นางสาวแบรนดา ชู, ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

คุณแบรนดา ชู มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในหลากหลายตำแหน่งในสาขาการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารและการตรวจสอบ เริ่มชีวิตทำงานด้วยการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกกับบริษัทการบัญชีระดับนานาชาติ จึงมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินในฐานะนักวิเคราะห์การเงินของธุรกิจและหัวหน้าฝ่ายกิจการด้านการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล ประเทศมาเลเซีย ในปี 2552 ได้ย้ายมาประจำอยู่ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบขั้นตอนการรายงานตามมาตรฐานบัญชีสากลใหม่ ฉบับที่ 9 (“IFRS 9”) ต่อมาในปี 2555 ได้ร่วมงานกับพรินซิเพิล ประเทศไทยในตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดการทำงานได้มีส่วนร่วมในการควบรวมของหลายโครงการและการปรับโครงสร้างของหลายธุรกิจ 


ความรับผิดชอบในปัจจุบันประกอบด้วยการบริหารด้านเงินทุนของบริษัท การเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดำเนินงานของกองทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรการ คุณแบรนดามีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“CPA”) จากสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งมาเลเซีย (“MICPA”) ได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก University Putra Malaysia (UPM), ประเทศมาเลเซีย และในปี 2541 คุณแบรนดาได้รับเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในกีฬาเครือจักรภพ (“the Commonwealth Games”)