -2.36% -2.09% 3.22% 11.3770 48.66
เกณฑ์มาตราฐาน-1.84%15.89% -1.82% 4.66% -2.92% 3.53%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index (THB) 50% + DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-16.99%6.67% -18.84% -13.64% -2.16% -0.61% 8.3949 338.67
เกณฑ์มาตราฐาน-16.01%4.01% -20.08% -13.53% -3.66% -3.59%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)23.03%20.34% 18.99% 29.50% 16.26% 17.17% 16.5841 1,034.00
เกณฑ์มาตราฐาน2.79%11.38% 0.12% 8.82% 4.71% 4.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-2.31%12.16% -0.76% 1.29% 13.9257 92.40
เกณฑ์มาตราฐาน-1.16%12.78% -0.71% 2.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)4.11% 3.05% 9.7836 53.56
เกณฑ์มาตราฐาน4.56% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)4.62% 3.64% 9.8397 20.05
เกณฑ์มาตราฐาน4.56% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A) 9.9342 1,002.95
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-8.84%4.04% -6.34% -13.18% -3.28% 1.17% 5.36% 3.14% 11.7474 253.58
เกณฑ์มาตราฐาน-9.03%1.77% -6.37% -14.97% -0.62% 2.78% 8.75% 9.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.68%-0.08% 0.28% 1.80% 1.66% 1.65% 2.31% 2.16% 13.7848 96.18
เกณฑ์มาตราฐาน2.23%0.37% 1.31% 6.56% 5.35% 4.61% 4.57% 5.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.07%-0.06% 0.06% 0.31% 0.39% 0.42% 0.98% 1.36% 12.1979 83.00
เกณฑ์มาตราฐาน1.85%0.12% 0.94% 6.18% 5.22% 4.53% 4.54% 5.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-13.98%5.43% -10.68% -19.24% -5.44% 0.77% 6.58% 3.52% 16.6168 633.74
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.39% 1.68% 8.16% 8.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-19.24%2.13% -15.73% -24.13% -7.40% -0.73% 5.49% 2.48% 13.9975 1,466.35
เกณฑ์มาตราฐาน-13.82%2.37% -10.12% -19.44% -2.39% 1.68% 8.16% 8.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-7.78%4.65% -10.98% -5.12% 7.86% 10.25% 7.33% 17.1411 1,443.40
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.49% 6.15% 8.44% 8.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-1.68%14.49% 1.25% 3.00% 1.25% 3.40% 3.78% 12.3082 101.65
เกณฑ์มาตราฐาน4.79%14.30% 5.53% 10.63% 1.93% 3.73% 4.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.40%0.06% 0.31% 0.94% 1.11% 1.15% 1.61% 11.6749 668.87
เกณฑ์มาตราฐาน0.60%0.12% 0.49% 1.32% 1.06% 0.87% 0.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-8.89%3.69% -7.37% -8.14% -0.09% 0.62% 2.77% 1.79% 13.1922 22.74
เกณฑ์มาตราฐาน-7.55%4.42% -5.37% -6.04% 0.22% 1.21% 5.04% 4.07%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-5.31%2.46% -3.93% -8.23% -2.43% 0.11% 1.46% 11.3234 3.70
เกณฑ์มาตราฐาน-3.89%1.11% -2.82% -4.03% 2.49% 4.02% 5.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-16.88%-0.36% -12.61% -20.83% -2.91% 0.29% 4.99% 16.0344 17.26
เกณฑ์มาตราฐาน-16.03%0.63% -11.66% -20.55% -2.12% 1.41% 5.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-17.46%2.63% -13.76% -22.34% -4.64% -0.50% 6.01% 6.04% 25.0366 71.37
เกณฑ์มาตราฐาน-17.49%-1.07% -13.44% -21.12% -1.96% 1.26% 7.51% 8.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-1.77% 1.35% 10.1348 4.61
เกณฑ์มาตราฐาน-1.07% 4.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-1.77% 1.35% 10.1348 75.87
เกณฑ์มาตราฐาน-1.07% 4.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) 2.69% 12.09% 8.5612 9.97
เกณฑ์มาตราฐาน3.82% 14.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)3.41% 17.02% 7.8038 0.99
เกณฑ์มาตราฐาน2.37% 21.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/07/2020
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-8.44%4.57% -11.69% -5.81% 6.82% 7.98% 9.00% 18.8826 1,413.75
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.49% 6.15% 7.38% 10.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-8.44%4.57% -11.69% -5.81% 6.82% 7.96% 9.10% 12.2237 12,941.58
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.49% 6.15% 7.38% 10.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-8.44%4.57% -11.69% -5.74% 6.85% 7.96% 9.38% 18.8311 3,090.33
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.49% 6.15% 7.38% 9.94%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-7.79%4.52% -11.05% -5.61% 5.45% 10.1120 910.52
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.49% 3.65%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)27.99%12.88% 22.77% 32.55% 12.22% 9.92% 0.50% 10.3946 117.90
เกณฑ์มาตราฐาน29.56%15.42% 23.97% 36.96% 14.92% 12.28% 2.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)28.02%12.90% 22.79% 32.20% 11.87% 9.30% 0.13% 10.1033 2.78
เกณฑ์มาตราฐาน29.56%15.42% 23.97% 36.96% 14.92% 12.28% 2.57%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-8.44%4.57% -11.69% -5.81% 6.87% 8.06% 8.10% 18.7210 2,260.50
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.49% 6.15% 7.38% 7.27%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)28.96%13.29% 23.59% 33.38% 10.4812 41.36
เกณฑ์มาตราฐาน29.56%15.42% 23.97% 34.02%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-7.83%4.89% -11.17% -5.67% 14.3765 189.99
เกณฑ์มาตราฐาน-10.95%1.83% -14.36% -9.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-14.02%2.69% -16.24% -14.39% 8.5610 1,983.82
เกณฑ์มาตราฐาน-14.37%3.82% -17.26% -14.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-14.02%2.68% -16.24% -14.39% 8.5609 4,392.23
เกณฑ์มาตราฐาน-14.37%3.82% -17.26% -14.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C) 11.49% 10.4202 85.20
เกณฑ์มาตราฐาน 13.55%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%