รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 มิถุนายน 2563 (Thai version only)