รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2564 (Thai version only)

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2564 (Thai version only)

This report published in Thai version only

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 83.07
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 60.56
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 42.22
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 39.07
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 43.38

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม