ติดต่อเรา

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายบริการลูกค้า callcenter@principal.th
+(662) 686 9500

กองทุนรวม: clientservice@principal.th
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: pvdandpfmkt@principal.th
กองทุนส่วนบุคคล: pfmkt@principal.th