นายศุภกร ตุลยธัญ, ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA®) จาก CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในตลาดทุนหลายด้านกว่า 14 ปี ทั้งด้านการบริหารกองทุนตราสารหนี้ไทย การบริหารกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ การจัดสรรสินทรัพย์และการลงทุนผ่านกองทุนรวม การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ จากองค์กรชั้นนำในตลาดทุน ทั้งในและต่างประเทศ

คุณศุภกร ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564