สิทธิของผู้ลงทุน

  1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
  2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
  4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำนเนการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของผู้ลงทุน
  5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษํทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อดูเปรียบเทียบกันได้
  6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน (Cold Call)
  7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
  8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่ www.principal.th

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ “การประกอบธุรกิจ” ของบริษัทจัดการผู้จัดจำหน่วยหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
    44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น  16ถนนหลังสวน  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    โทรศัพท์ 02 686 9595 โทรสาร 02 657 3067 www.principal.th
2. ผู้จัดจำหน่วย หรือตัวแทนฯ
    ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
    333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
    โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 www.sec.or.th

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่วย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น