ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมาย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลหลากหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาประวัติศาสตร์ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สร้างพันธสัญญาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและขับเคลื่อนภารกิจของเราเพื่อช่วยให้ผู้คนและธุรกิจประสบความสำเร็จทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

  คุณ ชอง วี ยี (โทมัส ชอง)

  ประธานกรรมการ

  คุณโทมัส ชอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชียของกลุ่มพรินซิเพิลและรับผิดชอบภูมิภาคเอเชียใต้ สำเร็จการศึก…

  คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด

  กรรมการ

  คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการลง…

  คุณ วิไลพร ลิ่วเกษมศานต์

  Independent Director and Chairperson of the Audit Committees

  คุณวิไลพรเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล…

  คุณ บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คุณบุญศักดิ์  เจียมปรีชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท…

  คุณ อดิศร เสริมชัยวงศ์

  กรรมการ

  คุณอดิศร  เสริมชัยวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี…

  คุณ ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา

  กรรมการ

  คุณ ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการ…

  คุณ จุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คุณจุมพล สายมาลา เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทของ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่ กรกฎ…

คณะกรรมการบริหาร

 • คุณ จุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คุณจุมพล สายมาลา เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทของ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่ กรกฎ…

 • คุณ แบรนดา ชู

  ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฎิบัติการ

  คุณแบรนดา ชู, CPA (Malaysia) เริ่มทำงานกับบลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 โดยรับผิดชอบดูแลส่วนงานนายทะเบีย…

 • คุณ วิน พรหมแพทย์

  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

  คุณวิน พรหมแพทย์, CFA  เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การล…

 • คุณ ต่อ อินทวิวัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  คุณต่อ อินทวิวัฒน์ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  - สายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดก…