นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล, กรรมการ

คุณสุธีร์เป็นนักการธนาคารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการบริหารการเงินถึง 33 ปี และได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การดำเนินงานด้านการธนาคาร รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคุณสุธีร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารทางการเงิน การต่อรอง การวิเคราะห์ และการสื่อสารที่ดี จากประสบการณ์การบริหารงานในช่วงวิกฤตการเงินของประเทศไทย

คุณสุธีร์ได้เริ่มทำงานด้านการธนาคารกับธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2542 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารการเงินและการจัดการกิจการวิเทศธนกิจ จากนั้นได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน และในช่วงระหว่างการควบรวมกิจการธนาคารในปี พ.ศ. 2542-2543 คุณสุธีร์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการวางแผนและขยายธุรกิจของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

คุณสุธีร์ได้มาร่วมงานกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุธีร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจในเดือนกันยายน พ.ศ 2563 และเกษียณอายุในเดือนมกราคม พ.ศ 2564 ซึ่งหลังจากเกษียณอายุ คุณสุธีร์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันคุณสุธีร์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กับบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) และเป็นกรรมการในคณะกรรมการตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การศึกษา:
คุณสุธีร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทางการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย