นายต่อ อินทวิวัฒน์, ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณต่อ อินทวิวัฒน์ มีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจการเงินโดย 14 ปีในการทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คุณต่อมีความเชี่ยวชาญในด้านการขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารสินทรัพย์รวมถึงการวางโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในตลาด

คุณต่อ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เคยรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย) เคยทำงานกับบลจ. ไอเอ็นจี ING (ประเทศไทย) กลุ่มธนาคารเอเชีย บริษัทการจัดการสินทรัพย์ธนาคารเอเชีย บริษัท ASEC Finance and Security และบริษัทการเงินและหลักทรัพย์เอกชาติ

คุณต่อ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทในสาขา General Business Administration จาก Winthrop University, South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา