ติดต่อเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายบริการลูกค้า callcenter@principal.com
+(662) 686 9500

กองทุนรวม: THclientservice@principal.com
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: THpvdmkt@principal.com
กองทุนส่วนบุคคล: THpfmkt@principal.com