พรินซิเพิล ส่องโอกาสลงทุนธุรกิจ EdTech Winner ในยุค The NEXT Normal รุกเปิดตัวกองทุน ‘พรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่นเทค’ IPO 7-15 ก.ค.นี้ (Thai version only)

กองทุนเปิด Global Education Tech Fund

กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองเทรนด์การเติบโตในอนาคต สำหรับธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา Education Technology หรือ ‘EdTech’ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยเฉพาะหลังจากที่เกิดโรคระบาด COVID-19 ได้กลายเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่การศึกษาอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในห้องเรียน สู่การนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลมาเพื่อการศึกษา

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) โดยทีมบริหารจัดการ ได้วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EdTech จะมีแนวโน้มเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจาก COVID-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในหลายด้านๆ หนึ่งในนั้นคือการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อการศึกษา ที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่

โดย บลจ. พรินซิเพิล มองว่าการเรียนการสอนทางออนไลน์ จะกลายเป็นการศึกษาแบบ ‘ภาคบังคับ’ ส่งผลให้จำนวนผู้สมัครเรียนในระบบออนไลน์มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวแปรที่จะกระตุ้นให้ความต้องการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อการเรียนการสอนเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอบรมพนักงานทางออนไลน์, การเรียนการสอนด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ที่สามารถนำเสนอภาพและเสียงด้วยวีดีโอเชื่อมต่อทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์, การทดลองปฏิบัติบนระบบเสมือนจริงแบบ Simulator ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะที่หลายองค์กรเริ่มนำมาใช้ที่เราเรียกว่า Re-skill Up-Skill เป็นต้น ทำให้การเติบโตของธุรกิจ EdTech ไม่ได้ถูกใช้กับการเรียนการสอนกับนักเรียนเท่านั้น แต่ถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะแก่บุคลากรในองค์กรต่างๆ ด้วย

ที่น่าสนใจคือจากข้อมูลพบว่า พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ในปัจจุบัน นิยมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีตลอด 24 ชั่วโมงและตลอด 7 วัน โดย 98% ของกลุ่มคน Gen Z มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองและเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์เฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อวัน (ข้อมูลจาก Hootsuite ณ มกราคม 2562, ITU, Howmuch.net) นอกจากนี้ เยาวชนในอาเซียนกว่า 81.5% เชื่อว่าทักษะที่มีอยู่จะใช้ในการทำงานได้ไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา (Source: ASEAN Youth: Technology, Skills and the Future of Work Report and survey conducted by SEA and World Economic Forum as of August 2020)

จากโอกาสการเติบโตของธุรกิจ EdTech บลจ. พรินซิเพิล ชี้ว่าเป็นโอกาสเข้าลงทุน โดยพบว่าภาพรวมธุรกิจ EdTech มีอัตราเติบโตปีละกว่า 20% ขณะที่ธุรกิจด้าน Edutainment มีอัตราเติบโตปีละกว่า 35% อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ธุรกิจเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตเท่านั้น ปัจจุบันยังมีมูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2-3% ของธุรกิจการศึกษาทั่วโลกมูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านๆ เหรียญสหรัฐ (ที่มา: Credit Suisse, as of May 2020)

ล่าสุด บลจ. พรินซิเพิล จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าลงทุนธุรกิจ EdTech ผ่านกองทุนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่คือ กองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค หรือ Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH) ที่มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2563

นโยบายของกองทุน PRINCIPAL GEDTECH เป็นกองทุนประเภท Feeder fund ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวภายใต้ชื่อ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่ง Credit Suisse Asset Management S.A. เป็นผู้บริหารกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ที่มีความเชี่ยวชาญ โดย ณ มีนาคม 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารรวม 425 ล้านเหรียญสหรัฐ

GEDTECH

จุดเด่นของกองทุนหลัก (Master Fund) เน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Edutainment ภายใต้อุตสาหกรรม EdTech ทั่วโลก ที่มีสัดส่วนรายได้หลัก หรือคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในสัดส่วนมากกว่า 50% โดยใช้กลยุทธ์ลงทุนแบบ Bottom-up หรือการเลือกหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดี 40-60 บริษัทเพื่อเข้าลงทุน อาทิ เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมสินค้าและบริการโดดเด่น ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร มีศักยภาพการเติบโตและเป็นผู้นำในธุรกิจ ฯลฯ ภายใต้ 3 ธีมหลักคือ 1. Innovative Services 2. Digital Content และ 3. System and Tools

ตัวอย่างหุ้นที่กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund เข้าลงทุน เช่น 2U ที่จัดอยู่ภายใต้ธีม Innovative Services ด้านแพลตฟอร์มการเรียนทางออนไลน์ที่มีคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 73 แห่ง มีผู้เรียนกว่า 2.29 แสนราย (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563), Chegg ภายใต้ธีม Digital Content Platform สำหรับการเช่า ยืม ขายหนังสือในแบบฟิสิคอลและออนไลน์ บริการอุปกรณ์กวดวิชาทางออนไลน์และโซลูชั่นสำหรับนักศึกษา, CAE ภายใต้ธีม System and Tools ให้บริการ Simulator training ด้านการแพทย์การป้องกันและความมั่นคงและการบินพลเรือนผู้นำระดับโลกในการให้บริการ Virtual-to-live เป็นต้น

GEDTECH

ปัจจุบันถือเป็นจังหวะดีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม EdTech เนื่องจาก COVID-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้มีความต้องการใช้บริการและอัตราการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับธุรกิจเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต จึงแนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GEDTECH ในพอร์ตการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่เติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้านการศึกษา”

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th ท่านสามารถเปิดบัญชีและทำรายการผ่าน Principal TH Mobile App https://www.principal.th/th/principalTH.html

รับชมวิดีโอกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค https://www.principal.th/th/PRINCIPAL/GEDTECH

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต