ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Thai version only)

ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Thai version only)

บลจ. พรินซิเพิล ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 อ่านประกาศที่นี่