ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.71%0.44% 0.83% 1.51% 0.71% 0.67% 0.99% 1.41% 12.0920 26.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.94%0.54% 1.06% 2.07% 1.11% 1.07% 1.06% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.08%0.08% 0.08% 0.07% 0.19% 0.18% 0.17% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.12% 0.12% 0.11% 0.23% 0.22% 0.16% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.79%0.48% 0.93% 1.69% 0.80% 0.69% 0.90% 1.24% 12.0257 542.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.94%0.54% 1.06% 2.07% 1.11% 1.07% 1.20% 1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.09% 0.08% 0.20% 0.18% 0.16% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.12% 0.12% 0.11% 0.23% 0.22% 0.17% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI2Y1AI)1.18%0.60% 1.46% 2.48% 2.46% 10.3137 421.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14%0.13% 0.16% 0.23% 0.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)1.30%0.63% 1.70% 2.83% 1.65% 1.98% 2.41% 2.67% 15.0392 4,747.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.95%0.28% 1.25% 2.00% 0.99% 1.59% 2.33% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.44%0.49% 0.43% 0.40% 0.85% 0.86% 0.74% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.42%0.46% 0.40% 0.36% 0.77% 0.78% 0.90% 0.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.70%0.42% 0.78% 1.47% 0.54% 0.45% 0.71% 1.34% 12.5810 27.52
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.94%0.54% 1.06% 2.07% 1.11% 2.69% 3.38% 4.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.09% 0.10% 0.23% 0.20% 0.18% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.12% 0.12% 0.11% 0.23% 2.11% 2.09% 1.86%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)0.85%0.50% 0.97% 1.53% 10.1531 404.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.16%0.12% 0.20% 0.46%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M2AI)0.94%0.54% 0.93% 10.0932 109.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14%0.12% 0.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.92%0.51% 1.10% 1.98% 1.00% 0.90% 1.16% 1.43% 11.8789 568.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.52% 1.02% 1.96% 1.11% 2.73% 2.48% 2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 2.10% 1.53% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.92%0.51% 1.10% 1.98% 1.00% 0.90% 1.17% 1.44% 11.8960 0.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.52% 1.02% 1.96% 1.11% 2.73% 2.48% 2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 2.10% 1.53% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.92%0.51% 1.10% 1.98% 1.00% 0.91% 1.26% 1.53% 10.4813 3.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.52% 1.02% 1.96% 1.11% 2.73% 2.48% 2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.22% 0.31% 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 2.10% 1.53% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI1Y1AI)0.61% 0.67% 10.0671 230.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14% 0.20%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)1.03%0.45% 1.53% 2.22% 1.05% 1.38% 1.85% 2.09% 12.6839 433.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.82%0.21% 1.10% 1.71% 0.73% 2.58% 2.80% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.48%0.54% 0.52% 0.62% 0.98% 0.94% 0.80% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.42%0.46% 0.40% 0.36% 0.77% 2.21% 1.65% 0.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)1.03%0.45% 1.53% 2.22% 1.05% 1.38% 1.86% 2.10% 12.7004 48.57
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.82%0.21% 1.10% 1.71% 0.73% 2.58% 2.80% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.48%0.54% 0.52% 0.62% 0.98% 0.94% 0.81% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.42%0.46% 0.40% 0.36% 0.77% 2.21% 1.65% 0.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)1.97%1.56% 2.16% 3.04% 2.53% 1.96% 1.77% 1.77% 12.6142 7.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.52% 1.02% 1.96% 1.11% 2.73% 2.48% 2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.64%2.15% 1.51% 1.06% 2.08% 1.66% 1.19% 1.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 2.10% 1.53% 0.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)1.03%0.45% 1.53% 2.22% 1.05% 1.48% 2.46% 12.7558 153.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.82%0.21% 1.10% 1.71% 0.73% 2.58% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.48%0.54% 0.52% 0.62% 0.98% 1.02% 1.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.42%0.46% 0.40% 0.36% 0.77% 2.21% 0.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.97%0.51% 1.18% 2.12% 1.12% 1.10% 1.29% 11.2651 6,391.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.51% 1.03% 1.97% 1.12% 2.74% 2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.17% 0.15% 0.14% 0.27% 0.25% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 2.10% 0.74%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% ZRR6M Index 20% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.92%0.51% 1.10% 1.98% 1.00% 0.92% 0.99% 11.4898 51.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.52% 1.02% 1.96% 1.11% 2.73% 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 2.10% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)1.18%0.56% 1.55% 2.48% 1.33% 1.36% 10.6708 9,514.87
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.95%0.28% 1.25% 2.01% 1.00% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.43%0.49% 0.43% 0.39% 0.83% 0.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.42%0.46% 0.40% 0.36% 0.77% 0.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.86%0.55% 2.16% 2.33% 1.59% 1.67% 12.9579 53.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)1.03%0.57% 1.22% 2.24% 1.26% 1.08% 11.9848 0.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.52% 1.02% 1.96% 1.11% 1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.10% 0.10% 0.23% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.20% 0.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.18%0.88% 1.71% -0.23% 3.23% 2.56% 12.0481 12.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.39%0.45% 0.33% 10.69% 4.51% 6.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 0.34%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)1.08%0.57% 1.31% 2.22% 11.2919 1.87
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.51% 1.03% 1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.16%0.18% 0.16% 0.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% ZRR6M Index 20% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1(PRINCIPAL SHARK6M1) -0.87% 9.9135 371.60
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 4.93%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)0.67%0.20% 3.63% 0.63% -1.17% -0.42% 2.00% 2.03% 12.4068 54.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.17%1.14% 3.77% 2.02% 0.28% 1.64% 3.07% 3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.81%5.17% 4.81% 4.90% 6.65% 8.34% 8.18% 7.75%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.30%6.01% 5.19% 4.90% 6.26% 8.74% 7.41% 6.87%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% SET PF&REIT TRI Index 5% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% FSTREI TRI Index (THB) 0.75% SET TRI Index 15% M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% M1WO Index (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-4.01%-1.86% -1.21% -5.10% -2.96% -1.59% 0.99% 10.8250 606.61
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.02%-1.19% -0.32% -3.30% -1.61% 0.26% 2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.78%4.94% 5.08% 5.05% 6.34% 7.03% 4.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.13%4.15% 4.42% 4.68% 5.85% 7.43% 4.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% SET PF&REIT TRI Index 25% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)0.67%0.20% 3.63% 0.63% -1.17% -0.43% -1.21% 12.4512 1.45
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.17%1.14% 3.77% 2.02% 0.28% 1.64% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.82%5.17% 4.81% 4.91% 6.65% 8.34% 6.72%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.30%6.01% 5.19% 4.90% 6.26% 8.74% 7.20%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% SET PF&REIT TRI Index 5% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% FSTREI TRI Index (THB) 0.75% SET TRI Index 15% M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% M1WO Index (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)0.67%0.20% 3.63% 0.63% -1.17% -0.71% 11.1200 144.67
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.17%1.14% 3.77% 2.02% 0.28% 1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.82%5.17% 4.81% 4.91% 6.65% 6.77%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.30%6.01% 5.19% 4.90% 6.26% 7.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% SET PF&REIT TRI Index 5% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% FSTREI TRI Index (THB) 0.75% SET TRI Index 15% M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% M1WO Index (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-3.83%-0.11% -1.34% -8.45% -2.61% -3.02% 0.55% 5.23% 20.8321 116.89
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.55%0.08% -0.99% -7.80% -2.23% -2.43% 1.57% 6.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.29%11.56% 11.06% 12.06% 11.64% 18.36% 15.17% 16.98%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.40%11.71% 11.15% 12.12% 11.82% 18.74% 15.56% 17.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-2.64%-0.34% 0.76% -9.91% 20.2409 15.15
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.05%10.04% 10.13% 11.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-3.49%-1.03% -0.25% -8.48% -2.79% -1.61% -0.38% 8.3559 209.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.66% 0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.05%10.01% 10.11% 11.00% 10.31% 14.18% 13.13%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.53% 14.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-2.88%-0.71% 0.22% -7.05% -0.63% -1.06% 23.7969 32.43
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -1.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.97%10.01% 10.01% 10.99% 10.53% 16.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.27%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-3.65%0.00% -1.12% -8.04% -2.18% 5.48% 21.2199 0.52
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.55%0.08% -0.99% -7.80% -2.23% 6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.29%11.56% 11.06% 12.06% 11.64% 15.50%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.40%11.71% 11.15% 12.12% 11.82% 15.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-3.29%-0.91% 0.00% -8.03% -2.31% 3.57% 8.5279 38.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% 4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.05%10.01% 10.11% 11.00% 10.32% 11.68%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 13.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-10.22%-4.60% -8.49% -16.39% -13.39% 7.5279 37.69
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -6.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.28%8.17% 8.16% 9.17% 8.51%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 11.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-3.11%-0.84% -0.05% -7.56% -1.17% -0.92% 2.50% 6.84% 21.9832 1,826.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.66% 2.62% 7.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.97%10.01% 10.01% 10.99% 10.52% 17.31% 14.46% 19.34%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.53% 14.63% 19.96%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-2.94%-0.50% 0.35% -7.21% 0.26% 1.19% 3.90% 6.35% 11.2351 710.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.75% 2.31% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.98%9.96% 10.05% 11.03% 10.27% 16.18% 13.96% 14.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.50% 15.39% 16.02%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-3.50%-0.95% -0.32% -8.68% -1.51% -0.47% 2.12% 4.83% 17.6189 52.77
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.75% 2.31% 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.94%10.00% 10.03% 11.09% 10.40% 16.34% 13.68% 14.72%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.50% 15.39% 16.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-3.50%-0.95% -0.32% -8.68% -1.50% -0.46% 2.39% 4.99% 17.9539 12.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.75% 2.31% 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.94%10.00% 10.03% 11.09% 10.40% 16.33% 13.67% 14.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.50% 15.39% 16.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-3.50%-0.95% -0.32% -8.68% -1.51% -0.46% 2.16% 4.72% 8.8521 49.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.75% 2.31% 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.94%10.00% 10.03% 11.09% 10.40% 16.34% 13.69% 14.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.50% 15.39% 16.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-3.50%-0.95% -0.32% -8.68% -1.51% -0.53% 2.20% 2.70% 17.6201 99.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.75% 2.31% 2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.94%10.00% 10.03% 11.09% 10.40% 16.31% 13.66% 13.76%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.50% 15.39% 15.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-6.00%-4.52% -5.48% -5.71% -4.60% -2.49% 2.93% 4.16% 10.0271 921.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.57%-4.35% -4.96% -6.31% -7.19% -4.65% -0.12% 1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.76%12.04% 11.62% 13.91% 14.40% 22.40% 19.79% 24.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.75%12.10% 11.59% 13.93% 14.22% 22.90% 20.03% 23.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EPIF TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ C (PRINCIPAL GCF-C)7.26%6.67% 5.50% 13.72% 1.68% 9.6878 30.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.25%10.51% 10.92% 11.79% 12.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)8.00%0.67% 7.35% 5.60% -2.46% 1.37% 2.41% 1.98% 13.0457 23.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.11%2.42% 9.17% 12.69% 4.51% 7.34% 5.57% 3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.43%12.89% 11.75% 11.70% 9.64% 14.29% 12.93% 15.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.55%13.10% 11.96% 12.00% 10.18% 14.37% 13.34% 17.11%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% M7ID Index (THB) 33.33%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)5.88%3.06% 9.79% 8.20% -8.04% 1.31% 2.85% 5.30% 18.3184 774.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.47%4.70% 8.62% 10.09% -5.82% 4.08% 2.52% 3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.48%13.52% 12.04% 12.13% 14.57% 16.43% 13.94% 13.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.73%14.93% 13.37% 13.94% 17.11% 17.26% 14.97% 15.01%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ USD (PRINCIPAL VNEQ-USD) 0.16% 0.3766 0.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)14.46%3.17% 14.04% 14.88% -0.65% 6.55% 4.70% 4.46% 15.6728 82.57
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.03%4.77% 18.98% 34.42% 15.92% 15.23% 9.36% 9.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.80%17.18% 14.56% 15.29% 13.68% 15.28% 15.47% 17.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.58%16.33% 14.31% 14.58% 11.87% 12.79% 12.17% 17.19%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-6.73%-3.85% -0.95% -3.13% -14.33% -1.58% -3.75% -3.68% 6.8361 130.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.49%-4.66% -1.25% -0.83% -10.66% 3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.74%22.84% 22.00% 21.93% 25.79% 24.42% 19.78% 21.03%
ความผันผวนของดัชนีวัด25.05%27.25% 25.01% 24.46% 25.85% 24.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% M1KR2550 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)6.69%2.72% 14.59% 16.10% -1.71% 7.83% 4.88% 5.08% 16.4647 123.07
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.87%2.71% 12.02% 16.49% -0.33% 8.38% 5.75% 5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.86%14.30% 14.01% 14.07% 19.05% 21.65% 17.92% 16.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.17%13.41% 13.55% 13.50% 17.34% 19.59% 16.20% 15.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% MSLUAWON Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-6.90%-3.99% -1.23% -3.67% -14.52% -1.67% -4.17% 6.5413 9.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.49%-4.66% -1.25% -0.83% -10.66% 3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.09%23.33% 22.32% 22.13% 25.85% 24.41% 21.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด25.05%27.25% 25.01% 24.46% 25.85% 24.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index (THB) 15% M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)5.71%2.96% 9.56% 7.74% -8.20% 1.07% 2.34% 12.5606 25.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.47%4.70% 8.62% 10.09% -5.82% 4.08% 2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.51%13.60% 12.06% 12.14% 14.47% 16.37% 14.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.73%14.93% 13.37% 13.94% 17.11% 17.26% 15.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)12.34%7.26% 16.35% 16.11% 3.56% 8.70% 6.20% 17.1492 198.61
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.62%6.43% 14.11% 17.21% 8.14% 10.11% 5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.42%9.45% 9.01% 10.35% 14.05% 14.73% 16.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.67%8.72% 8.31% 9.93% 12.79% 14.82% 16.85%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)4.27%0.72% 9.34% 4.78% -4.47% 3.34% 2.46% 12.3382 90.57
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 22.53% 6.53% 12.38% 8.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.08%10.94% 10.00% 10.79% 14.80% 15.91% 14.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.72% 15.81% 16.37% 15.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)1.16%0.38% 3.19% 2.87% 4.35% 4.17% 5.80% 15.9772 302.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.39%3.87% 4.50% 7.42% 3.77% 5.11% 6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.38%11.53% 10.07% 10.52% 12.34% 13.41% 13.98%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.02%11.84% 10.89% 11.32% 13.34% 13.79% 14.19%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% HU706478 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GERMANEQ)9.56%3.72% 12.18% 14.50% 3.23% 6.72% 5.82% 15.6446 10.86
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.21%4.07% 13.17% 16.87% 5.15% 9.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.81%11.05% 10.47% 11.62% 15.53% 18.30% 18.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.80% 10.13% 11.30% 15.80% 18.42%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% DAXNR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-4.93%0.34% 3.29% 2.83% -8.20% -3.56% -0.92% 7.7671 139.12
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.20%0.00% 3.28% 3.52% -4.66% -0.79% -0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.32%18.26% 16.92% 16.84% 18.33% 19.37% 18.16%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.78%17.47% 16.65% 16.56% 18.37% 19.55% 18.66%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : PIFGUIA ID adjust with fx hedging cost 51% PIFGUIA ID (THB) 9% REET US adjust with fx hedging cost 34% REET US (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)5.11%-4.99% 9.68% 21.34% -6.78% 7.27% 8.02% 17.1957 1,868.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.52% 13.39% 21.19% 4.98% 11.30% 8.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.75%18.60% 17.67% 18.47% 23.56% 22.26% 23.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.54%11.35% 10.16% 10.40% 15.32% 15.93% 15.57%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)21.61%3.05% 22.30% 30.09% 0.12% 9.76% 5.04% 13.8518 9,313.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.01%-2.03% 8.76% 9.97% -6.33% 7.23% 5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.32%22.29% 18.87% 19.95% 20.87% 24.35% 20.41%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.54%23.74% 20.15% 23.56% 21.08% 25.19% 22.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)0.13%0.48% 2.37% 3.97% -2.04% -0.74% -1.23% 9.2267 287.41
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.60%-0.22% 1.49% -0.58% -3.23% -0.88% -0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.34%4.52% 4.53% 4.95% 5.87% 7.26% 5.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.82%5.51% 6.23% 6.66% 6.76% 6.09% 5.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% LBUSTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)2.60%-0.60% 4.28% 6.37% -0.62% 2.49% 1.22% 10.7870 39.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.41%0.76% 6.26% 9.08% 2.70% 5.37% 3.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.38%7.89% 7.41% 8.00% 10.81% 11.40% 13.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.00%7.97% 7.22% 7.36% 11.46% 11.92% 13.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)21.62%3.06% 22.30% 30.09% 0.12% 9.76% 3.67% 13.9613 181.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.01%-2.03% 8.76% 9.97% -6.33% 7.23% 1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.32%22.29% 18.87% 19.95% 20.87% 24.34% 20.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.54%23.74% 20.15% 23.56% 21.08% 25.19% 22.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)2.85%1.19% 5.04% 7.26% -1.61% 0.59% 0.67% 10.4177 21.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.78%0.40% 2.69% 2.69% -2.62% 0.38% 1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน2.31%2.42% 2.40% 2.44% 6.09% 9.26% 6.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.57%5.33% 6.10% 6.61% 8.08% 7.80% 6.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% BGAUTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)3.22%4.92% 4.84% 7.17% -0.30% 10.8531 0.50
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้3.62%5.46% 6.03% 9.79% 5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน6.60%6.90% 8.51% 7.94% 12.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.37%6.42% 7.35% 7.16% 10.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-1.72%4.17% -6.14% -12.18% -24.88% -10.01% -7.89% 6.2520 618.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.48%6.39% 2.15% -2.01% -12.74% 0.93% 1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.85%20.16% 21.92% 21.83% 23.83% 21.66% 22.39%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.15%14.56% 18.03% 18.92% 20.83% 20.06% 22.25%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)5.12%-4.99% 9.68% 21.34% -6.78% 7.32% 8.87% 17.1683 1,707.89
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.52% 13.39% 21.19% 4.98% 11.30% 10.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.75%18.60% 17.67% 18.47% 23.56% 22.27% 25.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.54%11.35% 10.16% 10.40% 15.32% 15.93% 16.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)3.82%-0.92% 11.05% 10.77% -7.13% 4.64% 3.70% 12.1136 95.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 22.53% 6.53% 12.48% 11.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.79%15.71% 15.50% 14.80% 19.87% 19.97% 21.70%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.72% 15.81% 16.41% 17.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)8.09%1.98% 12.79% 19.00% 2.50% 8.07% 19.0282 2,440.65
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.31%3.20% 13.49% 21.41% 4.77% 10.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.05%11.76% 10.54% 10.84% 14.85% 16.87%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.88%11.69% 10.53% 10.80% 16.57% 18.57%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-1.85%-5.69% 1.11% 5.13% -0.54% 4.63% 12.3738 149.89
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 22.53% 6.53% 11.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.60%11.35% 10.35% 11.02% 13.79% 16.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.72% 15.81% 18.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)3.44%-0.11% 5.29% 8.44% 3.32% 11.2757 0.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.41%0.76% 6.26% 9.08% 5.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.36%7.87% 7.41% 8.00% 12.05%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.00%7.97% 7.22% 7.36% 10.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)8.52%2.22% 13.32% 20.12% 3.47% 8.41% 19.8550 24.61
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.31%3.20% 13.49% 21.41% 4.77% 10.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.04%11.74% 10.53% 10.84% 14.86% 17.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.88%11.69% 10.53% 10.80% 16.57% 19.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-18.42%-16.17% -14.43% -2.46% -22.88% -17.29% 4.7923 109.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.10%3.65% 14.74% 24.13% 7.27% 12.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.85%18.52% 17.30% 19.02% 24.15% 22.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.31%11.97% 10.87% 11.17% 16.24% 14.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : NGSINU Index (THB) 15% NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-16.20%-16.08% -5.81% -5.12% -18.78% -14.79% 5.5896 2,076.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-14.11%-14.90% -3.15% -1.39% -14.72% -10.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน26.18%25.03% 26.02% 26.41% 29.00% 38.00%
ความผันผวนของดัชนีวัด27.17%24.57% 27.02% 27.36% 29.62% 40.21%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% EMCLOUDN Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)5.27%-0.94% 9.37% 8.37% -15.88% -17.61% 5.2592 1,145.92
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.03%0.67% 11.08% 11.55% 4.71% 6.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.69%10.81% 9.75% 9.88% 20.87% 19.75%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.45%10.39% 9.58% 9.97% 13.95% 12.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO0HC index adjusted with hedging cost 85% M1WO0HC Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-1.72%4.17% -6.14% -12.17% -24.88% -23.51% 6.2526 90.65
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.48%6.39% 2.15% -2.01% -12.74% -11.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.85%20.16% 21.92% 21.83% 23.83% 23.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.15%14.56% 18.03% 18.92% 20.83% 20.36%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)-6.09%6.00% 2.80% -22.68% -12.80% -14.42% 6.1070 150.30
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.01%6.43% 4.65% -20.41% -9.16% -10.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.63%22.80% 25.15% 24.42% 25.24% 26.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.12%20.26% 21.77% 21.05% 26.14% 25.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-5.66%2.33% -9.30% -12.26% -25.00% -24.95% 4.2133 737.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.88%2.49% -8.62% -9.89% -22.50% -22.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน30.69%26.41% 29.36% 27.53% 30.47% 33.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด30.13%26.78% 29.03% 27.99% 31.03% 33.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% HSTECHN Index 10.5% STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% STAR50NR USD Index 4.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)8.98%2.57% 13.60% 21.91% 2.86% 10.7921 1,014.00
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.25%3.20% 15.31% 25.55% 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.60%13.24% 12.40% 12.17% 18.37%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%13.14% 12.34% 12.12% 18.46%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)19.67%2.90% 21.49% 29.86% -0.09% 9.9765 1,164.79
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.88%0.01% 7.27% 2.48% -4.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.71%19.63% 16.20% 16.89% 17.85%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.84%12.74% 10.40% 11.52% 12.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 50% VNINDEX Index (THB) 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)-1.05%-5.23% 2.09% 7.19% 0.94% 12.9113 0.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 22.53% 6.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.57%11.32% 10.34% 11.00% 16.40%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.72% 15.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X)6.07%-4.48% 10.86% 23.97% 4.18% 17.8701 3.19
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.52% 13.39% 21.19% 5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.72%18.57% 17.65% 18.46% 24.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.54%11.35% 10.16% 10.40% 14.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD Index (THB) 15% M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)9.90%3.06% 14.72% 24.32% 6.42% 11.2626 0.92
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.25%3.20% 15.31% 25.55% 7.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.58%13.22% 12.39% 12.17% 18.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%13.14% 12.34% 12.12% 18.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index (THB) 15% RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL VTOPP-X)20.76%3.46% 22.80% 32.67% 9.19% 10.3718 0.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.88%0.01% 7.27% 2.48% -3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.71%19.60% 16.21% 16.89% 18.00%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.84%12.74% 10.40% 11.52% 12.39%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VNINDEX Index (THB) 50% SET TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)5.46%2.28% 9.10% 12.16% -1.37% 9.7049 121.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.52%2.41% 9.73% 14.31% 2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.69%9.43% 8.46% 8.76% 11.74%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.20%8.75% 8.00% 8.28% 11.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% LBUSTRUU Index (THB) 4.5% M1WD index adjusted with FX hedging cost 59.5% M1WD Index (THB) 10.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)17.10%2.03% 19.77% 29.83% -4.31% 9.0979 546.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้14.59%1.49% 19.00% 21.75% -5.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.69%22.25% 17.95% 19.11% 22.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.66%18.13% 15.13% 17.76% 21.37%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VN30TR Index (THB) 15% VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)22.73%3.62% 23.62% 32.91% -1.08% 14.5081 117.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.01%-2.03% 8.76% 9.97% -13.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.32%22.26% 18.88% 19.95% 22.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.54%23.74% 20.15% 23.56% 24.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)5.88%3.06% 9.79% 8.20% -5.59% 18.3185 559.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.47%4.70% 8.62% 10.09% -1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.48%13.52% 12.04% 12.13% 14.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.73%14.93% 13.37% 13.94% 16.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)14.46%3.17% 14.04% 14.88% 6.86% 15.6732 92.48
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.03%4.77% 18.98% 34.42% 22.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.80%17.18% 14.56% 15.29% 14.77%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.58%16.33% 14.31% 14.58% 14.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X)6.74%3.56% 10.86% 10.31% -1.28% 19.0549 2.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.47%4.70% 8.62% 10.09% 1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.45%13.47% 12.01% 12.12% 14.54%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.73%14.93% 13.37% 13.94% 15.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)13.26%7.78% 17.48% 18.38% 17.22% 17.8083 1.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.62%6.43% 14.11% 17.21% 15.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.40%9.43% 8.99% 10.34% 12.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.67%8.72% 8.31% 9.93% 12.97%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X)15.40%3.67% 15.14% 17.13% 12.43% 16.2344 0.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้19.03%4.77% 18.98% 34.42% 25.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.80%17.17% 14.56% 15.29% 13.98%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.58%16.33% 14.31% 14.58% 14.29%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A)5.08%1.45% 9.83% 12.91% 9.25% 11.9698 66.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.52% 13.39% 21.19% 12.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.74%13.90% 12.29% 13.07% 16.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.54%11.35% 10.16% 10.40% 14.25%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ C (PRINCIPAL GBRAND-C)-1.85%-5.69% 1.11% 5.13% 4.20% 12.3759 6.66
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 22.53% 16.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.60%11.34% 10.35% 11.02% 14.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.72% 14.15%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น C (PRINCIPAL GINNO-C)3.82%-0.92% 11.05% 10.77% 8.04% 12.1139 0.29
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 22.53% 15.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.80%15.71% 15.50% 14.80% 17.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.72% 14.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)8.99%2.57% 13.60% 21.92% 9.18% 10.7934 293.68
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.25%3.20% 15.31% 25.55% 12.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.60%13.24% 12.41% 12.17% 16.40%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.56%13.14% 12.34% 12.12% 16.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C)21.62%3.06% 22.30% 30.10% 5.18% 13.8570 43.45
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.01%-2.03% 8.76% 9.97% -7.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.32%22.29% 18.87% 19.95% 21.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.54%23.74% 20.15% 23.56% 23.98%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C)5.08%1.45% 9.84% 12.91% 8.35% 11.9700 316.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.52% 13.39% 21.19% 11.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.74%13.90% 12.29% 13.07% 15.42%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.54%11.35% 10.16% 10.40% 13.33%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2)7.83%9.61% 3.53% -2.07% -11.76% 8.4743 172.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.28%0.59% -1.48% -9.53% -17.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน24.14%24.31% 23.74% 23.77% 22.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด17.34%13.32% 17.14% 16.57% 16.22%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% M1CN1A Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)7.73%1.78% 12.35% 18.08% 1.71% 8.09% 6.09% 6.26% 18.4301 13.05
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.31%3.20% 13.49% 21.41% 4.77% 11.44% 8.27% 8.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.06%11.77% 10.55% 10.84% 14.84% 15.69% 13.53% 14.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.88%11.69% 10.53% 10.80% 16.57% 17.64% 14.92% 15.36%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)7.26%6.67% 5.50% 13.72% 9.63% 10.28% 0.78% 0.50% 9.6809 114.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.11%7.32% 6.64% 15.60% 13.00% 12.47% 2.07% 3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.25%10.51% 10.92% 11.79% 12.88% 16.25% 14.23% 18.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.35%10.51% 11.09% 11.90% 13.06% 16.07% 14.60% 19.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% MLCX03TR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GQE-A)5.96%-0.92% 9.00% 5.13% 10.5132 359.63
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 13.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.26%11.43% 10.90% 12.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.92%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GQE-C)5.96%-0.92% 9.00% 8.45% 10.5134 270.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้9.27%3.55% 14.18% 15.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.26%11.43% 10.90% 11.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.82%11.61% 10.49% 10.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต A (PRINCIPAL GCREDIT-A)-1.76%-0.33% -1.41% 9.8594 588.50
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.55%0.42% -0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.59%4.48% 4.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.53%4.25% 4.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% LGDRTRUH Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต C (PRINCIPAL GCREDIT-C)-1.76%-0.33% -1.41% 9.8594 424.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.55%0.42% -0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.59%4.48% 4.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.53%4.25% 4.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% LGDRTRUH Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF/LTF/SSF/SSFX/Thai ESG
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-3.59%-1.14% -0.63% -8.80% -2.51% -2.47% 1.15% 2.54% 15.5216 948.54
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.66% 2.62% 7.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.99%10.06% 10.04% 11.02% 10.52% 17.17% 14.32% 18.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.53% 14.63% 18.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-2.64%-0.34% 0.76% -9.91% 20.2409 15.15
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.05%10.04% 10.13% 11.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG ThaiESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)-4.08%-1.65% -3.14% 9.6862 10.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.78%-0.91% -2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.69%9.53% 9.55%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.61%10.40% 10.41%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETESG TRI 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-7.88%-3.53% -3.33% -10.76% -6.32% -4.52% 3.95% 2.64% 13.4716 1,145.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -3.08% 4.34% 4.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.86%9.04% 9.32% 9.69% 11.75% 14.60% 11.63% 9.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.52% 16.34% 12.42% 10.04%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% FSTREI TRI Index (THB) 7.5% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-4.35%-0.30% -1.98% -9.08% -3.62% -3.17% 0.68% 3.75% 16.4547 23.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.72%-0.07% -1.14% -8.49% -3.10% -2.35% 1.64% 4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.21%11.46% 11.00% 12.06% 11.37% 18.11% 14.81% 16.52%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.37%11.63% 11.14% 12.19% 11.58% 18.59% 15.57% 17.21%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET100 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)4.17%2.07% 7.68% 6.47% 0.53% 2.82% 1.91% 2.43% 15.9648 31.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.59%1.73% 5.91% 6.13% 2.34% 4.81% 2.75% 4.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.44%8.74% 8.09% 8.53% 10.31% 14.12% 11.55% 12.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.01%8.64% 7.62% 8.11% 10.31% 14.18% 11.70% 13.42%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 10% SET50 TRI Index 45% M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% M1WO Index (THB) 6.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.95%0.57% 1.11% 2.05% 0.98% 0.86% 1.08% 1.38% 12.0415 784.69
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.94%0.54% 1.06% 2.07% 1.11% 1.07% 0.90% 0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.11% 0.10% 0.09% 0.25% 0.22% 0.18% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.12% 0.12% 0.11% 0.23% 0.22% 0.18% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)5.86%3.07% 9.72% 8.02% -8.25% 0.91% 2.05% 12.1101 203.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.47%4.70% 8.62% 10.09% -5.82% 4.08% 3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.48%13.54% 12.03% 12.12% 14.50% 16.34% 14.54%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.73%14.93% 13.37% 13.94% 17.11% 17.26% 15.74%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-3.92%-0.17% -1.47% -8.69% -2.79% 1.24% 10.5244 69.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.55%0.08% -0.99% -7.80% -2.23% 2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.29%11.57% 11.06% 12.05% 11.64% 14.68%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.40%11.71% 11.15% 12.12% 11.82% 14.89%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-3.92%-0.18% -1.47% -8.69% -2.79% 1.23% 10.5195 76.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.55%0.08% -0.99% -7.80% -2.23% 2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.29%11.57% 11.06% 12.05% 11.64% 14.68%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.40%11.71% 11.15% 12.12% 11.82% 14.89%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -1.77%-0.66% 3.68% -1.23% -3.79% 1.57% 8.1496 323.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.10%-0.11% 3.44% -0.67% -1.68% 5.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.84%10.50% 10.16% 10.57% 12.21% 10.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.37%11.06% 10.72% 10.98% 12.67% 12.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% FSTREI TRI Index (THB) 3% AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% AS51PROT Index (THB) 4.5% TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% TREITNTR Index (THB) 3% HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-3.49%-1.03% -0.25% -8.48% -2.79% 5.49% 8.3322 14.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% 8.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.05%10.01% 10.11% 11.00% 10.31% 11.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 13.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)5.09%-5.01% 9.66% 21.32% -6.79% -4.39% 17.0725 36.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.68%3.52% 13.39% 21.19% 4.98% 8.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.75%18.60% 17.67% 18.47% 23.57% 27.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.54%11.35% 10.16% 10.40% 15.32% 13.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-2.91%-0.51% 0.40% -7.33% -1.20% -1.57% 1.52% 5.55% 28.6334 61.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.55%0.08% -0.99% -7.80% -2.23% -2.43% 1.57% 6.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.28%10.46% 10.27% 11.26% 11.58% 17.61% 14.14% 19.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.40%11.71% 11.15% 12.12% 11.82% 18.74% 15.56% 20.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-1.00%-0.22% 0.52% -1.66% -1.35% -0.53% 0.58% 1.36% 11.8335 2.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.55%0.23% 0.59% -2.50% -0.25% 1.76% 3.30% 4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.30%4.38% 4.30% 4.25% 4.26% 7.18% 6.12% 5.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.19%4.23% 4.12% 4.53% 4.35% 6.95% 6.40% 6.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 60% SET TRI Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-2.32%-0.38% 0.05% -5.35% -0.26% 0.41% 2.34% 3.21% 12.6700 199.65
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.69%-0.04% 0.18% -5.92% -1.38% 0.00% 2.96% 7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.02%6.99% 7.09% 7.66% 7.16% 11.33% 9.81% 15.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.32%7.39% 7.21% 7.92% 7.62% 12.42% 11.76% 17.47%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 70% STGovBond Index 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)1.11%0.50% 1.49% 2.31% 1.04% 1.39% 1.75% 1.96% 14.4026 127.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.95%0.28% 1.25% 2.00% 0.99% 2.86% 3.46% 4.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.53%0.60% 0.52% 0.50% 0.98% 0.94% 0.82% 0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.42%0.46% 0.40% 0.36% 0.77% 2.20% 2.13% 1.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.94%0.48% 1.06% 1.89% 0.97% 0.66% 0.62% 1.24% 12.5518 117.86
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.94%0.54% 1.06% 2.07% 1.11% 2.73% 3.40% 4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.27%0.25% 0.30% 0.22% 0.23% 0.22% 0.17% 0.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.12% 0.12% 0.11% 0.23% 2.11% 2.09% 1.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-3.11%-0.63% 0.18% -7.78% -0.48% 0.26% 2.86% 3.83% 20.0627 585.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.86%-0.32% -0.27% -9.32% -2.61% -0.66% 2.62% 7.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.05%10.04% 10.13% 11.14% 10.38% 16.19% 13.70% 18.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.45%10.55% 10.29% 11.31% 10.90% 17.53% 14.63% 18.59%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ RMF (PRINCIPAL VNEQRMF)20.17%2.46% 21.07% 13.57% 11.3574 123.33
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.01%-2.03% 8.76% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.99%21.87% 18.34% 19.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.54%23.74% 20.15% 23.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-8.01%-3.55% -3.38% -10.59% -6.24% -4.70% 2.41% 4.07% 14.6125 633.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -3.08% 3.19% 6.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.64%8.75% 9.10% 9.53% 11.67% 14.80% 11.53% 9.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.51% 16.34% 12.49% 9.48%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% SET PF&REIT TRI Index 50% FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-8.01%-3.55% -3.38% -10.59% -6.24% -4.71% 2.40% 4.14% 9.1697 4,965.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -3.08% 3.19% 6.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.64%8.75% 9.10% 9.53% 11.67% 14.80% 11.53% 9.05%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.51% 16.34% 12.49% 9.48%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-8.01%-3.55% -3.38% -10.59% -6.24% -4.65% 2.40% 4.17% 14.5730 1,149.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -3.08% 3.19% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.64%8.75% 9.10% 9.53% 11.67% 14.81% 11.53% 9.34%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.51% 16.34% 12.49% 9.59%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)11.13%13.95% 12.42% 13.96% 2.79% 8.96% 3.83% 0.71% 10.8515 30.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.83%14.57% 13.56% 16.24% 5.30% 11.25% 6.15% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.32%18.34% 15.30% 12.77% 13.58% 14.46% 13.17% 14.33%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.70%18.93% 15.90% 13.25% 13.65% 14.77% 13.72% 15.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)11.17%13.99% 12.46% 13.99% 2.80% 8.88% 3.56% 0.47% 10.5535 2.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.83%14.57% 13.56% 16.24% 5.30% 11.25% 6.15% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.32%18.34% 15.30% 12.77% 13.58% 14.42% 13.12% 14.33%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.70%18.93% 15.90% 13.25% 13.65% 14.77% 13.72% 15.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-8.01%-3.55% -3.38% -10.59% -6.24% -4.70% 2.40% 14.4873 1,164.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -3.08% 3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.64%8.75% 9.10% 9.53% 11.67% 14.80% 9.43%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.51% 16.34% 9.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-8.29%-3.81% -3.83% -11.55% -7.04% -5.22% -2.77% 7.6981 588.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -3.08% -0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.84%9.00% 9.31% 9.67% 11.75% 14.59% 11.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.51% 16.34% 11.86%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-7.55%-3.26% -2.81% -9.53% -5.12% -5.37% 11.6445 19.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.94%-2.64% -2.08% -8.63% -4.18% -4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.63%8.74% 9.09% 9.53% 11.68% 12.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.18%8.11% 8.73% 9.24% 11.51% 12.96%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% SET PF&REIT TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-1.99%0.93% 2.29% 3.21% 0.84% 6.22% 10.1303 13.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.62%11.39% 10.77% 12.30% 14.16% 14.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 15.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-1.73%-0.62% 3.72% -1.19% -3.78% -4.41% 8.1568 854.55
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.10%-0.11% 3.44% -0.67% -1.68% -1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.84%10.49% 10.15% 10.56% 12.20% 13.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.37%11.06% 10.72% 10.98% 12.67% 15.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% FSTREI TRI Index (THB) 3% AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% AS51PROT Index (THB) 4.5% TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% TREITNTR Index (THB) 3% HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-1.73%-0.62% 3.72% -1.19% -3.78% -4.41% 8.1568 1,528.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.10%-0.11% 3.44% -0.67% -1.68% -1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.84%10.49% 10.15% 10.56% 12.21% 13.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.37%11.06% 10.72% 10.98% 12.67% 15.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% FSTREI TRI Index (THB) 3% AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% AS51PROT Index (THB) 4.5% TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% TREITNTR Index (THB) 3% HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)11.51%14.18% 12.87% 14.78% 3.64% 4.70% 11.2256 118.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.83%14.57% 13.56% 16.24% 5.30% 6.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.33%18.35% 15.31% 12.77% 13.60% 14.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.70%18.93% 15.90% 13.25% 13.65% 15.21%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)11.59%14.21% 12.98% 14.99% 3.83% 5.28% 11.3123 0.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.83%14.57% 13.56% 16.24% 5.30% 6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.35%18.37% 15.32% 12.77% 13.57% 13.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.70%18.93% 15.90% 13.25% 13.65% 14.54%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-1.73%-0.62% 3.72% -1.18% -6.21% 8.1591 440.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.10%-0.11% 3.44% -0.67% -4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.84%10.49% 10.15% 10.56% 10.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.37%11.06% 10.72% 10.98% 11.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% FSTREI TRI Index (THB) 3% AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% AS51PROT Index (THB) 4.5% TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% TREITNTR Index (THB) 3% HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)