รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 77.92
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 72.81
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.64
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 59.83
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 34.04
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 37.20
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส 35.95
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 39.40

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม