บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเกษียณสุขระดับทอง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเกษียณสุขระดับทอง

รางวัลบริษัทเกษียณสุข ปี 2562

ก.ล.ต. ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เชิญชวนบริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นายจ้างเห็นความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างมีเงินพอใช้สำหรับวัยเกษียณโดยการออมและลงทุนผ่าน PVD

ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเกษียณสุข  ระดับทอง

 

Happy PVD

คุณจุมพล สายมาลา  “บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณเป็นอย่างมาก จึงมีความปลาบปลื้มใจที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลในครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากการเข้าร่วมโครงการคือ สมาชิกมีอัตราการสะสมรายเดือนสูงขึ้นจากเดิมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.90% ได้เพิ่มขึ้นเป็น 11.50% โดยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกมีอัตราการสะสมถึง 15% ในปัจจุบันและมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนมากขึ้นไปในสินทรัพย์หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงในระยะยาว โครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ควรสนับสนุน”