รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กันยายน 2563 (Thai version only)

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กันยายน 2563 (Thai version only)

บบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 83.33
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 58.63
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 42.68
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 37.52

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Media center image alignment
CENTER